Zakon o elektronskim medijima

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 46/2010,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 53/2011,​​ 6/2013​​ (čl. 2. nije u prečišćenom tekstu),​​ 55/2016,​​ 92/2017​​ i​​ 82/2020​​ -​​ drugi zakon.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje i pružanja audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: AVM usluga), usluga elektronskih publikacija putem elektronskih komunikacionih mreža nadležnosti, status i izvori finansiranja Agencije za elektronske medije sprječavanje nedozvoljene medijske koncentracije, podsticanja medijskog pluralizma i druga pitanja od značaja za oblast pružanja AVM usluga, u skladu s međunarodnim konvencijama i standardima.

Tumačenje zakona

Član 2

(1) Odredbe ovog zakona ne mogu se tumačiti na način da daju pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora ili slobode izražavanja.

(2) Ovaj zakon treba tumačiti u skladu​​ sa principima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uz korišćenje prakse precedentnog prava Evropskog suda za ljudska prava.

Načela

Član 3 ​​ 

Uređivanje odnosa u oblasti AVM usluga zasniva se na načelima:

1) slobode, profesionalizma i nezavisnosti;

2) zabrane svakog oblika cenzure;

3) uravnoteženog razvoja javnih i komercijalnih pružalaca AVM usluga;

4) slobodnog i ravnopravnog pristupa svim AVM uslugama;

5) razvoja konkurencije i pluralizma;

6) primjene međunarodnih standarda;

6a) primjene pravila o državnoj pomoći za javne radio-difuzne usluge;

7) objektivnosti, zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 

Pružalac AVM usluge

Član 4

(1) Pružalac AVM usluge je fizičko ili pravno lice koje je osnovano u Crnoj Gori i obavlja djelatnost pružanja AVM usluga u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima koji uređuju oblast medija i elektronskih komunikacija.

(2) Smatra se da je pružalac AVM usluge osnovan u Crnoj Gori, ako:

1) ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i uređivačke odluke donosi u Crnoj Gori;

2) ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori, a uređivačke odluke se donose u drugoj državi, pod uslovom da je u Crnoj Gori značajan broj zaposlenih uključen u pružanje AVM usluga;

3) ima sjedište, odnosno prebivalište​​ u Crnoj Gori, uređivačke odluke se donose u državi članici Evropske Unije, a značajan broj zaposlenih uključen u pružanje AVM usluge je zaposlen i u Crnoj Gori i državi članici Evropske Unije;

4) ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori, uređivačke odluke se donose u državi članici Evropske Unije, a značajan broj zaposlenih uključen u pružanje AVM usluge nije zaposlen u Crnoj Gori ili državi članici Evropske Unije, ali je u Crnoj Gori započeo sa emitovanjem AVM usluge pod uslovom da održava stabilnu i efikasnu vezu s crnogorskom privredom.

(3) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na pružaoca AVM usluga osnovanog u drugoj državi ako koristi zemaljsku satelitsku predajnu stanicu koja je smještena na teritoriji Crne Gore i/ili koristi satelitske kapacitete koji pripadaju Crnoj Gori.

(4) Ako se u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana ne može utvrditi da li je pružalac AVM usluge u nadležnosti Crne Gore ili države članice Evropske Unije, pružalac AVM usluge je u nadležnosti države članice u kojoj je osnovan u smislu čl. 52 do 58 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Unije i njenih država članica.

Sloboda prijema i reemitovanja AVM usluga

Član 5 ​​ 

Crna Gora obezbjeđuje slobodu prijema i na svojoj teritoriji ne ograničava reemitovanje audiovizuelnih medijskih usluga iz država članica Evropske unije i drugih evropskih država.

Crna Gora može privremeno odstupiti od stava 1 ovog člana samo u slučajevima propisanim ovim zakonom.

Ograničenja prijema i reemitovanja AVM usluga

Član 6

(1) Ograničenja iz člana 5 ovog zakona mogu se preduzeti u odnosu na televizijske programe i AVM usluge na zahtjev iz drugih država, pod uslovom da je:

1) za televizijski program:

- emiter u prethodnih 12 mjeseci emitovanjem televizijskog programa koji dolazi iz zemlje članice Evropske Unije najmanje dva puta otvoreno, ozbiljno ili teško prekršio odredbe člana 48 stav 2 i člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona,

- Crna Gora pisanim putem obavijestila emitera i​​ Evropsku komisiju o kršenju i ograničenjima koja namjerava da preduzme ukoliko dođe do ponovnog takvog kršenja,

- Crna Gora obavila konsultacije sa državom članicom u čijoj je nadležnosti emiter i Evropskom komisijom, koje ni nakon 15 dana od dana dostavljanja obavještenja iz stava 1 alineja 1 ovog člana nijesu dovele do sporazumnog rješavanja, a nastavljeno je sa emitovanjem takvog programa;

2) za AVM uslugu na zahtjev:

- pružanjem usluge ugrožen ili ozbiljno prijeti da će ugroziti sprječavanje, istraživanje, gonjenje i otkrivanje krivičnih djela, zaštitu maloljetnika, borbu protiv podsticanja na mržnju po osnovu rase, pola, vjeroispovijesti ili nacionalnosti, ugrožavanja dostojanstva ličnosti, zaštitu javnog zdravlja i javne bezbjednosti, očuvanje nacionalne bezbjednosti i odbrane ili zaštitu potrošača, uključujući investitore,

- Crna Gora, prije preduzimanja ograničenja slobode prijema i reemitovanja AVM usluge na zahtjev, zatražila od države članice u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge da preduzme mjere koje ta država članica nije preduzela ili su preduzete mjere bile neadekvatne,

- Crna Gora obavijestila Evropsku komisiju i državu članicu u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge o namjeri da će da preduzme ograničenja.

(2) U hitnim slučajevima, Crna Gora može, bez ispunjavanja uslova iz stava 1 tačka 2 al. 2 i 3 ovog člana, preduzeti mjere ograničenja slobode prijema i reemitovanja AVM usluga na zahtjev, o čemu je dužna da obavijesti Evropsku komisiju i državu članicu u čijoj je nadležnosti pružalac AVM usluge na zahtjev, navodeći razloge hitnosti.

(3) Crna Gora će ukinuti mjere ograničenja iz st. 1 i 2 ovog člana ako Evropska komisija utvrdi da preduzete mjere nijesu u skladu sa pravnom tekovinom Evropske Unije.

Program razvoja sektora AVM usluga

Član 7

(1) Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi program razvoja sektora AVM usluga.

(2) Program iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži: viziju; opšte i konkretne ciljeve; mehanizme za postizanje ciljeva; dinamiku realizacije, očekivani razvoj strukture i vrste pružalaca AVM usluga, kao i druga pitanja koja su od značaja za razvoj sektora AVM usluga.

(3) Savjet Agencije za elektronske medije, nakon sprovedene javne rasprave, utvrđuje predlog programa razvoja sektora AVM usluga i dostavlja ga Vladi​​ na usvajanje.

Značenje izraza

Član 8 ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)​​ AVM usluga​​ je usluga koja je pod uređivačkom odgovornošću pružaoca usluge, čija je osnovna namjena emitovanje programa za informisanje, zabavu​​ ili obrazovanje opšte javnosti putem elektronskih komunikacionih mreža, a može biti u obliku elektronskog medija (radijski ili televizijski program), AVM usluge na zahtjev i komercijalne audiovizuelne komunikacije;

2)​​ pružalac AVM​​ usluge je pravno ili fizičko lice koje ima uređivačku odgovornost za izbor sadržaja AVM usluge i organizaciju njenog pružanja;

3)​​ elektronski medij (linearna AVM usluga)​​ je radijski ili televizijski program koji predstavlja skup informacija u vidu slike i/ili tona ili njihova kombinacija (audio-vizuelni sadržaj) organizovanih u jednu cjelinu, pod zajedničkim nazivom, sa ciljem informisanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih, socijalnih i drugih potreba javnosti, kojom se omogućava simultano slušanje i/ili gledanje programskih sadržaja na osnovu programskog rasporeda/šeme;

4)​​ emiter​​ je pružalac AVM usluge koji je registrovan za radio i televizijsku djelatnost i kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za emitovanje televizijskog i/ili radijskog​​ programa;

5)​​ programski sadržaj​​ je niz pokretnih slika sa ili bez zvuka koji čini cjelinu unutar programske šeme ili kataloga ustanovljenog od strane pružaoca AVM usluge, a čiji su forma i sadržaj uporedivi sa formom i sadržajem televizijskog ili radijskog programa;

6)​​ uređivačka odgovornost​​ je sprovođenje kontrole nad izborom programa i nad njihovom organizacijom hronološki, u slučaju emitovanja televizijskog ili radijskog programa, ili kataloški, u slučaju AVM usluga na zahtjev;

7)​​ programska osnova​​ je dokument koji sadrži programsku šemu kojom se određuju: (1) vrste programskih sadržaja, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine grupe, (2) učešće pojedinih grupa sadržaja, (3) maksimalno učešće oglasnih i sponzorisanih sadržaja i (4) udio sopstvene produkcije;

8)​​ AVM usluga na zahtjev (nelinearna ili zaštićena AVM usluga)​​ je usluga kojom se omogućava prijem radio i/ili televizijskog programa na osnovi pojedinačnog zahtjeva korisnika i kataloga programa odabranih od strane pružaoca AVM usluge, a koja je dostupna isključivo na osnovu korisničkog ugovora ili drugog oblika prethodne individualne autorizacije;

9)​​ pružalac AVM usluge na zahtjev​​ je fizičko ili pravno lice registrovano za djelatnost telekomunikacija kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za distribuciju radijskih i/ili televizijskih programa ili drugih AVM usluga na zahtjev;

10)​​ multipleks​​ je standardizovani skup digitalnih signala koji sadrži više radijskih i/ili televizijskih programa i/ili drugih podataka koji se istovremeno prenose u​​ jednom radio frekvencijskom kanalu;

11)​​ katalog programa​​ je dokument koji sadrži listu radijskih i/ili televizijskih programa ili drugih programskih sadržaja u okviru usluge pružaoca AVM usluge na zahtjev kojom se kao objedinjeni uslužni paket programa nude pretplatniku posredstvom elektronskih komunikacionih mreža;

12)​​ pretplatnik​​ je lice koje na osnovu ugovora sa pružaocem AVM usluge na zahtjev koristi njegove usluge i za to plaća posebnu naknadu, odnosno pretplatu;

13)​​ komercijalna audiovizuelna komunikacija​​ je AVM usluga koja podrazumijeva uključivanje u program skupa slika sa ili bez zvuka, namijenjenih: (a) direktnom ili indirektnom promovisanju robe, usluga ili imidža fizičkog ili pravnog lica koje obavlja neku privrednu aktivnost, uz određenu finansijsku ili sličnu nadoknadu ili (b) samopromovisanju;

14)​​ radio ili televizijsko oglašavanje​​ je komercijalna audiovizuelna komunikacija koja podrazumijeva emitovanje bilo kojeg oblika​​ obavještenja, uz određenu naknadu ili radi samopromovisanja, od strane pravnog ili fizičkog lica, a koje ima za cilj da predstavi i skrene pažnju na određeni proizvod, uslugu, uključujući nepokretnosti, prava, obaveze, odnosno da motiviše potrošače da koriste, odnosno kupe taj proizvod ili uslugu, uz finansijsku naknadu;

15)​​ prikrivena komercijalna audiovizuelna komunikacija​​ je predstavljanje riječima ili slikama robe, usluga, imena, zaštitnog znaka ili aktivnosti proizvođača roba ili pružaoca usluga u radijskim i/ili TV programima kada je cilj takvog predstavljanja oglašavanje i moglo bi dovesti javnost u zabludu u vezi sa njegovom prirodom. Takvo se predstavljanje naročito smatra namjernim ako je izvršeno u zamjenu za plaćanje ili za sličnu naknadu;

16)​​ telešoping​​ je komercijalna audiovizuelna komunikacija koja podrazumijeva pružanje direktne ponude za prodaju proizvoda i usluga, uz nadoknadu;

17)​​ sponzorstvo​​ je komercijalna audiovizuelna komunikacija koja podrazumijeva učešće fizičkog ili pravnog lica, koje se ne bavi djelatnošću pružanja AVM usluga, niti proizvodnjom audiovizuelnih radova, u finansiranju radijskih i/ili televizijskih programa, s ciljem da promoviše svoje ime, zaštitni znak, ugled, aktivnosti, proizvode ili usluge;

18)​​ plasman proizvoda​​ je​​ komercijalna audiovizuelna komunikacija koja se sastoji od isticanja unutar programa (uključivanjem ili pominjanjem) nekog proizvoda, usluge ili njihovog trgovinskog znaka, uz određenu finansijsku ili sličnu naknadu;

19)​​ - prestala da važi -

20)​​ zaštićena​​ usluga​​ je AVM usluga čiji je prijem u nekodiranom obliku uslovljen zaključenjem korisničkog ugovora ili drugim oblikom prethodne individualne autorizacije (uslovni pristup);

21)​​ mjere uslovnog pristupa:​​ tehnologija, uređaj ili njihov dio koji su projektovani ili prilagođeni da omoguće ili ograniče pristup zaštićenoj usluzi;

22)​​ prateća usluga za uslovni pristup:​​ usluga koja podrazumijeva instalaciju, održavanje ili zamjenu mjera uslovnog pristupa, kao i pružanje komercijalnih audiovizuelnih komunikacionih usluga u vezi sa njima ili zaštićenim uslugama.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 9

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

II. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Status Agencije za elektronske medije

Član 10

(1) Agencija za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) je nezavisni regulatorni organ za oblast AVM usluga koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom.

(2) Agencija djeluje u interesu javnosti.

(3) Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili pružanja drugih AVM usluga.

(4) Osnivač Agencije je država.

(5) Prava osnivača u ime države vrši Savjet Agencije, u skladu sa zakonom.

(6) Agencija ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u Centralni registar Privrednog suda.

Koordinacija sa drugim regulatornim i državnim organima

Član 11

(1) Agencija i regulatorni organ nadležan za oblast elektronskih komunikacija su dužni da, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija, međusobno sarađuju i koordiniraju rad, u dijelu koji se odnosi na radio-frekvencije namijenjene za pružanje AVM usluga.

(2) Agencija sarađuje sa regulatornim organom nadležnim za elektronske komunikacije i organom uprave nadležnim za zaštitu konkurencije, u dijelu koji se​​ odnosi na analizu tržišta usluga elektronskih komunikacija koje predstavljaju uslov za pružanje i/ili pristup AVM uslugama.

(3) Agencija može, prije donošenja odluke o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluge, sa regulatornim organima drugih država članica Evropske Unije razmijeniti informacije o pružaocima medijske usluge ako se emitovanje radijskog ili televizijskog programa ili pružanje drugih AVM usluga odnosi i na druge države članice Evropske Unije.

(4) Radi razmjene iskustava, unaprjeđivanja svog rada i usklađivanja s međunarodnim iskustvima i standardima, Agencija sarađuje sa odgovarajućim regulatornim organima drugih država.

(5) U koordinaciji sa nadležnim organima državne uprave, Agencija sarađuje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

(6) Nadležni organi državne uprave dužni su da, prije prihvatanja međunarodnih konvencija i drugih sporazuma koji se odnose na oblast pružanja AVM usluga, pribave mišljenje Agencije.

Nadležnost Agencije

Član 12 ​​ 

Agencija u okviru svojih nadležnosti:

1) predlaže program​​ razvoja sektora AVM usluga;

2) u saradnji sa regulatornim organom za elektronske komunikacije priprema stručne osnove za izradu plana namjene radio-frekvencijskih opsega, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;

3) daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio frekvencija, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;

4) daje mišljenje regulatornom organu za elektronske komunikacije o potrebi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom, ako se na osnovu analize utvrdi da određeno relevantno tržište usluga elektronskih komunikacija, koje predstavljaju uslov za pružanje i /ili pristup AVM uslugama, nije dovoljno konkurentno;

5) izdaje odobrenja za pružanje AVM usluga (odobrenja za emitovanje i odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev);

6) utvrđuje visinu naknada za izdavanje i korišćenje odobrenja za pružanje AVM usluga;

7) -​​ prestala da važi -

8) odlučuje o prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa radom pružalaca AVM usluga;

9) vrši nadzor nad primjenom ovog zakona;

10) donosi i sprovodi podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona;

11) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Napomena Redakcije: tačka 7. prestaje da važi uspostavljanjem evidencije medija u skladu sa Zakonom 82/2020.

Organi Agencije

Član 13

Organi Agencije su:

1) Savjet Agencije i

2) direktor Agencije.

Nadležnost Savjeta

Član 14

Savjet Agencije (u daljem tekstu: Savjet):

1) donosi Statut Agencije;

2) utvrđuje predlog programa razvoja sektora AVM usluga;

3) daje mišljenje na stručne osnove za izradu plana namjene radio-frekvencijskih opsega, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju, koje priprema regulatorni organ za elektronske komunikacije;

4) daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio frekvencija, u​​ dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;

5) raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na pružanje AVM usluga;

6) donosi odluku o dodjeli prava na pružanje AVM usluga;

7) daje saglasnost za privremeno ili trajno ustupanje, iznajmljivanje ili na drugi način prenošenje odobrenja za pružanje AVM usluga;

8) donosi akt o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za registraciju i naknada po osnovu izdatog odobrenja za pružanje AVM usluga;

9) donosi akte o programskim standardima za pružanje AVM usluga;

10) donosi akte o sprovođenju uslova vezanih za minimalne programske kvote za evropska audiovizuelna djela i djela nezavisnih proizvođača, u skladu sa evropskim standardima;

11) donosi akte kojim se utvrđuju uslovi i kvote za pružanje komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, u skladu sa evropskim standardima;

12) donosi akt kojim se uređuje način preduzimanja mjera prema pružaocima AVM usluga i način odlučivanja po prigovorima u vezi sa njihovim radom;

13) odlučuje po žalbama na provostepene odluke Agencije;

14) preduzima mjere radi privremenog ograničenja slobode prijema i reemitovanja AVM usluga iz drugih država u skladu sa članom 6 ovog zakona;

15) podnosi izvještaje Evropskoj komisiji u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu njega;

16) donosi Poslovnik o radu Savjeta;

17) bira predsjednika iz reda članova Savjeta;

18) imenuje i razrješava direktora Agencije;

19) donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

20) usvaja planove rada, izvještaje o radu i periodične i godišnje obračune Agencije;

21) usvaja finansijski plan za narednu i finansijski izvještaj Agencije za prethodnu godinu;

22) angažuje nezavisnog ovlašćenog revizora godišnjih obračuna Agencije;

23) donosi i druge akte za sprovođenje ovog zakona;

24) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Uvid javnosti u rad Agencije

Član 15

(1) Savjet je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, stavi na uvid javnosti, putem web​​ sajta Agencije:

1) izvještaj o radu Agencije za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom;

2) izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za prethodnu godinu, sa izvještajem ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Agencije.

(2) Savjet je dužan da sve akte o pravima i obavezama pravnih ili fizičkih lica, sa obrazloženjem, bez odlaganja učini dostupnim javnosti.

Članovi Savjeta

Član 16

(1) Savjet ima pet članova.

(2) Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Agencije, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i koji imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Sukob interesa

Član 17

(1) Članovi Savjeta ne mogu biti:

1) poslanici i odbornici;

2) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

3) funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

4) vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih AVM usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);

5) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;

6) lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tač. 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u​​ pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

(2) Ukoliko član Savjeta ima sukob interesa u vezi sa odlučivanjem o pojedinom pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

(3) Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta su dužni da preispitaju donesene odluke koje mogu oglasiti nevažećim.

(4) Član Savjeta ne može da bude osnivač pružaoca AVM usluga ili da na drugi način učestvuje kao podnosilac zahtjeva za dobijanje odobrenja za pružanje AVM usluga u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Imenovanje i razrješenje članova Savjeta

Član 18

Savjet imenuje​​ i razrješava Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština).

Ovlašćeni predlagači

Član 19

(1) Kandidate za članove Savjeta predlažu:

1) univerziteti, jednog člana;

2) nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, jednog člana;

3) nevladine organizacije iz oblasti medija, jednog člana;

4) Crnogorski P.E.N. Centar, jednog člana;

5) udruženja komercijalnih emitera, jednog člana.

(2) Lice koje je​​ predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

(3) Predlagači iz stava 1 tač. 1, 2, 3 i 5 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti kandidata za člana Savjeta.

(4) Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja pravnih lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa svojim statutima. 

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

Član 20

(1) Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

(2) Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: radno tijelo Skupštine).

(3) Uz predlog​​ iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

3) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 16 ovog zakona za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

(4) Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored dokaza iz stava 3 ovog člana, dostave i:

1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;

2) osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;

3) izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

(5) Predlog za imenovanje člana Savjeta koji nije u skladu sa st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana neće​​ se razmatrati.

Nevladina organizacija kao ovlašćeni predlagač

Član 21

(1) Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine​​ prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

2) da u osnivačkom aktu i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene članom 19 stav 1 tač. 2, 3 i 5 ovog zakona i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima.

(2) Ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju​​ kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača iz člana 19 stav 1 ovog zakona.

Nezavisnost člana Savjeta

Član 22

(1) Članovi Savjeta ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile, već svoju dužnost obavljaju samostalno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti, radi ostvarivanja interesa javnosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Agencije.

(2) Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.

Mandat Savjeta

 Član 23

(1) Mandat Savjeta počinje danom imenovanja i traje pet godina.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prilikom prvog imenovanja Savjeta, tri člana Savjeta​​ imenuju se na pet godina, a dva člana na četiri godine.

(3) Članovima prvog sastava Savjeta trajanje mandata utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagača članova Savjeta.

(4) Isto lice može biti imenovano za člana​​ Savjeta najviše dva puta uzastopno.

(5) Smatra se da Savjet punovažno radi i odlučuje kada su imenovana najmanje tri člana Savjeta.

Pokretanje postupka imenovanja članova Savjeta

Član 24

Postupak imenovanja člana Savjeta pokreće radno tijelo Skupštine objavljivanjem javnog poziva ovlašćenim predlagačima, najmanje šest mjeseci prije isteka mandata postojećem članu Savjetu.

Javni poziv

Član 25

Javni poziv iz člana 24 ovog zakona objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore", na web sajtu Skupštine i najmanje u​​ jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Sadržaj javnog poziva

Član 26

Javni poziv naročito sadrži:

1) podatke o ovlašćenim predlagačima iz člana 19 stav 1 ovog zakona;

2) uslove koje kandidat za člana Savjeta mora da ispunjava;

3) uslove​​ koje moraju da ispunjavaju nevladine organizacije kao ovlašćeni predlagači;

4) listu dokumentacije koja se obavezno dostavlja uz predlog za imenovanje;

5) naziv i adresu organa kojem se podnose predlozi za imenovanje;

6) način podnošenja i rok za podnošenje predloga za imenovanje.

Rok za podnošenje predloga

Član 27

(1) Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta teče od dana objavljivanja poziva u dnevnom štampanom mediju.

(2) Predlozi za kandidate za članove Savjeta podnose se u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Lista kandidata za imenovanje članova Savjeta

Član 28

(1) Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje predloga, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta, na način na koji je objavljen javni poziv.

(2) Radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje predloga, utvrdi predlog liste za imenovanje Savjeta po ovlašćenim predlagačima.

(3) Ako predlagači iz određene kategorije iz člana 19 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 5 podnesu više odvojenih predloga, u predlog liste uvrstiće se predlog koji ispunjava sljedeće uslove:

1) ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača;

2) predloženo lice ima duže radno iskustvo iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Agencije.

(4) Predlog liste za imenovanje Savjeta, sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje Savjeta, dostavlja se Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Odlučivanje o predlogu liste

Član 29

(1) Skupština je dužna da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga liste i izvještaja iz člana 28 stav 4 ovog zakona, donese odluku o predlogu liste za imenovanje Savjeta.

(2) Skupština odlučuje istovremeno o cijelom predlogu liste za imenovanje Savjeta.

Ponavljanje postupka

Član 30

(1) Ako predlog liste za imenovanje Savjeta nije kompletan, postupak će se ponoviti za imenovanje članova Savjeta iz kategorije predlagača​​ čiji predlozi nijesu utvrđeni.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga liste, objavi ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima čiji predlozi nijesu utvrđeni.

(3) Mandat člana​​ Savjeta imenovanog po ponovnom javnom pozivu utvrđuje se u skladu sa članom 23 ovog zakona.

Naknade članovima Savjeta

Član 31

Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji u mjesecu koji prethodi isplati naknade i naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti, u skladu sa Statutom Agencije.

Prestanak mandata člana Savjeta

Član 32

(1) Članu Savjeta mandat prestaje:

1) istekom vremena na koje je imenovan;

2) razrješenjem;

3) podnošenjem pisane​​ ostavke.

(2) Član Savjeta koji podnese ostavku dužan je da o tome obavijesti Savjet i ovlašćenog predlagača u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke.

Razrješenje člana Savjeta

Član 33

Skupština će razriješiti člana Savjeta i imenovati drugog, ukoliko:

1) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koji su bitni za imenovanje;

2) ne prisustvuje sjednicama Savjeta u periodu​​ dužem od šest mjeseci;

3) je u toku trajanja mandata nastupila neka od okolnosti iz člana 17 ovog zakona;

4) zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nije u mogućnosti da obavlja dužnost člana Savjeta u periodu dužem od šest mjeseci.

Postupak razrješenja člana Savjeta

Član 34

(1) Postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti Savjet ili radno tijelo Skupštine.

(2) Skupština donosi odluku o razrješenju člana Savjeta nakon sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti.

(3) Članu Savjeta protiv kojeg je pokrenut postupak razrješenja mora biti omogućeno da se izjasni o razlozima pokretanja postupka.

Suspenzija člana Savjeta

Član 35

Savjet može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova, donijeti odluku da, do odluke Skupštine, suspenduje člana Savjeta protiv kojeg je podnijet zahtjev za razrješenje.

Imenovanje novog člana Savjeta

Član 36

(1) U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koje je član Savjeta imenovan, radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku​​ od 15 dana od dana prestanka mandata, objavi javni poziv ovlašćenom predlagaču za predlaganje novog člana Savjeta.

(2) Na postupak imenovanja člana Savjeta iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na imenovanje Savjeta.

(3) Mandat novoimenovanog člana Savjeta traje do isteka mandata člana Savjeta umjesto kojeg je imenovan.

(4) Član Savjeta koji je, u skladu sa članom 33 tač. 1 i 2 ovog zakona, razriješen prije isteka mandata ne može biti ponovo imenovan za člana Savjeta.

Prestanak rada Savjeta

Član 37

Ukoliko, zbog prestanka mandata pojedinih članova, broj članova Savjeta bude manji od tri, Savjet ne može punovažno da radi i odlučuje do izbora novih članova Savjeta.

Razrješenje Savjeta

Član 38

(1) Skupština će razriješiti Savjet, ukoliko:

1) se bez opravdanog razloga ne sastaje duže od šest mjeseci;

2) ne postupi u skladu sa članom 15 stav 1 ovog zakona.

(2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana postupak razrješenja Savjeta pokreće radno tijelo Skupštine.

Rad Savjeta

Član 39

(1) Savjet radi na sjednicama.

(2) Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(3) Sjednica Savjeta se obavezno saziva na zahtjev najmanje tri člana Savjeta ili direktora Agencije.

(4) Savjet odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

(5) Sjednice Savjeta su otvorene za javnost, osim ako Savjet većinom glasova​​ od ukupnog broja članova drukčije ne odluči.

(6) Direktor Agencije ima pravo da učestvuje na sjednici Savjeta, bez prava odlučivanja.

(7) Učešće drugih lica u radu Savjeta uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta.

Direktor Agencije

Član 40

(1) Direktora Agencije imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa.

(2) Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, mora da:

1) je crnogorski državljanin i ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) ima visoku stručnu spremu;

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva.

(3) Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i vodi poslovanje Agencije;

3) odgovoran je za svoj rad Savjetu;

4) odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Agencije;

5) predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije;

6) predlaže planove rada Agencije;

7) podnosi Savjetu izvještaj o radu Agencije i finansijski izvještaj Agencije;

8) predlaže opšti akt o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka zaposlenih;

9) predlaže Savjetu odluke o kupovini i prodaji sredstava i stavljanju imovine Agencije pod hipoteku, kao i uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije;

10) donosi akt o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje AVM usluga, u skladu sa ovim zakonom;

11) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

(4) Mandat direktora Agencije traje četiri godine.

(5) Isto lice može biti imenovano za direktora Agencije najviše dva puta uzastopno.

(6) Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje po ovom zakonu ne može biti član Savjeta.

Statut Agencije

Član 41

Statut Agencije naročito sadrži odredbe o:

1) sjedištu Agencije;

2) unutrašnjoj organizaciji Agencije;

3) načinu rada, odlučivanju i nadležnostima organa Agencije i lica sa posebnim ovlašćenjima;

4) načinu objavljivanja akata Agencije;

5) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Finansiranje Agencije

Član​​ 42

(1) Agencija stiče sredstva iz:

1) jednokratnih naknada za registraciju pružalaca AVM usluga;

2) godišnjih naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga (naknade za emitovanje, naknade za pružanje AVM usluge na zahtjev);

3) drugih izvora u​​ skladu sa zakonom.

(2) Visinu naknada iz stava 1 ovog člana utvrđuje Savjet, na osnovu godišnjeg programa rada i finansijskog plana Agencije.

(3) Višak prihoda nad rashodima Agencije prihod je budžeta Crne Gore

Finansijski plan Agencije

Član 43

(1) Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savjet, najkasnije tri mjeseca prije početka finansijske godine.

(2) Ukupni troškovi rada Agencije obuhvaćeni finansijskim planom, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija.

(3) Svi obračuni prihoda i rashoda Agencije podliježu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora.

Naknade

Član 44

(1) Pružalac AVM usluge plaća jednokratnu naknadu za registraciju, koja se utvrđuje na osnovu visine stvarnih troškova Agencije nastalih u postupku registracije.

(2) Pružalac AVM usluge plaća godišnju naknadu po osnovu izdatog odobrenja za pružanje AVM usluga u četiri jednake rate i može​​ biti:

1) godišnja naknada za emitovanje;

2) godišnja naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev.

(3) Godišnja naknada za emitovanje utvrđuje se na osnovu:

1) veličine zone pokrivanja prema broju stanovnika;

2) atraktivnosti područja unutar zone pokrivanja;

3) vrste elektronskog medija (radijskog ili televizijskog programa);

4) platforme za emitovanje programa (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija).

(4) Godišnja naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev utvrđuje se na osnovu:

1) fiksnog iznosa koji se utvrđuje na osnovu veličine područja na kojem se pružaju usluge, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeo obavljenje djelatnosti, s tim što iznos naknade ne može biti veći od iznosa godišnje naknade za emitovanje za isto područje i posredstvom iste platforme koja se koristi za pružanje usluge (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribucioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija);

2) godišnjeg prihoda pružaoca usluge ostvarenog po tom osnovu tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što iznos naknade ne može biti veći od 5% ovog prihoda.

(5) Bliži način utvrđivanja visine i plaćanja naknade za registraciju pružaoca AVM usluge i naknade po osnovu​​ izdatog odobrenja za pružanje AVM usluge utvrđuje se aktom koji, nakon javne rasprave, donosi Savjet.

(6) Akt iz stava 5 ovog člana objavljuje se u ''Službenom listu Crne Gore" i na web sajtu Agencije.

Akti Agencije

Član 45

(1) Agencija donosi opšte i pojedinačne akte kojima bliže uređuju prava i obaveze pružalaca AVM usluga i elektronskih publikacija u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(2) Agencija je dužna da u pripremi opšteg akta iz stava 1 ovog člana, tekst nacrta akta​​ objavi na svom web sajtu i uputi poziv svim zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, predloge i sugestije u roku koji ne može biti kraći od 15 dana.

Napomena Redakcije: prestao da važi u delu koji se odnosi na elektronske publikacije.

 

III. AUDIOVIZUELNE MEDIJSKE USLUGE

Vrste AVM usluga i obaveza njihove identifikacije

Član 46

(1) AVM usluga može biti u obliku:

1) elektronskog medija (radijski ili televizijski program),

2) AVM usluge na zahtjev;

3) komercijalne audiovizuelne komunikacije.

(2) Pružalac AVM usluge je dužan da korisniku usluge omogući jednostavan, neposredan i stalan pristup, naročito sljedećim podacima:

1) nazivu pružaoca AVM usluge;

2) adresi sjedišta, odnosno prebivališta, adresi elektronske pošte ili internet stranici pružaoca AVM​​ usluge;

3) nadležnom organu pružaoca AVM usluge;

4) nadležnom regulatornom organu.

Pravo na ispravku i odgovor

Član 47

Pravo na ispravku i odgovor na objavljenu informaciju u okviru​​ AVM usluga ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast medija.

Zabrane

Član 48 ​​ 

(1) Zabranjeno je pružanje AVM usluga koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu bezbjednost.

(2) AVM uslugom se ne smije podsticati mržnja ili diskriminacija​​ po osnovu rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta ili polne orijentacije.

(3) Zabranjeno je objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet maloljetnika do 18. godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira da li je svjedok, žrtva ili izvršilac, niti iznositi pojedinosti iz porodičnih odnosa i privatnog života djeteta.

Nagradna takmičenja

Član 49

(1) Pružalac AVM usluge je dužan da nagradna takmičenja sprovodi pravično uz objavljivanje utvrđenih pravila.

(2) Bliže uslove za pružanje AVM usluga iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet.

Kinematografska djela

Član 50

Pružaoci AVM usluga su dužni da prenose kinematografska djela u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom sa imaocem autorskog i srodnih prava.

Lica sa oštećenjem sluha ili vida

Član 51

Savjet je dužan da podstiče pružaoce AVM usluga da svoje usluge postepeno učine dostupnim licima sa oštećenjem sluha ili vida.

Obaveza objavljivanja

Član 52

Pružalac AVM usluge je dužan da, na obrazloženi pisani zahtjev organa državne uprave, odnosno državnih organa, bez naknade, objavi proglase i službena saopštenja kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, bezbjednost zemlje i javni red i mir.

Koregulacija ili samoregulacija

Član 53

(1) Koregulacijom ili samoregulacijom mogu se, u skladu sa ovim zakonom, urediti način i uslovi za ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1) obezbjeđivanje da, postepeno, AVM usluge postanu dostupne licima koja imaju oštećen vid ili sluh;

2) sprovođenje pravila ponašanja pružalaca AVM usluga u pogledu dječjih programa koji sadrže ili su propraćeni komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama u vezi sa hranom ili pićima koja sadrže hranljive sastojke i supstance sa prehrambenim ili fiziološkim efektom, a posebno onim kao što su masti,​​ transmasne kisjeline, so/natrijum i šećeri, čije pretjerano unošenje nije preporučljivo u ukupnoj ishrani;

3) sprovođenje pravila vezanih za komercijalne audiovizuelne komunikacije.

(2) Uređivanje odnosa iz stava 1 ovog člana mora biti opšte prihvaćeno od​​ glavnih interesnih grupa (udruženja pružalaca AVM usluga, potrošača), obezbjeđivati efikasno sprovođenje utvrđenih obaveza i odobreno od strane Savjeta.

(3) Savjet je dužan da objavi na web stranici Agencije akte koji se odnose na način uređivanja pitanja u skladu sa ovim članom.

1. Elektronski mediji

Uslovi za emitovanje radijskog i televizijskog programa

Član 54 ​​ 

(1) Imalac odobrenja za emitovanje može​​ biti pravno ili fizičko lice koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog ili televizijskog programa.

(2) Za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, pored uslova propisanih članom 4 stav 1 ovog zakona, pružalac AVM usluge mora ispunjavati posebne tehničke, prostorne i kadrovske uslove.

(3) Provjera ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana sprovodi se u okviru redovnog inspekcijskog nadzora, nakon izdavanja odobrenja za emitovanje.

(4) Bliže uslove iz stava 2 ovog člana propisuje Savjet.

Obaveze emitera u odnosu na programske sadržaje

Član 55

(1) Emiter je dužan da poštuje privatnost i dostojanstvo građana i štiti integritet maloljetnih lica.

(2) Emiter je​​ dužan da objavi zvučno i vizuelno upozorenje za programske sadržaje kojima se može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika i takve programe jasno označi vizuelnim simbolom tokom čitavog trajanja i emituje te programske sadržaje u vrijeme i na način za koji je najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti ili vidjeti.

(3) Zabranjeno je emitovanje programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana izvan graničnog perioda koji utvrđuje Savjet.

(4) Zabranjeno je emitovanje programa koji sadrže pornografiju ili čiji sadržaji ističu i podržavaju nasilje, narkomaniju ili druge vidove kriminalnog ponašanja, kao i programe koji zloupotrebljavaju lakovjernost gledalaca ili slušalaca.

(5) Emiter je dužan da emitovane programske sadržaje čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast medija i propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara.

(6) Emiter je dužan da doprinosi:

1) slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i​​ blagovremenom informisanju javnosti o događajima u zemlji i inostranstvu;

2) poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja;

3) unapređenju kulture javnog dijaloga i poštovanju jezičkih standarda.

(7) Emiteri su dužni da objavljuju radio ili televizijske programe na crnogorskom jeziku na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na drugom jeziku u službenoj upotrebi, u skladu sa zakonom.

(8) Upotreba crnogorskog jezika nije obavezna:

1) ako se objavljuju filmovi i druga audio i audiovizualna djela u izvornom obliku;

2) ako se objavljuju muzička djela s tekstom koji je djelimično ili u cjelini na stranom jeziku,

3) ako su programi djelimično ili u cjelini namijenjeni učenju stranog jezika i pisma.

(9) Upotreba crnogorskog jezika nije obavezna u programima namijenjenim pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Programska osnova i obaveze

Član 56

(1) Programska osnova opšteg televizijskog ili radijskog programa sadrži programsku šemu kojom se određuje:

1) vrsta programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine grupe;

2) predviđeni kvantitativni odnos između pojedinih grupa sadržaja;

3) predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja;

4) predviđeni obim sopstvenih audiovizuelnih djela;

5) vrijeme emitovanja.

(2) Programskom osnovom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se udio evropskih djela iz čl. 60 i 61 ovog zakona i djela nezavisnih proizvođača iz čl. 62 i 63 ovog zakona.

(3) Programska osnova specijalizovanog televizijskog ili radijskog programa sadrži programsku šemu kojom se određuje:

1) vrsta programa, od kojih preko 50% moraju biti programi iste vrste;

2) predviđeni kvantitativni odnos​​ između pojedinih grupa sadržaja;

3) predviđeni maksimalni obim oglasnih sadržaja;

4) učešće djela evropske audiovizuelne proizvodnje i drugih djela za specijalizovani televizijski program;

5) vrijeme emitovanja.

(4) Emitovanje radijskog ili televizijskog​​ programa mora da ispunjava sljedeće uslove:

1) događaji se moraju vjerno prikazati, a različiti pristupi i mišljenja moraju biti primjereno zastupljeni;

2) vijesti moraju istinito i korektno predočiti činjenice i događaje, moraju biti nepristrasne i profesionalno korektne;

3) mišljenja i komentari moraju biti odvojeni i njihov izvor ili autor prepoznatljiv;

4) mora se podsticati nepristrasnost, uz poštovanje razlika u mišljenjima o političkim ili privrednim pitanjima.

Obaveza identifikacije elektronskog medija

Član 57

(1) Naziv, oznaka, odnosno skraćeni identifikacioni znak elektronskog medija mora biti kontinuirano označen za sve vrijeme emitovanja televizijskog programa, a za vrijeme emitovanja radijskog programa mora biti naveden najmanje jednom u toku svakog sata trajanja programa.

(2) Zabranjeno je korišćenje naziva, oznake ili skraćenog identifikacionog znaka koji ne odgovara registrovanom nazivu elektronskog medija.

(3) Naziv, oznaka, odnosno skraćeni identifikacioni znak elektronskog medija moraju biti označeni i u slučaju preuzimanja programa drugih emitera, a pri emitovanju programa nezavisnih proizvođača naziv se navodi u najavi i/ili odjavi programa.

Promjena strukture radijskog ili televizijskog programa

Član 58

(1) Emiter je dužan da, u pisanoj formi, o svim značajnijim planiranim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koje emituje zatraži saglasnost Agencije.

(2) Značajnija promjena strukture programa, u smislu stava 1 ovog člana, je svaka promjena koja predstavlja izmjenu veću​​ od 10% strukture programa na osnovu koje je dobijeno odobrenje za emitovanje.

(3) Agencija može emiteru uskratiti saglasnost za promjenu strukture programa ukoliko utvrdi da bi u području koje se pokriva određenim radijskim ili televizijskim programom došlo do nedostatka određene vrste programskih sadržaja za koje je emiter dobio odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija koje su Planom raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu radio-difuziju ili u slučaju kada je ostvario pravo pristupa multipleksu za digitalnu zemaljsku radio-difuziju.

Vrijeme emitovanja

Član 59

(1) U dnevno vrijeme emitovanja ubrajaju se svi programski​​ sadržaji emitovani u okviru radijskog ili televizijskog programa od 0 do 24 sata, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.

(2) Godišnje vrijeme emitovanja obuhvata sve radijske i televizijske programe koji se emituju u periodu od 1. januara do 31. decembra tekuće godine, osim programa koji su ovim zakonom od toga izuzeti.

(3) Emiter je dužan da dnevno emituje najmanje 12 sati programa.

(4) Emiter je dužan da najmanje 10% ukupnog nedjeljnog programa posveti objavljivanju vijesti i informacija iz zone pokrivanja.

(5) Emiter je dužan da dnevno emituje informativni program u trajanju od najmanje 30 minuta u okviru kojeg najmanje jednu informativnu emisiju u trajanju od najmanje 20 minuta.

(6) Odredbe st. 4 i 5 ovog člana ne odnose se na emitere specijalizovanog radijskog i/ili televizijskog programa.

Evropska audiovizuelna djela

Član 60

(1) Evropska audiovizuelna djela su djela:

1) koja nastaju u državama članicama Evropske Unije;

2) koja nastaju u državama potpisnicama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i ispunjavaju uslove propisane stavom 3 ovog člana;

3) nastala kao koprodukcija saglasno sporazumima koji se odnose na audiovizuelni sektor zaključenim između država članica Evropske Unije i drugih država, a koja ispunjavaju uslove definisane u svakom od tih sporazuma.

(2) Odredbe stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana odnose se samo na države u kojima audiovizuelna djela koja potiču iz država članica Evropske Unije nijesu predmet diskriminacijskih mjera.

(3) Djela iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana su djela​​ koja većinski proizvode autori i zaposleni sa prebivalištem u državama članicama Evropske Unije ili državama potpisnicama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, ako ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

1) da se izrađuju od strane jednog ili više producenata osnovanih u jednoj ili više takvih država;

2) da je produkcija djela pod nadzorom i stvarnom kontrolom jednog ili više producenata osnovanih u jednoj ili više navedenih država;

3) da je doprinos koproducenata iz navedenih država u ukupnim troškovima koprodukcije preovlađujući i da koprodukcija nije pod kontrolom jednog ili više producenata osnovanih van navedenih država.

(4) Djela koja se ne smatraju evropskim radovima u smislu stava 1 ovog člana, a nastala su u okviru bilateralnih koprodukcijskih ugovora zaključenih između država članica Evropske Unije i drugih država, smatraće se evropskim djelima ukoliko koproducenti iz Evropske Unije obezbjeđuju većinski dio ukupnih troškova produkcije i da produkcija nije pod kontrolom jednog ili više producenata osnovanih van teritorije Evropske Unije.

Učešća evropskih audiovizuelnih djela

Član 61

(1) Emiter je dužan da obezbjedi da evropska audiovizuelna djela čine najmanje 51% njegovog godišnjeg vremena emitovanja.

(2) U godišnje vrijeme emitovanja iz stava 1 ovog člana ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događajima, oglašavanju, teletekstu i telešopingu.

(3) U evropska audiovizuelna djela ubrajaju se i audiovizuelna djela sopstvene proizvodnje.

(4) Emiter koji ne postigne obim učešća evropskih djela iz stava 1 ovog člana dužan je da svake godine poveća učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu, pri čemu najmanji početni obim ovih djela ne može biti manji od 5% godišnjeg vremena emitovanja.

(5) Bliže uslove za povećavanje obima učešća evropskih audiovizuelnih djela propisuje Savjet.

(6) Savjet je dužan da podnese izvještaj Evropskoj komisiji o sprovođenju odredaba st. 1 do 3 ovog člana, najkasnije do 31. decembra 2014. godine, kao i svake dvije godine nakon toga.

Audiovizuelna djela nezavisnih proizvođača

Član 62

(1) Nezavisni proizvođač audiovizuelnih djela je pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: nezavisni proizvođač):

1) koji je registrovan za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizuelnih djela i ima sjedište u Crnoj Gori ili u državi članici Evropske Unije;

2) koji nije uključen u organizacionu strukturu emitera;

3) u kome emiter televizijskog programa ima do 25% učešća u kapitalu ili do 25% upravljačkih, odnosno glasačkih prava;

4) koji po narudžbi jednog emitera televizijskog programa ostvaruje najviše polovinu svoje godišnje proizvodnje;

5) čiji je prosječni udio finansijskih sredstava za pokriće ukupnih troškova​​ proizvodnje, odnosno koprodukcije, u kojima je učestvovao u posljednje tri godine, veći od 10%.

(2) Nezavisni proizvođač je i pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizuelnih djela, a ima sjedište van Crne​​ Gore ili zemalja članica Evropske Unije, ako evropska djela čine više od 50% njegove audiovizuelne proizvodnje u posljednje tri godine i koji ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana.

Učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača

Član 63

(1)​​ Učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača u godišnjem programu emitera televizijskog programa mora iznositi najmanje 10%.

(2) U godišnje vrijeme emitovanja djela iz stava 1 ovog člana ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događajima, oglašavanju, teletekstu i telešopingu.

(3) Emiter koji ne postigne obim učešća audiovizuelnih djela iz stava 1 ovog člana mora svake godine povećavati učešće tih djela u skladu sa uslovima koje propisuje Savjet.

(4) Najmanje polovina djela iz stava 1 ovog člana mora biti proizvedena u posljednjih pet godina.

Izuzeci za primjenu obaveza u vezi sa evropskim djelima i djelima nezavisnih proizvođač

Član 64

Odredbe čl. 61 i 63 ovog zakona ne odnose se na emitere koji imaju odobrenja za emitovanje na lokalnom​​ i regionalnom nivou, emitere koji nijesu povezani u regionalne ili nacionalne mreže, na neprofitne emitere i emitere radijskog programa.

Sopstvena produkcija

Član 65 ​​ 

(1) Sopstvenom produkcijom smatraju se informativne, kulturno-umjetničke, muzičke, sportske i druge emisije, kao i drugi izvorno proizvedeni programski sadržaji čiji je proizvođač emiter ili su proizvedeni po njegovoj narudžbi i za njegov račun.

(2) U sopstvenu produkciju ubrajaju se premijere i prve reprize.

(3) Repriziranje radijskih ili televizijskih programskih sadržaja mora biti jasno označeno.

(4) Oglasi i telešoping ne smatraju se programskim sadržajima nastalim u sopstvenoj produkciji.

(5) Emiter je obavezan da dostavi na zahtjev nadležnog organa Agencije dokaze o sopstvenoj produkciji podnošenjem ugovora o licenci, otkupu formata, bilateralnoj i multilateralnoj koprodukciji, kao i stavljanjem na uvid podataka o izvršenju finansijskih obaveza emitera u tim poslovima.

(6) Emiteru koji na zahtjev Agencije ne dostavi valjane dokaze o sopstvenoj produkciji i koprodukciji oduzeće se odobrenje za emitovanje.

(7) Bliže uslove za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom propisuje Savjet.

Događaji od posebnog značaja za javnost

Član 66 ​​ 

(1) Emiter televizijskog​​ programa koji je u nadležnosti Crne Gore ne smije koristiti isključiva prava koja je kupio nakon stupanja na snagu ovog zakona, na način da znatnom dijelu javnosti u državi članici Evropske Unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru uskrati mogućnost praćenja događaja koji su od posebnog značaja za javnost i koji su u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom određeni za cjelokupan ili djelimičan direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, za cjelokupan ili djelimičan odloženi prenos na televiziji slobodnog pristupa.

(2) Emiter ne može ostvariti isključivo pravo prenosa događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori ukoliko ne može obezbijediti mogućnost praćenja takvog događaja putem direktnog prenosa ili odloženog prenosa na televizijskom programu sa slobodnim pristupom za najmanje 60% stanovništva u Crnoj Gori ili je za praćenje tog programa potrebno dodatno plaćanje.

(3) Više elektronskih medija mogu ostvariti isključivo pravo prenosa događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori ukoliko umrežavanjem obezbijede kvalitetan prijem televizijskog programa za najmanje 85% stanovništva u Crnoj Gori.

Lista događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori

Član 67 ​​ 

(1) Savjet utvrđuje listu nacionalnih ili stranih događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori, za koje određuje da li treba da budu u cjelini ili djelimično dostupni za direktan​​ prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno iz objektivnih razloga, u cjelosti ili djelimično odloženo emitovani.

(2) Savjet je dužan da o listi iz stava 1 ovog člana odmah obavijesti Evropsku komisiju, Stalni komitet za prekograničnu televiziju i države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i međunarodnih ugovora koji obavezuju Crnu Goru.

Pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost

Član 68

(1) Za potrebe kratkih vijesti emiter osnovan u Evropskoj Uniji ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru ima, pod jednakim uslovima pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost koje na osnovu isključivih prava prenose emiteri koji su u nadležnosti Crne Gore.

(2) Ako je emiter osnovan u Crnoj Gori ostvario isključiva prava na događaj od velikog interesa za javnost, drugi emiter osnovan u Crnoj Gori može tražiti pristup navedenom događaju.

(3) Savjet propisuje bliže uslove za ostvarivanje prava na pristup događajima iz st. 1 i 2 ovog člana na​​ način da emiteru dopusti slobodan izbor kratkih izvoda iz prenosnog signala drugog emitera.

(4) Emiter može, prije i umjesto pristupa prenosnom signalu u smislu stava 3 ovog člana, ostvariti pristup događajima iz st. 1 i 2 ovog člana i pristupom mjestu takvih događaja radi snimanja kratkog isječka ili korištenjem snimljenog materijala drugog emitera koji ima isključiva prava na prenos događaja od velikog interesa za javnost.

(5) Kratki isječci koriste se isključivo za programe opštih vijesti, a u AVM uslugama na zahtjev mogu se koristiti samo ako isti pružalac medijske usluge nudi isti program uz vremenski razmak.

Pravo na kratku informaciju

Član 69

(1) Kratkom informacijom smatra se vijest u trajanju od najviše 90 sekundi koja se objavljuje u sklopu informativnog programa.

(2) Pravo na kratku informaciju mora se iskoristiti na način da se ne prekida tok događaja.

(3) Kada se događaj od velikog interesa za javnost sastoji od više organizaciono samostalnih događaja, svaki se samostalni događaj u pogledu ostvarivanja prava na kratku informaciju smatra događajem od posebnog interesa za javnost.

(4) Kada događaj od velikog interesa za javnost traje dva ili više dana, emiter ima pravo da svakog dana proizvede jednu kratku informaciju o tom događaju.

(5) Emiter koji​​ je iskoristio pravo na kratku informaciju mora omogućiti jednokratno korišćenje snimka događaja drugom emiteru koji događaj nije mogao snimiti i ima pravo da traži naknadu srazmjernog dijela stvarnih troškova, kao i navođenje svog imena, odnosno naziva u​​ najavi.

(6) Pravo na kratku informaciju može se, u skladu sa članom 68 ovog zakona, utvrditi i u pogledu pristupa događajima od posebnog značaja za javnost koji se ne prenose na osnovu isključivih prava.

Vrste emitera

Član 70

(1) Dobijanjem odobrenja za emitovanje pravno ili fizičko lice stiče status emitera.

(2) Emiter može obavljati djelatnost proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa kao:

1) komercijalni emiter;

2) neprofitni emiter;

3) javni emiter.

Komercijalni emiter

Član 71

Komercijalni emiter može obavljati djelatnost proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa kao:

1) nacionalni komercijalni emiter ako pokriva najmanje 75%​​ stanovništva u više od 10 jedinica lokalne samouprave (nacionalna pokrivenost ili mreža komercijalnog emitera);

2) regionalni komercijalni emiter ako pokriva najmanje 80% stanovništva na teritoriji koja obuhvata od četiri do 10 jedinica lokalne samouprave​​ (regionalna pokrivenost ili mreža komercijalnog emitera);

3) lokalni komercijalni emiter ako pokriva najmanje 85% stanovništva na teritoriji koja obuhvata manje od četiri jedinice lokalne samouprave (lokalna pokrivenost ili mreža komercijalnog emitera).

Neprofitni emiter

Član 72 ​​ 

(1) Status neprofitnog emitera, u skladu sa ovim zakonom, utvrđuje se prilikom dodjele prava na emitovanje.

(2) Na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za emitovanje neprofitnim emiterima shodno se primjenjuju odredbe čl. 98​​ do 115 ovog zakona.

(3) Neprofitni emiteri mogu biti samo obrazovne ustanove, vjerske, studentske, učeničke i nevladine organizacije registrovane najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za sticanje statusa neprofitnog emitera.

(4) Neprofitni emiter​​ je emiter koji dnevno objavljuje najmanje 50% sopstvene proizvodnje informativnih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih sadržaja, pri čemu najmanje 25% dnevne produkcije mora služiti zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, naučnih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti.

(5) Na neprofitne emitere primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na programske obaveze javnih emitera.

(6) Sredstva za rad neprofitnog emitera mogu se obezbjeđivati iz donacija, priloga građana, sponzorstava i iz​​ drugih izvora prihoda, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje osnivanje i djelatnost nevladinih organizacija.

(7) Neprofitni emiteri su oslobođeni obaveze plaćanja naknade po osnovu odobrenja za emitovanje.

(8) Dobit od djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa neprofitni emiter može koristiti samo za unaprjeđenje i razvoj sopstvene djelatnosti.

Javni emiteri

Član 73

(1) Javni emiteri mogu biti:

1) nacionalni javni emiter, čiji je osnivač država;

2) regionalni javni emiter, čiji su osnivači više jedinica lokalne samouprave;

3) lokalni javni emiter, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

(2) Nacionalni javni emiteri dužni su da obezbijede kvalitetan prijem radijskog ili televizijskog programa za najmanje 85% stanovništva Crne Gore (nacionalna pokrivenost javnog emitera).

(3) Regionalni javni emiteri dužni su da obezbijede kvalitetan prijem radijskog ili televizijskog programa za najmanje 80% stanovništva svake od jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se emituje program (regionalna pokrivenost javnog emitera).

(4) Lokalni javni emiteri dužni su da obezbijede kvalitetan prijem radijskog ili televizijskog programa za najmanje 85% stanovništva jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se emituje program (lokalna pokrivenost javnog emitera).

Pružanje javnih usluga ​​ 

Član 74 ​​ 

(1) Javni emiteri su dužni da pružaju javne usluge proizvodnje i emitovanja radijskih i/ili televizijskih programa sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim,​​ dječjim, zabavnim, sportskim i drugim programskim sadržajima, kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja.

(2) Javna usluga, u smislu ovog zakona, znači:

1) samostalna i nezavisna proizvodnja, uređivanje i emitovanje programa koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih centara moći;

2) objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o političkim, privrednim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, sportskim i drugim značajnim događajima i pojavama​​ u zemlji i inostranstvu;

3) proizvodnja i emitovanje programa namijenjenih različitim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su djeca i omladina, pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženi i sl.;

4) njegovanje kulture javnih komunikacija i jezičkih standarda;

5) proizvodnja i emitovanje programa koji izražavaju nacionalni i kulturni identitet Crne Gore i kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

6) proizvodnja i emitovanje programa na jezicima manjinskih naroda i​​ drugih manjinskih nacionalnih zajednica na područjima na kojima žive;

7) u vrijeme predizborne kampanje, na osnovu posebnih pravila, obezbjeđivanje ravnopravnog predstavljanja političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene kandidature i izborne liste;

8) međusobna saradnja i razmjena programskih sadržaja koji su od interesa za građane Crne Gore.

Pružanje komercijalnih audiovizuelnih usluga

Član 74a

(1) Pored javnih usluga iz člana 74 ovog zakona, javni emiter može da obavlja i komercijalne audio i audiovizuelne usluge, i to:

1) prodaju programa za reklamne poruke i druge audiovizuelne komunikacije;

2) plasman proizvoda;

3) sponzorstvo;

4) telešoping.

(2) Obavljanje usluga iz stava 1 ovog člana mora da bude odvojeno od pružanja javnih usluga iz člana 74 ovog zakona.

Osnivanje javnih emitera

Član 75

(1) Javni emiteri se osnivaju:

1) zakonom, za teritoriju Crne Gore (nacionalni javni emiteri);

2) odlukom dvije ili više skupština jedinica lokalne samouprave za njihovu teritoriju (regionalni javni emiter);

3) odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave za njenu teritoriju (lokalni javni emiter).

(2) Skupština jedinice lokalne samouprave može osnovati samo jednog radijskog i/ili televizijskog lokalnog javnog emitera.

(3) Dvije ili više skupština jedinice lokalne samouprave mogu osnovati samo jednog radijskog i/ili televizijskog regionalnog javnog emitera.

(4) Emiteri iz stava 3 ovog člana mogu emitovati samo jedan radijski i/ili jedan televizijski program.

(5) Ako je skupština jedinice lokalne samouprave suosnivač radijskog i/ili televizijskog regionalnog javnog emitera, ne može biti i osnivač lokalnog javnog emitera.

(6) Strano pravno ili fizičko lice ne može učestvovati u osnovnom kapitalu pravnih lica koja imaju status javnih emitera.

Finansiranje javnih emitera

Član 76 ​​ 

(1) Javni emiteri stiču prihode iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih izvora, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

(2) Budžetom Crne Gore, odnosno budžetom jedinice lokalne samouprave obezbjeđuje se dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajemčenih prava građana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja koji su značajni za:

1) ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje građana Crne Gore, ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori i pripadnika drugih manjinskih nacionalnih zajednica i crnogorskih zajednica u inostranstvu,

2) ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva;

3) razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti;

4) očuvanje crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

5) podsticanje kulturnog stvaralaštva;

6) informisanje lica oštećenog sluha i vida.

(3) Radi ostvarivanja prava iz stava 2 ovog člana, budžetom Crne Gore, odnosno budžetom jedinice lokalne samouprave obezbjeđuje se dio finansijskih sredstava za programske sadržaje na albanskom i romskom jeziku.

(4) Vlada, odnosno jedinica lokalne samouprave i javni emiter ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava iz​​ st. 1, 2 i 3 ovog člana koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza iz ovog člana i člana 74 ovog zakona.

(5) Način i uslovi obezbjeđivanja sredstava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana ne smiju uticati na uredničku nezavisnost i samostalnost javnog emitera.

(6) Ugovor iz stava 4 ovog člana objavljuje se na način propisan osnivačkim aktom javnog emitera i dostavlja se Agenciji na uvid.

(7) Budžetom Crne Gore, odnosno budžetom jedinice lokalne​​ samouprave obezbjeđuju se sredstva za pokriće troškova prenosa i emitovanja programa javnih emitera putem zemaljskih radio-difuznih sistema.

Ugovor o pružanju javnih usluga

Član 76a

(1) Javne usluge iz člana 74 ovog zakona, kao i visina sredstava i izvori​​ za njihovo finansiranje, utvrđuju se ugovorom između Vlade i nacionalnog javnog emitera, odnosno jedinice lokalne samouprave i lokalnog javnog emitera (u daljem tekstu: Ugovor).

(2) Ugovor se zaključuje na period od tri godine, u skladu sa smjernicama makroekonomske i fiskalne politike, kod nacionalnog javnog emitera, i u skladu sa budžetskim planovima i projekcijama kod lokalnih javnih emitera.

(3) Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 ovog zakona.

(4) Ugovorom se utvrđuje vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, u smislu člana 74 ovog zakona.

(5) Pored programskih obaveza utvrđenih članom 74 ovog zakona, Ugovorom se definišu programski sadržaji namijenjeni razvoju nauke, obrazovanja i kulture, informisanju lica oštećenog sluha i vida, kao i programski sadržaji na albanskom jeziku i jezicima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koji su propisani u članu 76 ovog zakona.

(6) Iznos sredstava za pružanje javnih usluga utvrđen Ugovorom, ne smije prelaziti neto troškove neophodne za pružanje tih usluga, uzimajući u obzir druge direktne ili indirektne prihode koji proizilaze iz pružanja tih usluga. Pri utvrđivanju neto troškova pružanja javnih usluga uzima se u obzir neto korist svih komercijalnih audiovizuelnih usluga vezanih uz te usluge.

(7) Predlog ugovora, nacionalni javni emiter je dužan da dostavi Vladi, odnosno lokalni javni emiter jedinici lokalne samouprave, najkasnije šest mjeseci prije isteka važećeg Ugovora.

(8) Javni emiter je dužan da, na osnovu Ugovora, izradi i donese svake godine, a najkasnije do 31. decembra tekuće za sljedeću godinu, program rada i finansijski plan, kojima će se utvrditi aktivnosti i programske obaveze, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju.

(9) Ukoliko se Ugovor mijenja zbog programskih obaveza javnih emitera, potrebno je sprovesti postupak u skladu sa stavom 3 ovog člana.

(10) Javni emiter je dužan da ugovor o pružanju javnih usluga i njegovu izmjenu dostavi nezavisnom regulatornom organu za oblast elektronskih medija, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaključenja.

Sadržaj Ugovora

Član 76b

(1) Ugovor sadrži javne usluge koje je javni emiter dužan da pruža u ugovorenom vremenskom periodu, njihovu vrstu, svrhu, programsku osnovu i broj televizijskih i radijskih programa, internet stranica i portala i uslove za pružanje drugih javnih usluga uzimajući u obzir potrebe javnosti i tehnološki razvoj elektronskih medija.

(2) Ugovorom se utvrđuje finansiranje javnih usluga javnog emitera po godinama i izvorima, sa prikazom troškova​​ po godinama i vrstama, kao i ovlašćenja i obaveze organa javnog emitera u odnosu na upravljanje ukupnim sredstvima predviđenim za sprovođenje Ugovora i izvještavanje o njegovom sprovođenju.

(3) Odredbe Ugovora kojima se utvrđuje finansiranje u smislu stava 2 ovog člana moraju da budu u skladu sa pravilima o državnoj pomoći za javne radio-difuzne usluge.

Uvođenje novih usluga

Član 76c

(1) Javni emiter može da uvodi značajno nove audiovizuelne​​ usluge na novim platformama za distribuciju koje su namijenjene široj javnosti, pod uslovom da iste zadovoljavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe društva i ne dovode do neproporcionalnih posljedica na tržištu koje nijesu nužne za ispunjavanje funkcije javne usluge.

(2) Značajno novom audiovizuelnom uslugom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se usluga koja se prvi put pruža i bitno se razlikuje od usluga koje pruža, kao i usluga koja je u velikoj mjeri izmijenjena u pogledu njenog sadržaja, tehničke pripremljenosti, pristupa i ciljne grupe kojoj je namijenjena.

(3) Predlog za uvođenje značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga mora da sadrži tačan opis usluga i opravdanost njihovog uvođenja, ciljnu grupu na koju se usluge odnose, troškove vršenja usluga i ocjenu mogućih uticaja na konkurentnost na tržištu. O uvođenju značajno nove audiovizuelne usluge ili više takvih usluga odlučuje Savjet javnog emitera koji je dužan da utvrdi izvore finansiranja značajno nove usluge, odnosno predloži osnivaču izmjenu postojećeg Ugovora, po procedurama predviđenim za njegovo zaključivanje.

(4) Savjet javnog emitera dužan je da prije uvođenja značajno novih audiovizuelnih usluga sprovede javni test vrijednosti, odnosno napravi analizu ispunjenosti kriterijuma: uticaj nove audiovizuelne usluge na tržište; finansijski aspekt uvođenja nove audiovizuelne usluge; u kojoj mjeri nova usluga utiče na javnog emitera i trajanje nove usluge.

(5) Savjet javnog emitera dužan je da o uvođenju značajno novih audiovizuelnih usluga sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana u cilju prikupljanja svih relevantnih podataka potrebnih za donošenje odluke o uvođenju novih usluga.

(6) Savjet javnog emitera dužan je da, prije uvođenja značajno novih audiovizuelnih usluga, pribavi mišljenje nezavisnog regulatora za oblast elektronskih medija o uticaju značajno novih usluga na tržište elektronskih medija.

Odvojeno računovodstvo

Član 76č

Javni emiter je dužan da vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

Unakrsno subvencioniranje

Član 76ć

(1) Javni emiter ne smije da koristi sredstva iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave, za finansiranje komercijalnih audiovizuelnih usluga (unakrsno subvencioniranje).

(2) Ukoliko javni emiter postupi suprotno stavu 1 ovog člana, Savjet javnog emitera će naložiti povraćaj nezakonito utrošenih sredstava i njihovo isključivo korišćenje za obavljanje djelatnosti pružanja javnih usluga, u skladu sa ovim zakonom. Povraćaj nezakonito utrošenih sredstava nacionalnog javnog emitera obavlja se uplatom na račun budžeta Crne Gore, a povraćaj nezakonito utrošenih sredstava lokalnog javnog emitera na račun budžeta jedinice lokalne samouprave.

(3) Sredstva koja se ne utroše za djelatnost pružanja javnih usluga, u skladu sa Ugovorom iz člana 76a ovog zakona, a prelaze iznos od 10%, uplaćuju se na račun budžeta Crne Gore odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.

(4) Ukoliko sredstva iz stava 3 ovog člana, tri godine prelaze iznos od 10%, Vlada i nacionalni javni emiter odnosno jedinica lokalne samouprave i lokalni javni emiter će revidirati metodologiju obračuna sredstava za usluge koje su predmet Ugovora.

Organi upravljanja u javnim emiterima

Član 77

(1) U javnim emiterima imenuju se sljedeći organi upravljanja:

1) savjet javnog emitera i

2) direktor.

(2) Osnivačkim aktom javnog emitera propisuju se način imenovanja, izbora, odlučivanja i nadležnosti organa iz stava 1 ovog člana i druga pitanja od značaja za rad​​ javnog emitera.

(3) Na postupak imenovanja i razrješenja članova savjeta javnog emitera shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak imenovanja članova Savjeta.

Savjet javnog emitera

Član 78

(1) Savjet javnog emitera zastupa interese građana Crne Gore, odnosno jedinice/jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se emituje njegov radijski i/ili televizijski program.

(2) Savjet javnog emitera je funkcionalno nezavisan od bilo kog državnog organa, kao i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje, prenosa i emitovanja radijskog i televizijskog programa ili sa njom povezanim djelatnostima.

(3) Savjet javnog emitera na nacionalnom nivou može imati do devet članova, a na lokalnom ili regionalnom nivou do pet članova, uz uslov da broj članova savjeta bude neparan.

(4) Članovi savjeta javnog emitera imaju pravo na novčanu naknadu u skladu sa osnivačkim aktom.

Odobrenje za emitovanje javnog emitera

Član 79 ​​ 

(1) Javni emiter stiče pravo na emitovanje radijskog i/ili televizijskog programa na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje.

(2) Javni emiteri su oslobođeni obaveze plaćanja naknade po osnovu odobrenja za emitovanje, u dijelu koji se odnosi na pružanje javnih usluga.

(3) Javni emiteri su u obavezi da plaćaju dio naknade po osnovu odobrenja za emitovanje koji se odnosi na obavljanje komercijalnih djelatnosti.

Revizija obračuna prihoda i rashoda javnog emitera

Član 80

Svi obračuni prihoda i rashoda javnog emitera podliježu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora koga angažuje savjet javnog emitera.

2. AVM usluge na zahtjev

Status pružaoca AVM usluge na zahtjev

Član 81 ​​ 

Imalac odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev može​​ biti pravno ili fizičko lice koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti telekomunikacija.

Obaveze pružaoca AVM usluge na zahtjev

Član 82

(1) Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da uslugu koja može štetiti fizičkom, mentalnom​​ ili moralnom razvoju maloljetnika učini dostupnom samo na način kojim se obezbjeđuje da maloljetnici u uobičajenim okolnostima neće čuti ili vidjeti takvu uslugu.

(2) Način postupanja pružalaca AVM usluga iz stava 1 ovog člana propisuje Savjet.

(3) Pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da promoviše proizvodnju i pristup evropskim djelima, na sljedeći način:

1) ulaganjem u proizvodnju ili kupovinom prava na evropska djela;

2) uključivanjem i/ili isticanjem evropskih djela u katalog programa koje nudi.

(4)​​ Pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da obaveze iz stava 3 ovog člana vrši u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje Savjet i podatke o sprovođenju tih obaveza dostavi Agenciji na njen zahtjev.

(5) Agencija je dužna da podnese izvještaj Evropskoj komisiji​​ o sprovođenju obaveza iz stava 4 ovog člana, najkasnije do 31. decembra 2014. godine, kao i svake četiri godine nakon toga.

(6) Pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev, uspostavi i vodi odvojeno računovodstvo za aktivnosti pružanja AVM usluga na zahtjev u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Autorsko i srodna prava

Član 83

(1) Prije uključivanja pojedinog radijskog ili televizijskog programa u katalog programa i početka njegove distribucije, pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da pribavi prethodnu pisanu saglasnost vlasnika programa, koja se, radi evidentiranja, dostavlja Agenciji.

(2) Pružalac AVM usluge na zahtjev je obavezan da distribuira radijske i/ili televizijske programe istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa dobijenim odobrenjem.

(3) Pružalac AVM usluge na zahtjev može vršiti distribuciju kodiranih satelitskih programa samo ukoliko je zaključio ugovor za distribuciju sa vlasnikom takvih programa kojim se dozvoljava dekodiranje radi daljeg javnog reemitovanja.

(4) Neće se smatrati da je pružalac AVM usluge na zahtjev stekao pravo na distribuciju programa iz stava 3 ovog člana pribavljanjem kartice za dekodiranje koja je namijenjena za individualnu upotrebu pojedinačnog pretplatnika.

(5) Pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da, bez naknade, distribuira programe:

1) nacionalnih javnih emitera u cijeloj zoni servisa;

2) regionalnih i lokalnih javnih emitera na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje su osnivači tog javnog emitera.

(6) Emiteri su dužni da blagovremeno obavijeste pružaoce AVM usluge na zahtjev ukoliko nemaju pravo emitovanja određenih programskih sadržaja posredstvom određene platforme.

(7) U slučaju iz stava 6 ovog člana, pružalac AVM usluge na zahtjev ne smije da distribuira takve programske sadržaje.

Obaveze pružaoca AVM usluge na zahtjev u vezi sa distribucijom radijskih i televizijskih programa

Član 84

(1) Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da:

1) se pridržava liste radijskih ili televizijskih programa koji su uključeni u katalog programa;

2) u pisanoj formi, prethodno obavijesti Agenciju o svakoj promjeni kataloga radijskih ili televizijskih​​ programa, kao i promjeni broja i strukture programskih paketa;

3) distribuciju programskih sadržaja vrši u skladu sa programskim standardima koje propisuje Savjet.

(2) Pružalac AVM usluge na zahtjev može vršiti distribuciju radijskih i televizijskih programa na teritoriji Crne Gore isključivo putem registrovane elektronske komunikacione mreže.

(3) Odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev ne daje bilo kakvo pravo njenom imaocu da vrši distribuciju radijskih i televizijskih programa putem prijemnih sistema sa zajedničkim antenskim uređajem, koji predstavljaju kablovsku i antensku strukturu ugrađenu kao standardna instalacija stambenih objekata i koje se koriste za prijem programa distribuiranih putem zemaljskih predajnika, kao i drugih elektronskih mreža koje nijesu dio registrovanih elektronskih komunikacionih mreža, osim ako za takvu distribuciju dobije odobrenje regulatornog organa za elektronske komunikacije.

(4) U slučaju da pružalac AVM usluge na zahtjev ima odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev​​ posredstvom sistema digitalne zemaljske radio-difuzije, dužan je da distribuira programe emitera koji su stekli pravo pristupa multipleksu digitalne zemaljske radio-difuzije, u skladu sa ovim zakonom.

(5) Ukoliko pružalac AVM usluge na zahtjev pruža usluge distribucije radijskog i televizijskog programa koje predstavljaju preovlađujući način prijema tih programa u određenoj zoni servisa, Agencija može tom pružaocu AVM usluge odrediti obavezu prenosa određenih programa ili sadržaja, po zahtjevu emitera.

3.​​ Komercijalna audiovizuelna komunikacija

a) Obaveze za sve oblike komercijalnih audiovizuelnih komunikacija

Zabranjene aktivnosti u vezi sa pružanjem komercijalnih audiovizuelnih komunikacija

Član 85 ​​ 

(1) Zabranjene su prikrivene i prevarne komercijalne audiovizuelne komunikacije.

(2) U komercijalnoj audiovizuelnoj komunikaciji zabranjeno je upućivanje poruka čijim bi se emitovanjem moglo uticati na podsvijest i koje predstavljaju manipulaciju ili su štetne u socijalnom i emocionalnom smislu.

(3) Posredstvom komercijalne audiovizuelne komunikacije zabranjeno je:

1) ugrožavanje ljudskog dostojanstva;

2) Promovisanje mržnje ili diskriminacije po osnovu pola, rase, nacionalne pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina starosti ili seksualne orijentacije;

3) podsticanje ponašanja koje ugrožava zdravlje ili život ljudi;

4) podsticanje ponašanja koje ugrožava životnu sredinu;

5) upotrebljavanje vizuelnih i audio formi, sadržaja ili elemenata koji su prepoznatljivi za važne vijesti ili saopštenja (dnevnik, vijesti, itd.);

6) korišćenje prepoznatljivosti nekog programa sa namjerom da se dovede gledalac ili slušalac u zabludu da gleda ili sluša taj program;

7) diskreditovanje ili omalovažavanje konkurenta, njegovog proizvoda ili usluge;

8) predstavljanje konkurentskog proizvoda ili usluge kao loše imitacije ili reprodukcije;

9) korišćenje djelova nekog programa (naslov, logo, muzika i sl.);

10) kopiranje oglasnog sadržaja drugog oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;

11) neovlašćeno upotrebljavanje zaštitnog znaka ili drugog obilježja kojim se prepoznaje konkurent;

12) korišćenje scena smrti, povređivanja, nasilja ili uništavanja objekata i prirode.

(4) Zabranjeno je oglašavanje prodaje i kupovine organa ili tkiva ljudskog tijela za transplantaciju ili transfuziju.

(5) Zabranjeni su svi oblici komercijalnih audiovizelnih komunikacija koji promovišu duvan i duvanske proizvode, opojne droge, oružje, streljiva i pirotehnička sredstva i promet roba i usluga zabranjenih zakonom.

(6) Komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića ne smiju biti usmjerene na maloljetnike i ne smiju podsticati konzumiranje takvih pića.

(7) Zabranjene su komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu medicinske proizvode koji su dostupni samo na ljekarski recept ili postupke i metode liječenja koji nijesu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Zaštita maloljetnika

Član 86

Komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama zabranjeno je:

1) prouzrokovanje materijalne ili nematerijalne štete maloljetnicima;

2) direktno podsticanje maloljetnika na kupovinu ili iznajmljivanje proizvoda ili usluga, iskorišćavanjem njihovog neiskustva ili lakovjernosti;

3) direktno podsticanje maloljetnika da ubjeđuju roditelje ili druga lica na kupovinu robe ili usluga koje se oglašavaju;

4) iskorišćavanje povjerenja koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike ili druga lica;

5) nepotrebno prikazivanje maloljetnika u opasnim situacijama.

Obaveza pružanja usluga komercijalne audiovizuelne komunikacije

Član 87

Zabranjeno je odbiti pružanje usluga komercijalne audiovizuelne komunikacije ako se odbijanjem stvara ili održava monopolski ili drugi dominantni položaj učesnika u tržišnoj utakmici ili uspostavlja nelojalna konkurencija.

Oblici komercijalne audiovizuelne komunikacije

Član 88

Komercijalna audiovizuelna komunikacija mora biti jasno prepoznatljiva i može biti u obliku:

1) radijskog i televizijskog oglašavanja;

2) telešopinga;

3) sponzorstva;

4) plasmana proizvoda.

b) Radijsko i televizijsko oglašavanje i telešoping

Obaveze za sve oblike radijskog i televizijskog oglašavanja i telešoping

Član 89 ​​ 

(1) Radijsko i televizijsko oglašavanje (u daljem tekstu:​​ oglašavanje) i telešoping moraju biti lako prepoznatljivi i audio i vizuelno odvojeni od ostalih programskih sadržaja.

(2) Oglašivač ne smije vršiti bilo kakav uređivački uticaj na sadržaj programa.

(3) Zabranjena je upotreba podataka koji mogu izazvati zabludu o identitetu oglašivača, njegovim aktivnostima, svojstvima, kvalitetu, porijeklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi.

(4) Oglašavanje i telešoping se po pravilu emituju u blokovima.

(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, odvojeni oglasni spotovi​​ ili spotovi telešopinga mogu se emitovati u prenosu sportskih događaja.

(6) Dužina trajanja oglašavanja i telešopinga utvrđuje se za period od 0 do 24 sata.

(7) Telešoping može trajati najmanje 15 minuta neprekidno.

(8) Oglašavanjem se ne smatraju:

1) besplatne najave izvođenja javnih radova i dobrotvornih akcija;

2) besplatno predstavljanje umjetničkih radova;

3) besplatno objavljivanje podataka o producentima, organizatorima, sponzorima ili donatorima umjetničkih radova, kulturno-umjetničkih priredbi i dobrotvornih akcija;

4) informisanje i promocija sopstvenih programskih sadržaja.

(9) Prenos televizijskih filmova, kinematografskih ostvarenja i informativnih programa može biti prekinut televizijskim oglašavanjem i/ili telešopingom jednom u 30 minuta.

Naručilac oglasnih sadržaja

Član 90

(1) U oglasnim sadržajima mora biti jasno označen naručilac.

(2) Za istinitost i tačnost oglasnih sadržaja odgovoran je naručilac, a za njihovu usklađenost sa odredbama ovog i zakona koji uređuje oblast medija odgovoran je​​ emiter.

Oglašavanje i telešoping alkoholnih pića

Član 91

Pored zabrana propisanih članom 85 ovog zakona, oglašavanje i telešoping alkoholnih pića mora ispunjavati i sljedeće uslove:

1) ne smiju stvarati utisak da se konzumiranjem alkohola može poboljšati fizičko stanje ili vožnja;

2) ne smiju stvarati utisak da konzumiranje alkohola doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu;

3) ne smiju tvrditi da alkohol ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje ličnih problema;

4) ne​​ smiju podsticati neumjereno konzumiranje alkohola ili prikazivati uzdržavanje ili umjerenost u negativnom smislu;

5) ne smiju isticati visok procenat alkohola kao pozitivno svojstvo pića.

Trajanje oglašavanja i telešopinga u programima javnih emitera

Član 92

(1) U programima javnih emitera trajanje oglašavanja ne smije prelaziti 10% (šest minuta) po satu emitovanog programa.

(2) U jednom satu emitovanja programa javnog emitera tokom dana ne smije biti emitovano više od 15% (devet minuta) oglasa i telešopinga.

Trajanje oglašavanja i telešopinga u programima komercijalnih emitera

Član 93

(1) U programima komercijalnih emitera trajanje oglašavanja ne smije prelaziti 15% (devet minuta) po satu emitovanog programa.

(2) U jednom satu emitovanja programa komercijalnog emitera tokom dana ne smije biti emitovano više od 20% (12 minuta) oglasa i telešopinga.

Sadržaji u koje ne smiju biti uključeni oglasi

Član 94

Oglasi ne smiju biti uključeni u:

1) religiozne sadržaje;

2) formalne ceremonije (inauguracije i sl.);

3) programe u vezi sa tragičnim događajima širokih razmjera;

4) programe koji traju 30 minuta ili kraće.

c. Sponzorstvo

Član 95

(1) Sponzorisane AVM usluge i programi moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

1) sponzor ne smije uticati na sadržaj, odnosno raspored usluga ili programa koje sponzoriše ili na odgovornost ili uredničku nezavisnost pružaoca usluge;

2) ne smiju direktno podsticati na kupovinu ili iznajmljivanje robe ili usluga, naročito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu i usluge;

3) usluge ili program moraju jasno biti označeni da su sponzorisani;

4) kada je program sponzorisan u cjelini ili djelimično, mora jasno biti označen imenom, logotipom i/ili drugim simbolom sponzora, kao što je upućivanje na njegov/e proizvod/e ili njegovu/njegove​​ uslugu/usluge ili njegov prepoznatljivi znak na primjeren način za programe, na početku, tokom i/ili na kraju programa.

(2) AVM usluge ili programe ne smiju sponzorisati pravna ili fizička lica čija je osnovna djelatnost proizvodnja ili prodaja proizvoda​​ ili pružanje usluga čije je oglašavanje zabranjeno zakonom.

(3) Kad AVM usluge ili programe sponzorišu pravna ili fizička lica čija djelatnost uključuje proizvodnju ili prodaju medicinskih proizvoda i primjenu postupaka i metoda liječenja, može se promovisati ime ili imidž pravnog ili fizičkog lica sponzora, ali se ne mogu promovisati posebni medicinski proizvodi koji su dostupni samo na ljekarski recept ili postupci i metodi liječenja koji nijesu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

(4) Kod sportskih i kulturno-umjetničkih programa identifikacija sponzora može biti i na početku i na kraju prirodnih pauza.

(5) Vijesti i informativni program ne smiju biti sponzorisani.

(6) Političke stranke, koalicije i druge političke organizacije ne mogu biti sponzori programskih sadržaja.

(7) Nije dopušteno prikazivanje logotipa sponzora tokom dječjih programa i vjerskih programa.

(8) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na radijske programe.

d. Plasman proizvoda

Član 96

(1) Zabranjen je plasman proizvoda.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana plasman proizvoda je dozvoljen u:

1) kinematografskim djelima, filmovima i serijama izrađenim za AVM usluge, sportskim programima, zabavnim programima koji ne uključuju programe namijenjene djeci;

2) slučajevima kada nema plaćanja pružaocu AVM usluge, ali određena roba ili usluga, kao što su proizvodni rekviziti i nagrade, pružaju mu se besplatno u cilju njihovog uključivanja u program.

(3) Plasmanom proizvoda ili usluga, u smislu stava​​ 2 tačka 2 ovog člana, smatra se uključivanje u program isključivo robe ili usluge koja ima značajnu vrijednost.

(4) Savjet posebnim aktom utvrđuje način određivanja značajne vrijednosti robe ili usluga koje se plasiraju, uzimajući u obzir da se vrijednost​​ određuje u odnosu na visinu sredstava proizvodnje ili troškova plaćenih za plasiranje roba ili usluga u ovaj program.

(5) Programski sadržaji sa plasmanom proizvoda moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1) subjekt koji plasira proizvod ne smije uticati na njihov sadržaj, odnosno raspored usluga ili programa ili na odgovornost i uredničku nezavisnost pružaoca usluge;

2) ne smiju direktno podsticati na kupovinu ili iznajmljivanje robe ili usluga, posebno promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge ili isticanjem proizvoda;

3) gledaoci moraju biti jasno obaviješteni o postojanju plasmana proizvoda, tako što će biti primjereno označeni na početku i na kraju programa, kao i prilikom nastavljanja programa nakon prekida za oglase, kako ne bi došlo do zbunjivanja gledalaca.

(6) Izuzetno, odredba stava 5 tačka 3 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju kada programski sadržaj sa plasmanom proizvoda ne proizvodi niti naručuje sam pružalac AVM usluga ili lice povezano s pružaocem AVM usluga u skladu sa članom 130 ovog zakona.

4. Političko oglašavanje i izborne kampanje

Član 96a

(1) Političko oglašavanje je oglašavanje, sa ili bez finansijske nadoknade, kojim se preporučuje podnosilac potvrđene izborne liste ili kandidat ili njihove aktivnosti, ideje ili politički stavovi.

(2) Ukoliko nije drukčije propisano, na političko oglašavanje se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na oglašavanje.

(3) Političko oglašavanje se ne uračunava u dozvoljeno vrijeme trajanja oglašavanja u smislu čl. 92 i 93 ovog zakona.

Član 96b

(1) Savjet donosi propis kojim se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza emitera kada su u pitanju izborne kampanje i političko oglašavanje.

(2) Propis iz stava 1 ovog člana Savjet je dužan da donese najkasnije sedam dana od dana raspisivanja​​ izbora.

Član 96c

(1) Podnosilac potvrđene izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor u vezi sa radom emitera u smislu člana 55 ovog zakona.

(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se nadležnom organu emitera.

(3) Nadležni organ emitera je dužan da donese odluku u roku od 24 časa od prijema prigovora.

(4) Protiv odluke nadležnog organa emitera, u roku od 24 časa od njenog prijema, može se podnijeti žalba Savjetu.

(5) Savjet je dužan da donese odluku​​ u roku od 24 časa od prijema žalbe iz stava 4 ovog člana.

(6) Protiv odluke Savjeta može se pokrenuti upravni spor.

IV. ODOBRENjE ZA PRUŽANjE AVM USLUGA

Vrste odobrenja za pružanje AVM usluga

Član 97

(1) Odobrenje za pružanje AVM usluga izdaje Agencija u postupku i prema kriterijumima utvrđenim ovim zakonom.

(2) Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se kao:

1) odobrenje za emitovanje;

2) odobrenje za pružanje AVM usluga na zahtjev.

1. Odobrenje za emitovanje

Izdavanje odobrenja za emitovanje

Član 98

(1) Agencija izdaje odobrenje za emitovanje programa putem digitalnog ili analognog zemaljskog, kablovskog, internetskog ili satelitskog prenosa.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, emitovanje programa putem globalne informatičke mreže (Internet webcasting) ne podliježe obavezi pribavljanja odobrenja.

(3) Agencija izdaje odobrenje za emitovanje na osnovu:

1) javnog konkursa;

2) zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje.

Javni konkurs za dodjelu prava na​​ emitovanje

Član 99

(1) Agencije je dužna da raspiše javni konkursa za dodjelu prava na emitovanje u slučaju kada pravno ili fizičko lice namjerava da emituje program posredstvom frekvencija koje su Planom raspodjele radio-frekvencija predviđene za analognu​​ radio-difuziju ili u slučaju kada namjerava da ostvari pravo pristupa multipleksu za digitalnu zemaljsku radio-difuziju (u daljem tekstu: javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje).

(2) Prije raspisivanja javnog konkursa Agencija je dužna da od regulatornog organa nadležnog za oblast elektronskih komunikacija pribavi podatke o raspoloživosti frekvencija ili slobodnih resursa unutar multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije namijenjenih za emitovanje AVM usluga.

Sadržaj javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje

Član 100

(1) Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje obavezno sadrži:

1) predmet javnog konkursa (podatke o zoni servisa i pripadajućim radio-difuznim frekvencijama i/ili broj radijskih i televizijskih programa za koje se dodjeljuje​​ pravo da se prenose u multipleksu i podatke o zoni servisa koja se obezbjeđuje posredstvom multipleksa);

2) kriterijume za odlučivanje sa metodologijom bodovanja;

3) tehničke zahtjeve za proizvodnju i emitovanje radijskog i/ili televizijskog programa;

4) visinu naknade za razmatranje prijave na javni konkurs;

5) visinu depozita, koji ne može biti veći od jedne četvrtine godišnje naknade za emitovanje programa;

6) period na koji se izdaje odobrenje za emitovanje;

7) rok za podnošenje prijave, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa;

8) rok za donošenje odluke, koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave;

9) spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu;

10) ostale uslove za prijavljivanje na javni konkurs.

(2) Kriterijumi, iz stava 1 tačka 2 ovog člana moraju biti objektivni, mjerljivi i nediskriminatorni i odnose se na:

1) obim i strukturu programskih sadržaja podnosioca prijave (raznovrsnost, učešće sopstvene proizvodnje, evropskih audiovizuelnih radova, nezavisne produkcije);

2) finansijske pokazatelje vezane za mogućnost rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu.

(3) U slučaju da se za korišćenje iste radio-frekvencije ili kapaciteta u multipleksu na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje prijavilo više lica koja ispunjavaju uslove, prednost će imati podnosilac prijave koji pruža veću garanciju da će doprinositi boljem kvalitetu i većoj raznovrsnosti programa, odnosno programskih sadržaja​​ na području na kome program treba da bude emitovan.

(4) Ako podnosilac prijave emituje radijski i/ili televizijski program u vrijeme raspisivanja javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje, Savjet je dužan da uzme u obzir i doprinos tog podnosioca prijave ostvarivanju načela iz člana 3 ovog zakona.

(5) Javni konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore", na web sajtu Agencije i u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Postupak po javnom konkursu

Član 101

(1) Postupak davanja prava na emitovanje je jednostepeni upravni postupak.

(2) Nadležni organ u postupku davanja prava na emitovanje je Savjet.

(3) U postupku davanja prava na emitovanje Savjet odlučuje rješenjem, koje je konačno.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

(5) Savjet je dužan da:

1) u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs objavi na web sajtu Agencije spisak podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku;

2) odbaci nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs;

3) donese odluku o dodjeli prava na emitovanje, po javnom konkursu u propisanom roku;

4) odluku po javnom konkursu javno objavi, na način na koji je objavljen javni konkurs.

(6) Direktor Agencije je dužan da, po sprovedenom postupku javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje:

1) javno objavi, na način na koji je objavljen javni konkurs, spisak lica kojima je izdato odobrenje za emitovanje;

2) primjerak izdatog odobrenja za emitovanje dostavi regulatornom organu nadležnom za oblast elektronskih komunikacija.

Izdavanje odobrenja za emitovanje po zahtjevu

Član 102 ​​ 

(1) Agencija izdaje odobrenje za emitovanje na osnovu zahtjeva koji podnosi:

1) pravno ili fizičko lice koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog ili televizijskog programa i koje namjerava da za emitovanje tog programa koristi elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija;

2) javni emiter.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija:

1) važeći dokaz o upisu u registar nadležnog organa za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog ili televizijskog programa;

2) ovjerena kopija osnivačkog akta i statuta;

3) šematski​​ prikaz organizacije i sistematizacije poslova kojom podnosilac prijave namjerava da obezbijedi tehničke i programske zahtjeve za proizvodnju i emitovanje programa;

4) programska osnova sa podacima o obimu i strukturi programskih sadržaja (raznovrsnost, učešće sopstvene proizvodnje, evropskih audiovizuelnih radova, nezavisne produkcije) i identifikacionim znakom;

5) dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv pravnog lica podnosioca prijave, odnosno protiv odgovornog lica podnosioca prijave za​​ djelo zloupotrebe službenih ovlašćenja ili krivičnih djela u privredi ili za djela za koja je zaprijećena kazna zatvora;

6) projekat studijske tehnike.

(3) Dokumentacija koja se odnosi na tačke 1 do 5 iz stava 2 ovog člana, objavljuje se na web​​ sajtu Agencije.

(4) O zahtjevu za dodjelu prava na emitovanje iz st. 1 i 2 ovog člana odlučuje direktor Agencije rješenjem koje donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana dozvoljena je žalba Savjetu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(6) O žalbi iz stava 5 ovog člana odlučuje Savjet rješenjem, u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

(7) Rješenje Savjeta iz stava 6 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uslovi za izdavanje odobrenja za emitovanje

Član 103

Bliže uslove za izdavanje odobrenja za emitovanje, po javnom konkursu i po zahtjevu za izdavanje odobrenja za emitovanje, propisuje Savjet

Sadržaj odobrenja za emitovanje

Član 104 ​​ 

(1) Odobrenje za emitovanje obavezno​​ sadrži podatke o:

1) imaocu odobrenja;

2) nazivu radijskog ili televizijskog programa;

3) strukturi programa i drugim programskim obavezama u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja:

4) vrsti elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju radijskog i/ili televizijskog programa;

5) dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama, na osnovu javnog konkursa, kada se za pružanje AVM usluge radijskih i/ili televizijskih programa koriste analogni radio-difuzni sistemi;

6)​​ pristupu ponuđača AVM usluga prenosnim kapacitetima zasebnih radijskih ili televizijskih programa unutar multipleksa, kada se za pružanje AVM usluge radijskih i/ili televizijskih programa koriste digitalni radio-difuzni sistemi;

7) identifikacionom znaku radijskog ili televizijskog programa;

8) roku za otpočinjanje emitovanja;

9) periodu važenja odobrenja;

10) visini naknada i uslovima plaćanja; i

11) drugim pravima i obavezama imaoca odobrenja.

(2) Odobrenje za emitovanje se ne može, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenijeti, bez saglasnosti Savjeta.

(3) Odobrenje za emitovanje za pružaoca AVM usluge objavljuje se u cjelosti na web​​ sajtu Agencije u roku od 8 dana​​ od njegovog izdavanja.

Ograničenja za imaoce odobrenja za emitovanje

Član 105

Emiter ne može biti politička stranka, organizacija ili koalicija, kao i pravno lice čiji je osnivač politička stranka, organizacija ili koalicija.

Vraćanje depozita

Član 106

(1) Licu koje nije ostvarilo pravo na emitovanje programa po raspisanom javnom konkursu za dodjelu prava na emitovanje uplaćeni depozit se vraća u roku od sedam dana od dana donošenja odluke po konkursu.

(2) Licu kome je po osnovu javnog konkursa za dodjelu​​ prava na emitovanje izdato odobrenje za emitovanje uplaćeni depozit se uračunava u iznos naknade za emitovanje.

(3) Depozit se ne vraća imaocu odobrenja za emitovanje koji:

1) pisanim putem, prije roka određenog za otpočinjanje emitovanja, obavijesti Agenciju da neće vršiti emitovanje programa, odnosno koristiti radio-frekvenciju/e koja/e mu je po ovom osnovu dodijeljena odobrenjem;

2) ne započne emitovanje programa u odobrenjem određenom roku.

Period izdavanja odobrenja

Član 107 ​​ 

(1) Odobrenje za emitovanje se izdaje na period od deset godina.

(2) Izuzetno, odobrenje iz stava 1 ovog člana može se izdati i na duži period, ukoliko emiter značajno investira u infrastrukturu iz sopstvenih sredstava.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, radi blagovremenog prelaska sa analognih na digitalne zemaljske radio-difuzne sisteme, odobrenje se može izdati i na kraći rok, koji ne može biti kraći od dvije godine.

Produženje odobrenja za emitovanje

Član 108

(1) Odobrenje za emitovanje koje je izdato na osnovu zahtjeva može se produžiti ako imalac odobrenja podnese Agenciji zahtjev za produženje odobrenja najkasnije šest mjeseci prije isteka roka na koji je izdato.

(2) U slučaju da je odobrenje za emitovanje izdato u postupku po javnom konkursu, Agencija, imajući u vidu postupanje imaoca odobrenja u periodu važenja odobrenja, nakon sprovođenja novog javnog konkursa:

1) odobriće produženje odobrenja, pri čemu će taj imalac odobrenja imati prednost uz ispunjenost uslova iz konkursa ili

2) neće odobriti produženje odobrenja.

Prestanak važenja odobrenja

Član 109

Odobrenje za emitovanje prestaje da važi:

1) istekom roka na koji je odobrenje izdato;

2) na pisani zahtjev imaoca odobrenja;

3) oduzimanjem odobrenja;

4) u slučaju likvidacije emitera kao pravnog lica.

Oduzimanje odobrenja

Član 110 ​​ 

(1) Direktor Agencije će rješenjem oduzeti odobrenje za emitovanje, ako:

1) emiter u skladu sa odobrenjem ne uplaćuje naknadu;

2) emiter​​ u naloženom roku ne otkloni nedostatke koji se odnose na nedozvoljenu medijsku koncentraciju;

3) je emiteru zbog kršenja ovog zakona dva puta uzastopno izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja;

4) je emiter prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje​​ odobrenja iznio netačne podatke ili je propustio da iznese podatke koji su od značaja za odlučivanje;

5) emiter nije otpočeo da emituje program u odobrenjem određenom roku;

6) u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja emiter nije dostavio na uvid ugovor sa operatorom bar jedne elektronske komunikacione mreže;

7) emiter iz neopravdanih razloga, duže od 10 dana neprekidno ili 15 dana sa prekidima u toku kalendarske godine, prekine emitovanje programa;

8) je regulatorni organ za elektronske komunikacije emiteru oduzeo odobrenje za korišćenje radiodifuzne frekvencije, ukoliko su zemaljski radio-difuzni sistemi bili jedina mreža elektronskih komunikacija za emitovanje radijskog ili televizijskog programa;

9) emiter ne realizuje strukturu programa i druge programske obaveze u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja;

10) emiter ne dostavi valjane dokaze o sopstvenoj produkciji i koprodukciji u skladu sa zahtjevom Agencije; i

11) u drugim slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana dozvoljena je žalba Savjetu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(3) Savjet je dužan da rješenjem odluči po žalbi iz stava 2 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

(4) Rješenje iz stava 3 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Saglasnost za programsko umrežavanje elektronskih medija

Član 111

(1) Radi istovremenog emitovanja programa dva ili više radijskih ili televizijskih programa, u trajanju do tri sata dnevno neprekidno ili ukupno, dozvoljeno je programsko umrežavanje ukoliko se ne ometa pružanje AVM usluga drugih emitera.

(2) Saglasnost za programsko umrežavanje iz stava 1 ovog člana izdaje Savjet, u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(3) Zabranjeno je emitovanje programa ako se njime krše odredbe o medijskoj koncentraciji predviđene ovim zakonom ili antimonopolske odredbe predviđene posebnim propisima.

Povezivanje televizijskih i radijskih programa u mreže

Član 112

(1) Emiteri se mogu, uz saglasnost Savjeta, povezivati u regionalne ili nacionalne mreže, ako:

1) povezani emiteri donesu zajedničku programsku osnovu i o načinu izvršavanja zajedničke programske osnove zaključe ugovor i oba dokumenta dostave Savjetu radi pribavljanja saglasnosti;

2) povezani emiteri imenuju odgovornog urednika zajedničkog programa i akt o imenovanju dostave Savjetu 15 dana prije početka emitovanja zajedničkog programa;

3) svaki od povezanih emitera emituje na području za koje mu je dodijeljeno odobrenje za​​ emitovanje najmanje jedan sat programa sopstvene produkcije dnevno u vremenu između sedam i 22 sata;

4) zajednička sopstvena produkcija povezanih emitera, u koju​​ se ne uračunavaju programski sadržaji iz stava 1 tačka 2 ovog člana, dnevno iznosi najmanje 10% programskih sadržaja koji se objavljuju putem mreže.

(2) Regionalna ili nacionalna mreža, u smislu stava 1 ovog člana, u pogledu programskih zahtjeva i ograničenja iz ovog zakona smatra se kao jedinstveni radijski ili televizijski program.

Početak emitovanja uz upotrebu radio-difuznih frekvencija

Član 113

(1) Emiter koji prvi put dobije odobrenje za emitovanje dužan je da otpočne sa emitovanjem programa na svim dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama, u odobrenjem određenom roku, a najkasnije u roku od 120 dana od dana izdavanja odobrenja.

(2) Emiter koji na osnovu javnog konkursa proširuje zonu servisa dužan je da otpočne sa emitovanjem programa na dodjeljenim​​ radio-difuznim frekvencijama, u odobrenjem određenom roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana izdavanja odobrenja.

(3) U slučaju nepoštovanja rokova iz st. 1 i 2 ovog člana, direktor Agencije će oduzeti odobrenje.

Početak emitovanja bez upotrebe radio-difuznih frekvencija

Član 114

(1) Emiter koji je dobio odobrenje za emitovanje uz korišćenje elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija dužan je da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja odobrenja, zaključi i dostavi Agenciji ugovor sa operatorom bar jedne takve mreže.

(2) Svaki ugovor sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža zaključen nakon roka iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije 15 dana od dana zaključenja tog ugovora.

Zabrana višestrukog pokrivanja iste zone servisa radio-difuznim frekvencijama

Član 115

Ako je pokrivanje odobrene zone servisa elektronskog medija već ostvareno sa jednom radio-difuznom frekvencijom ili u okviru multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije, istom emiteru ne​​ može se izdati odobrenje za emitovanje za drugu radio-difuznu frekvenciju ili posredstvom drugog multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije kojim bi se pokrivao veći ili čitavi dio iste zona servisa.

2. Odobrenje za pružanje AVM usluga na zahtjev

Izdavanje odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev

Član 116

(1) Odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev stiče se na osnovu:

1) javnog konkursa, kada pružalac AVM usluge na zahtjev namjerava da za pružanje AVM usluga na zahtjev koristi zemaljske radio-difuzne frekvencije;

2) zahtjeva, kada pružalac AVM usluge na zahtjev namjerava da za pružanje AVM usluga na zahtjev koristi elektronske komunikacione mreže bez upotrebe zemaljskih radio-difuznih frekvencija.

(2) Prije raspisivanja javnog konkursa iz stava 1​​ tačka 1 ovog člana Agencija je dužna da od regulatornog organa nadležnog za oblast elektronskih komunikacija pribavi podatke o raspoloživim frekvencijama ili raspoloživim kapacitetima multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije, namijenjenih za emitovanje AVM usluga.

Sadržaj javnog konkursa za pružanje AVM usluga na zahtjev

Član 117

(1) Javni konkurs za pružanje AVM usluga na zahtjev sadrži:

1) podatke o radio-frekvencijama koje su predmet javnog konkursa i koje su namijenjene za korišćenje od strane pružalaca AVM usluga na zahtjev i oblasti ili lokacije gdje te radio-frekvencije treba da se koriste;

2) podatke o predviđenom broju radijskih i televizijskih programa koji će pravo za pristup multipleksu digitalne radio-difuzije steći na osnovu javnog konkursa za pristup kapacitetima multipleksa iz člana 100 ovog zakona;

3) uslove za prijavljivanje na javni konkurs;

4) kriterijume za odlučivanje sa metodologijom bodovanja;

5) visinu naknade za razmatranje prijave na javni konkurs;

6) visinu depozita, koji ne može biti veći od jedne četvrtine godišnje naknade za pružanje AVM usluga na zahtjev;

7) period na koji se izdaje odobrenje;

8) rok za podnošenje prijave, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa;

9) rok za donošenje odluke, koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave;

10) spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

(2) Kriterijumi za odlučivanje moraju​​ biti nediskriminatorni, objektivni i mjerljivi i odnose se na:

1) obim i strukturu programskog/ih paketa (raznovrsnost, učešće crnogorskih radio i TV programa i dr.) koje pružalac AVM usluge na zahtjev namjerava da distribuira;

2) finansijske pokazatelje vezane za mogućnosti rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu.

Sadržaj odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev

Član 118

(1) Odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev naročito sadrži podatke o:

1) imaocu odobrenja;

2) nazivu AVM usluge na zahtjev;

3) zoni servisa, odnosno pružanja AVM usluge na zahtjev;

4) katalogu programa ili drugih programskih sadržaja;

5) visini i načinu plaćanja godišnje naknade;

6) periodu važenja odobrenja;

7) roku za otpočinjanje emitovanja;

8) drugim pravima i obavezama imaoca odobrenja.

(2) Odobrenje iz stava 1 ovog člana ne može se, privremeno ili trajno, ustupati, iznajmljivati ili na drugi način prenijeti, bez saglasnosti Savjeta.

Ugovor sa operaterima elektronskih komunikacionih mreža

Član 119

(1) Pružalac AVM usluge na​​ zahtjev koji je dobio odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtev uz korišćenje elektronske komunikacione mreže dužan je da, najkasnije u roku od 90 dana od dana izdavanja odobrenja, Agenciji dostavi:

1) ugovor zaključen sa operatorom bar jedne takve mreže;

2) dokaz o izvršenom upisu u Registar operatora koji vodi regulatorni organ za oblast elektronskih komunikacija.

(2) Svaki ugovor sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža zaključen nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije 15 dana od dana zaključenja tog ugovora.

Uslovi i postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev

Član 120

(1) Bliže uslove za izdavanje odobrenja za pružanje AVM​​ usluge na zahtjev propisuje Savjet.

(2) Na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za emitovanje.

Pretplatnički ugovor

Član 121

(1) Pružalac AVM usluge na zahtjev dužan je da sa krajnjim korisnikom zaključi ugovor o načinu i uslovima pružanja usluga distribucije radijskih i televizijskih programa i drugih AVM usluga na zahtjev.

(2) Ugovor iz stava 1 ovog člana naročito sadrži odredbe o:

1) visini i načinu plaćanja pristupne naknade;

2) visini i načinu plaćanja mjesečne naknade;

3) katalogu programa koji su uključeni u uslugu distribucije;

4) uslovima i postupku podnošenja prigovora u vezi sa radom pružaoca AVM usluge na zahtjev.

Zabrana uskraćivanja priključka

Član 122

Pružalac AVM usluge na zahtjev ne smije da:

1) uskrati priključak zainteresovanom korisniku ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti;

2) uslovljava pretplatnikov pristup katalogu programa odricanjem od prava​​ na korišćenje iste ili druge usluge koju nudi drugi pružalac AVM usluge na zahtjev;

3) uslovljava pretplatnikov pristup katalogu programa direktnom kupovinom njegove prijemničke opreme iako se na domaćem tržištu može kupiti ista ili slična oprema.

V. ZAŠTIĆENE USLUGE

Sudska zaštita pružaoca zaštićenih usluga

Član 123

Pružalac zaštićene usluge ima pravo na sudsku zaštitu.

Zabranjene aktivnosti u vezi sa zaštićenim uslugama

Član 124

(1) Zabranjena je proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, davanje u zakup, oglašavanje ili držanje u komercijalne svrhe uređaja ili softvera koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje mjere uslovnog pristupa zaštićenoj usluzi i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene.

(2) Zabranjena je instalacija, održavanje ili zamjena uređaja iz stava 1 ovog člana u komercijalne svrhe.

(3) Zabranjeno je zaobilaženje bilo koje mjere uslovnog pristupa ili pružanje usluga kojima se to omogućava ili olakšava.

(4) Zabranjeno je emitovanje ili distribuiranje bilo kojeg vida komercijalnih audiovizuelnih komunikacija o aktivnostima ili uslugama iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

VI. ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE

Obaveze pružalaca elektronskih publikacija

Član 125

Na identifikaciju elektronskih publikacija, pravo na ispravku i odgovor u njima i obaveze u odnosu na njihove sadržaje primjenjuju se odredbe čl. 46, 47, 48 i člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona.

Napomena Redakcije: prestao da važi u delu koji se odnosi na elektronske publikacije.

Obaveza prijavljivanja elektronskih publikacija

Član 126 ​​ 

- prestao da važi -

Napomena Redakcije: član 126. prestaje da važi uspostavljanjem evidencije medija u skladu sa Zakonom 82/2020.

 

VII. REGISTRI

Registri pružalaca AVM usluga i elektronskih publikacija

Član 127 ​​ 

- prestao da važi -

Napomena Redakcije: član 127. prestaje da važi uspostavljanjem evidencije medija u skladu sa Zakonom 82/2020.

 

Upis u evidenciju medija

Član 128

Agencija je dužna da podatke iz registara iz člana 127 ovog zakona dostavi organu državne uprave nadležnom za oblast medija, radi upisa u evidenciju medija.

VIII. ZAŠTITA PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONSKIH MEDIJA

Transparentnost vlasništva pružalaca AVM usluga

Član 129

(1) Pružalac AVM usluge dužan​​ je da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela.

(2) Pružalac AVM usluge je dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge;

2) učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga.

(3) Podatke iz st. 1 i 2 ovog člana Agencija je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore".

(4) Podaci o akcionarima i nosiocima udjela do 1% vrijednosti kapitala objavljuju se zbirno.

Povezana lica

Član 130

(1) Povezana lica, u smislu ovog zakona, su lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način koji im omogućava da zajednički utvrđuju poslovnu politiku, posluju usklađeno s namjerom postizanja zajedničkih ciljeva, odnosno tako da​​ jedno lice ima mogućnost usmjeravanja drugog ili na bitan način utiče na njegovo odlučivanje o finansiranju i poslovanju, odnosno odlučivanju o programskoj osnovi elektronskih medija.

(2) Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica povezana:

1) kao članovi uže porodice (roditelji, djeca, braća i sestre, usvojioci i usvojenici);

2) brakom ili vanbračnom zajednicom;

3) srodstvom po tazbini kao članovi uže porodice bračnog druga;

4) kao imaoci ukupnog poslovnog udjela, akcija odnosno drugih prava​​ na osnovu kojih učestvuju u upravljanju drugog lica najmanje sa 20% glasačkih prava;

5) na način da kod oba lica, isto lice ima ukupni poslovni udio, akcije odnosno druga prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju svakog od njih s najmanje 20% glasačkih​​ prava;

6) marketinškim ili drugim ugovorom, kada kroz tromjesečno ili duže razdoblje u jednoj godini ostvaruju više od 30% prihoda od oglašavanja;

7) na način da su članovi organa upravljanja pravnim licem u kojem obavljaju ovu dužnost i lica koje se smatraju povezanim s članovima organa upravljanja tog pravnog lica na način utvrđen ovim stavom.

Postojanje medijske koncentracije

Član 131

(1) Medijska koncentracija postoji kada emiter:

1) učestvuje u osnivačkom kapitalu drugog emitera, pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij ili pravnog lica koje obavlja djelatnost informativne agencije ili obrnuto;

2) istovremeno ima više odobrenja za emitovanje;

3) istovremeno emituje i radijski i televizijski program;

4) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i izdaje dnevne štampane medije koji se distribuiraju na području na kojem se emituje radijski i/ili televizijski program;

5) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i bavi se djelatnošću informativnih agencija.

(2) Medijska koncentracija postoji i kada su osnivači emitera fizička ili pravna lica koja su istovremeno:

1) osnivači drugog emitera;

2) osnivači pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij koji se distribuira na području na kome se emituje i radijski ili televizijski​​ program;

3) osnivači informativne agencije;

4) bračni i vanbračni drugovi ili srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj ili pobočnoj liniji fizičkih lica iz stava 2 al. 1, 2 i 3 ovog člana.

(3) Emiter koji ima više odobrenja za pružanje AVM usluga dužan je da vodi odvojeno računovodstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Nedozvoljena medijska koncentracija

Član 132

Nedozvoljena medijska koncentracija postoji kada emiter:

1) koji ima odobrenje za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću:

- učestvuje u osnovnom kapitalu drugog emitera kome je izdato takvo odobrenje sa više od 25% kapitala ili glasačkih prava,

- učestvuje u osnovnom kapitalu pravnog lica koje izdaje dnevne štampane medije koje se štampaju u tiražu većem od 3.000 primjeraka,​​ sa više od 10% i obrnuto,

- učestvuje u osnovnom kapitalu pravnog lica koje obavlja djelatnost informativne agencije sa više od 10% i obrnuto,

- istovremeno izdaje dnevne štampane medije koje se štampaju u tiražu većem od 3.000 primjeraka;

2) osim nacionalnog javnog emitera, na istom području emituje više od jednog televizijskog i jednog radijskog programa sa istom ili sličnom programskom osnovom;

3) radijskog ili televizijskog programa koji ima odobrenje za emitovanje sa lokalnom ili regionalnom pokrivenošću:

- učestvuje u osnovnom kapitalu drugog emitera sa regionalnom ili lokalnom pokrivenošću na istom području sa više od 30%,

- istovremeno, u​​ istoj ili u susjednim oblastima, izdaje dnevni štampani medij lokalnog karaktera.

Posebni slučajevi nedozvoljene medijske koncetracije

Član 133

Smatraće se da nedozvoljena medijska koncentracija postoji i kada u slučajevima iz člana 132 ovog zakona u osnovnom kapitalu drugog emitera, osnivača dnevnog štampanog medija ili novinske agencije, preko utvrđene visine osnovnog kapitala, učestvuje fizičko lice koje je osnivač emitera ili lica koja su njegovi srodnici u pravoj liniji do drugog stepena srodstva ili lice koje je njegov bračni drug.

Izdavanje odobrenja i nedozvoljena medijska koncentracija

Član 134

(1) Agencija neće izdati odobrenje za emitovanje ukoliko utvrdi da bi se izdavanjem odobrenja ostvarila nedozvoljena medijska koncentracija u smislu ovog zakona.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje je dužan da, uz prijavu na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje ili zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje, dostavi ovjerenu izjavu da se eventualnim izdavanjem odobrenja neće​​ ostvariti nedozvoljena medijska koncentracija.

(3) Ako Agencija utvrdi da je, nakon izdavanja odobrenja za emitovanje, ostvarena nedozvoljena medijska koncentracija, naložiće emiteru da, u roku od tri mjeseca od dana utvrđivanja, otkloni utvrđene nedostatke u odnosu na nedozvoljenu medijsku koncentraciju.

(4) Ako emiter, bez opravdanog razloga, ne postupi u skladu sa nalogom iz stava 3 ovog člana, Agencija će mu oduzeti odobrenje.

Promjene vlasničke strukture emitera

Član 135

(1) Emiter je dužan da promjenu​​ vlasničke strukture pisanim putem prijavi Agenciji.

(2) Za svaku promjenu vlasničke strukture emitera veću od 10% učešća emiter mora pribaviti prethodnu pisanu saglasnost Savjeta.

(3) Domaće pravno lice u kome se kao osnivači pojavljuju i strana pravna lica registrovana u zemljama u kojima nije moguće utvrditi porijeklo osnivačkog kapitala ne može biti imalac odobrenja.

(4) Ako se, nakon izdavanja odobrenja, utvrdi da je jedan od suvlasnika emitera strano pravno lice iz stava 3 ovog člana, emiteru će se oduzeti odobrenje.

Podsticanje medijskog pluralizma

Član 136 ​​ 

(1) Za podsticanje medijskog pluralizma, produkcije komercijalnih televizijskih emitera i neprofitnih emitera i očuvanja raznovrsnosti elektronskih medija u Crnoj Gori, iz dijela prihoda od igara na sreću obezbjeđuju se sredstva u visini i na način koji se utvrđuje posebnim zakonom koji reguliše djelatnost igara na sreću.

(2) Sredstva iz stava 1 ovog člana koristiće se za podsticanje proizvodnje programskih sadržaja komercijalnih televizijskih emitera i neprofitnih emitera, a posebno su značajni za:

1) pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori;

2) promociju prevencije i sprječavanja svih vidova diskriminacije;

3) podsticanje i promociju društvene integracije osoba sa invaliditetom;

4) podsticanje pružaoca AVM usluga da svoje usluge postepeno učine dostupnim osobama sa oštećenjem sluha ili vida;

5) promociju zaštite prirode, okoline i ljudskog zdravlja;

6) podsticanje kulture javnoga dijaloga;

7) podsticanje kulturnog stvaralaštva;

8) razvoj obrazovanja, nauke i umjetnosti;

9) očuvanje crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta;

10) podsticanje i promociju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava;

11) podsticanje razvoja svijesti o rodnoj ravnopravnosti.

Kriterijumi za dodjelu sredstava

Član 137

(1) Kriterijumi za dodjelu sredstava iz člana 136 ovog zakona su:

1) složenost proizvodnje programa (primjena profesionalnih standarda, autorska i uređivačka kreativnost, ispunjavanje tehničkih standarda, angažovanje ljudskih i tehničkih resursa);

2) značaj programa za ostvarenje ciljeva iz člana 136 ovog zakona;

3) ekonomičnost i dugoročnost programa.

(2)​​ Sredstva iz člana 136 ovog zakona ne mogu se dodjeljivati za:

1) reemitovanje programa drugih stanica;

2) kupljene programe;

3) reprizirane programe iz sopstvene produkcije;

4) programe iz sopstvene produkcije za koje su emiteri obezbjedili pokrivanje troškova iz sopstvenih prihoda, donacija, sponzorstava ili grantova od strane domaćih i stranih institucija;

5) programe koji se već sufinasiraju po bilo kojoj osnovi iz budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, istraživački, analitički ili dokumentarni programski sadržaji koji su djelimično sufinansirani od strane neke institucije ili organizacije tretiraće se kao koprodukcija.

IX. NADZOR

Nadzor nad izvršenjem obaveza pružalaca AVM usluge

Član 138

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Agencija preko ovlašćenog službenog lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

(2) Agencija posebno vrši nadzor nad izvršenjem obaveza pružaoca AVM usluge da u svemu poštuje uslove iz izdatog odobrenja.

(3) U cilju sprovođenja zakonom utvrđenih nadležnosti, pružalac AVM usluge je dužan da, na zahtjev Agencije, dostavi sve podatke, informacije i dokumenta koja su neophodna za obavljanje regulatorne funkcije u ovoj oblasti, u roku koji odredi Agencija,​​ a koji ne može biti kraći od sedam dana.

Nalozi za usaglašavanje rada pružalaca AVM usluga

Član 139 ​​ 

(1) U vršenju nadzora Agencija može naložiti:

1) emiteru da:

- propisno objavi upozorenje za programske sadržaje kojima se može ugroziti zdravstveni, moralni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj djeteta,

- naziv, oznaku ili skraćeni identifikacioni znak radijskog ili televizijskog programa emituje na zakonom​​ propisan način,

- usaglasi emitovanje radijskog ili televizijskog programa sa izdatim odobrenjem,

- omogući ostvarivanje prava na kratko izvještavanje saglasno ovom zakonu,

- prekine zabranjeno emitovanje političkih oglasa,

- u političkom oglasu jasno označi naručioca.

2) pružaocu AVM usluga na zahtjev da:

- prekine sa distribucijom programa za koje nema saglasnost/ugovor,

- radijske i/ili televizijske programe distribuira istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa dobijenim odobrenjem za pružanje AVM usluge na zahtjev i sa dobijenom saglasnošću vlasnika programa,

- se pridržava liste programa koji su uključeni u katalog programa,

- prekine distribuciju programskih sadržaja kojima se krše programski standardi koje je propisao Savjet,

- korisnicima, pod jednakim uslovima, omogući pristup mreži.

Upravno-nadzorne mjere

Član 140

(1) Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti Agencija može pružaocu AVM usluge izreći mjeru upozorenja, a može mu, privremeno ili trajno, oduzeti odobrenje za emitovanje ili odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev na način utvrđen ovim zakonom.

(2) Agencija je dužna da odluku o izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana objavi na svom web sajtu.

(3) Pružalac AVM usluge je dužan da informaciju o izrečenoj mjeri iz stava 1 ovog člana objavi na odgovarajući način u okviru usluge koju pruža.

Upozorenje

Član 141

Upozorenje se izriče pružaocu AVM usluge koji prekrši obavezu utvrđenu ovim zakonom, aktom Agencije ili izdatim odobrenjem.

Privremeno i trajno oduzimanje odobrenja za pružanje AVM usluga

Član 142 ​​ 

Odobrenje za pružanje AVM usluge će privremeno, u trajanju do 30 dana, biti oduzeto ukoliko pružalac AVM usluge:

1) nije započeo sa pružanjem usluge u propisanom roku;

2) ne postupi saglasno nalogu Agencije po pitanjima usklađivanja svog statusa sa odredbama ovog zakona koje se odnose na nedozvoljenu medijsku koncentraciju;

3) poslije izricanja mjera upozorenja i novčane kazne krši odredbe o programskim standardima predviđenim ovim zakonom;

4) poslije izricanja mjera upozorenja ne izmiri obavezu plaćanja godišnje naknade za odobrenje;

5) u svojstvu neprofitnog emitera promijeni svoj status ili​​ ako emituje komercijalne audiovizuelne komunikacije suprotno ovom zakonu; i

6) poslije izricanja mjera upozorenja ne realizuje strukturu programa i druge programske obaveze u skladu sa podnesenom prijavom na javni konkurs ili zahtjevom za izdavanje odobrenja.

(2) Pružaocu AVM usluge kome je prethodno dva puta izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja, trajno se oduzima odobrenje.

Žalba na odluku o izricanju upravno-nadzornih mjera

Član 143

(1) Pružalac AVM usluge kome je izrečena upravno nadzorna mjera u skladu sa ovim zakonom ima pravo da, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke, podnese žalbu Savjetu koja odlaže njeno izvršenje.

(2) Predstavnik pružaoca AVM usluge ima pravo da prisustvuje sjednici Savjeta na kojoj se raspravlja o žalbi po osnovu odluke o privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja.

(3) Pružalac AVM usluge je dužan da, bez odlaganja, izvrši konačnu odluku Savjeta po žalbi iz stava 1 ovog člana, a ukoliko to ne učini sprovešće se postupak prinudnog izvršenja.

(4) Protiv odluke Savjeta donijete po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Postupak po prigovoru

Član 144

(1) Po prigovoru fizičkog ili pravnog lica na rad pružaoca AVM usluge ili elektronske publikacije odlučuje ovlašćeno službeno lice, u roku od 30 dana od dana podnošenja​​ prigovora.

(2) Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Savjetu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

(3) Savjet je dužan da odluku po žalbi iz stava 2 ovog člana donese u roku od 15 dana od dana podnošenja.

(4) Protiv odluke iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Napomena Redakcije: prestao da važi u delu koji se odnosi na elektronske publikacije.

Shodna primjena propisa o upravnom postupku

Član 145 ​​ 

- brisan -

X. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 146

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) korisniku usluge ne omogući pristup podacima o nazivu pružaoca AVM usluge, adresi sjedišta, odnosno prebivališta, adresi elektronske pošte ili internet stranici pružaoca AVM usluge, odnosno nadležnom organu pružaoca AVM usluge ili nadležnom regulatornom organu (član 46 stav 2);

2) nagradna takmičenja ne sprovodi pravično uz objavljivanje utvrđenih pravila (član 49 stav 1);

3) ne prenosi kinematografska djela u skladu sa zakonom i​​ zaključenim ugovorom sa imaocem autorskog i srodnih prava (član 50);

4) propisno ne objavi upozorenje za programske sadržaje kojima se može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika ili ih jasno ne označi tokom čitavog trajanja ili ih emituje u vrijeme i na način za koji nije najmanje vjerovatno da će ga maloljetnici u uobičajenim okolnostima čuti ili vidjeti (član 55 stav 2);

5) emituje programske sadržaje kojima se može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika izvan graničnog perioda (član 55 stav 3);

6) emituje programe koji sadrže pornografiju ili čiji sadržaji​​ ističu i podržavaju nasilje, narkomaniju ili druge vidove kriminalnog ponašanja ili emituje programe koji zloupotrebljavaju lakovjernost gledalaca ili slušalaca (član 55 stav 4);

7) naziv, oznaku, odnosno skraćeni identifikacioni znak elektronskog medija ne označava kontinuirano za sve vrijeme emitovanja televizijskog programa ili za vrijeme emitovanja radijskog programa ne navodi ih najmanje jednom u toku svakog sata trajanja programa (član 57 stav 1);

8) koristi naziv, oznaku ili skraćeni identifikacioni​​ znak koji ne odgovaraju registrovanom nazivu elektronskog medija (član 57 stav 2);

9) ne označi naziv, oznaku, odnosno skraćeni identifikacioni znak elektronskog medija u slučaju preuzimanja programa drugih emitera ili pri emitovanju programa nezavisnih proizviđača naziv ne navede u najavi i/ili odjavi programa (član 57 stav 3);

10) bez prethodno dobijene saglasnosti Agencije, započne emitovanje radijskog ili televizijskog programa sa značajno promijenjenom strukturom (član 58 stav 1);

11) ne emituje najmanje 12 sati programa dnevno (član 59 stav 3);

12) ne posvećuje najmanje 10% ukupnog nedjeljnog programa objavljivanju vijesti i informacija iz zone pokrivanja (član 59 stav 4);

13) ne emituje informativni program u trajanju od najmanje 30 minuta ili u okviru njega najmanje jednu informativnu emisiju u trajanju od najmanje 20 minuta (član 59 stav 5);

14) ne obezbijedi da evropska audiovizuelna djela čine najmanje 51% njegovog godišnjeg vremena emitovanja (član 61 stav 1);

15) ne obezbijedi da učešće audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača u godišnjem programu iznosi više od 10% ili najmanje polovina tih djela nije proizvedena u posljednjih pet godina (član 63 st. 1 i 4);

16) jasno ne označi reprizirane radijske ili televizijske programske sadržaje (član 65​​ stav 3);

17) koristi isključiva prava koja je kupio nakon stupanja na snagu ovog zakona, na način da znatnom dijelu javnosti u državi članici Evropske Unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Crnu Goru uskrati mogućnost praćenja događaja koji su od posebnog značaja za javnost i koji su u skladu sa njenim nacionalnom zakonodavstvom određeni za cjelokupan ili djelimičan direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno u javnom interesu iz objektivnih razloga, za cjelokupan ili​​ djelimičan odloženi prenos na televiziji slobodnog pristupa (član 66 stav 1);

18) kratki isječak koristi za druge programe osim opštih vijesti ili u AVM uslugama na zahtjev pri čemu nudi isti program bez vremenskog razmaka (član 68 stav 5);

19) ne omogući​​ jednokratno korišćenje snimka događaja drugom emiteru koji događaj nije mogao snimiti ili traži naknadu nesrazmjernu dijelu stvarnih troškova (član 69 stav 5);

20) u svojstvu neprofitnog emitera krši odredbe ovog zakona koje se odnose na programske obaveze​​ (član 72 stav 5);

21) u svojstvu neprofitnog emitera dobit od djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa ne koristiti samo za unaprjeđenje i razvoj sopstvene djelatnosti (član 72 stav 8);

22) pruža AVM uslugu na zahtjev, koja može štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika, a nije je učinio dostupnom samo na način kojim se obezbjeđuje da maloljetnici u uobičajenim okolnostima neće čuti ili vidjeti takvu uslugu (član 82 stav 1);

23) na zahtjev Agencije ne​​ dostavi podatke o sprovođenju obaveza iz člana 82 stav 3 ovog zakona (član 82 st. 3 i 4);

24) u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev ne počne da vodi odvojeno računovodstvo za aktivnosti pružanja AVM usluga na zahtjev od onih koje se odnose na ostale djelatnosti (član 83 stav 6);

25) prije uključivanja pojedinog radijskog ili televizijskog programa u katalog programa i početka njegove distribucije ne pribavi prethodnu pisanu saglasnost vlasnika programa i ne dostavi je Agenciji radi evidentiranja (član 83 stav 1);

26) ne distribuira radijske i/ili televizijske programe istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa dobijenim odobrenjem (član 83 stav 2);

27) vrši distribuciju kodiranih satelitskih programa, a nije zaključio ugovor za distribuciju sa vlasnikom takvih programa kojim se dozvoljava dekodiranje radi daljeg javnog reemitovanja ili vrši distribuciju takvih programa na osnovu pribavljanja kartice za dekodiranje koja je namijenjena za individualnu upotrebu​​ pojedinačnog pretplatnika (član 83 st. 3 i 4);

28) ne distribuira bez naknade programe nacionalnih javnih emitera u cijeloj zoni servisa i programe regionalnih i lokalnih javnih emitera na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje su osnivači tih javnih​​ emitera (član 83 stav 5);

29) blagovremeno ne obavijesti pružaoce AVM usluga na zahtjev da ne posjeduje pravo emitovanja određenih programskih sadržaja posredstvom određene platforme (član 83 stav 6);

30) distribuira programske sadržaje za koje emiter ne​​ posjeduje pravo emitovanja posredstvom određene platforme (član 83 stav 7);

31) u svojstvu pružaoca AVM usluge na zahtjev ne pridržava se liste radijskih ili televizijskih programa koji su uključeni u katalog programa, u pisanoj formi, prethodno ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni kataloga radijskih ili televizijskih programa kao i promjeni broja i strukture programskih paketa ili vrši distribuciju programskih sadržaja kojima se krše programski standardi koje je propisao Savjet (član 84 stav 1);

32) vrši distribuciju radijskih i televizijskih programa na teritoriji Crne Gore putem neregistrovane elektronske komunikacione mreže (član 84 stav 2);

33) ima odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev posredstvom sistema digitalne zemaljske radio-difuzije a ne distribuira programe emitera koji su stekli pravo pristupa multipleksu digitalne zemaljske radio-difuzije (član 84 stav 4);

34) emituje prikrivene ili prevarne komercijalne audiovizuelne komunikacije (član 85 stav 1);

35) komercijalnom audiovizuelnom komunikacijom uputi poruku čijim bi se emitovanjem moglo uticati na podsvijest ili koje predstavljaju manipulaciju ili su štetne u socijalnom i emocionalnom smislu (član 85 stav 2);

36) emituje komercijalne audiovizuelne komunikacije u okviru kojih se: upotrebljavaju vizuelne i audio forme, sadržaji ili elementi koji su prepoznatljivi za važne vijesti ili saopštenja (dnevnik, vijesti, itd.), koristi prepoznatljivost nekog programa sa namjerom da dovede gledaoca ili slušaoca​​ u zabludu da gleda ili sluša taj program, diskredituje ili omalovažava konkurent, njegov proizvod ili usluga; predstavlja konkurentski proizvod ili usluga kao loša imitacija ili reprodukcija, koriste djelovi nekog programa (naslov, logo, muzika i sl.), kopira oglasni sadržaj drugog oglašivača, njegove aktivnosti, proizvod ili usluga ili koriste scene smrti, povređivanja, nasilja ili uništenje objekata i prirode (član 85 stav 3 tač. 5, 6, 7 , 8, 9, 10 i 12);

37) emituju komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu prodaju ili kupovinu organa ili tkiva ljudskog tijela za transplantaciju ili transfuziju (član 85 stav 4);

38) emituju komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu duvan i duvanske proizvode, opojne droge, oružje, streljiva i pirotehničkih sredstava i promet roba i usluga zabranjenih zakonom (član 85 stav 5);

39) emituju komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu alkoholna pića, a koje su usmjerene na maloljetnike ili podstiču konzumiranje takvih pića (član 85 stav 6);

40) emituju komercijalne audiovizuelne komunikacije koje promovišu medicinske proizvode koji su dostupni samo na ljekarski recept ili postupke ili metode liječenja koji nijesu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (član 85 stav​​ 7);

41) emituje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje: prouzrokuju materijalnu ili nematerijalnu štetu maloljetnicima, direktno podstiču maloljetnike na kupovinu ili iznajmljivanje proizvoda ili usluga, iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost, direktno podstiču maloljetnike na ubjeđivanje roditelja ili drugih lica na kupovinu robe ili usluga koje se oglašavaju, iskorišćavaju povjerenje koje maloljetnici imaju u roditelje, nastavnike ili druga lica ili nepotrebno prikazuju maloljetnike u​​ opasnim situacijama (član 86 stav 1);

42) odbije pružanje usluga komercijalne audiovizuelne komunikacije čime se stvara ili održava monopolski ili drugi dominantni položaj učesnika u tržišnoj utakmici ili uspostavlja nelojalna konkurencija (član 87);

43) emituje komercijalne audiovizuelne komunikacije koje nijesu jasno prepoznatljive (član 88);

44) emituje radijsko i televizijsko oglašavanje ili telešoping koji nijesu prepoznatljivi i audio i vizuelno odvojeni od ostalih programskih sadržaja (član 89 stav 1);

45) u svojstvu oglašivača vrši uređivački uticaj na sadržaj programa (član 89 stav 2);

46) upotrebljava podatke koji mogu izazvati zabludu o identitetu oglašivača, njegovim aktivnostima, svojstvima, kvalitetu, porijeklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi (član 89 stav 3);

47) u oglasnim sadržajima ne označi jasno naručioca (član 90 stav 1);

48) emituje oglašavanje ili telešoping alkoholnih pića koje: povezuje konzumiranje alkohola s poboljšanim fizičkim stanjem ili vožnjom; stvara utisak da konzumiranje alkohola doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu, tvrdi da alkohol ima ljekovita svojstva ili da je stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje ličnih problema, podstiče neumjereno konzumiranje alkohola ili prikazuje uzdržavanje ili umjerenost u negativnom smislu ili ističe visok procenat alkohola kao pozitivno svojstvo pića (član 91);

49) u svojstvu javnog emitera emituje oglašavanje u trajanju koje prelazi 10% po satu emitovanog programa, odnosno ako u jednom satu emitovanja programa tokom dana emituje više od devet minuta oglasa i telešopinga (član 92 st. 1 i 2);

50) u svojstvu komercijalnog emitera emituje oglašavanja u trajanju koje prelazi 15% po satu emitovanog programa, odnosno ako u jednom satu emitovanja programa tokom dana emituje više od 20% oglasa i telešopinga (član 93 st. 1 i 2);

51) emituje oglase u okviru religioznih sadržaja, formalnih ceremonija, programa u vezi sa tragičnim događajima širokih razmjera ili programa koji traju 30 minuta ili kraće (član 94);

52) emituje sponzorisane AVM usluge ili programe na čiji sadržaj ili raspored utiče sponzor ili je sponzor uticao na odgovornost ili uredničku nezavisnost pružaoca AVM usluge (član 95 stav 1 tačka 1);

53) emituje sponzorisane AVM usluge ili programe koji direktno podstiču na​​ kupovinu ili iznajmljivanje robe ili usluga, naročito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge (član 95 stav 1 tačka 2);

54) nije jasno označio sponzorisane AVM usluge ili programe (član 95 stav 1 tačka 3);

55) emituje u cjelini ili djelimično sponzorisane AVM usluge ili programe koji nijesu jasno određeni imenom, logotipom i/ili drugim simbolom sponzora, kao što je upućivanje na njegov/e proizvod/e ili njegovu/njegove uslugu/usluge ili njegov prepoznatljivi znak na primjeren način za programe​​ na početku, tokom i/ili na kraju programa (član 95 stav 1 tačka 4);

56) emituje AVM usluge ili programe koje sponzorišu pravna ili fizička lica čija je glavna djelatnost proizvodnja ili prodaja proizvoda ili pružanje usluga čije je oglašavanje zabranjeno​​ zakonom (član 95 stav 2);

57) emituje AVM usluge ili programe koje sponzorišu pravna ili fizička lica čija djelatnost uključuje proizvodnju ili prodaju medicinskih proizvoda koji su dostupni samo na ljekarski recept ili postupaka ili metoda liječenja koji​​ nijesu u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (član 95 stav 3);

58) emituje sponzorisane vijesti ili informativne programe (član 95 stav 5);

59) emituje programske sadržaje čiji su sponzori političke stranke, koalicije ili druge​​ političke organizacije (član 95 stav 6);

60) tokom emitovanja dječjih programa ili vjerskih programa prikazuje logotip sponzora (član 95 stav 7);

61) emituje audiovizuelne programe koji sadrže plasman proizvoda, a ne ispunjavaju kriterijume iz člana 96 stav 2 ovog zakona (član 96 stav 1);

62) emituje programske sadržaje sa plasmanom proizvoda na čiji sadržaj ili raspored utiče lice koje plasira proizvod ili je to lice uticalo na odgovornost ili uredničku nezavisnost pružaoca AVM usluge (član 96 stav 5 tačka​​ 1);

63) emituje programske sadržaje sa plasmanom proizvoda koji direktno podstiču na kupovinu ili iznajmljivanje robe ili usluga, posebno promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge ili isticanjem proizvoda (član 96 stav 5 tačka 2);

64) emituje programske sadržaje sa plasmanom proizvoda, a gledaoce nije jasno obavijestio o postojanju plasmana proizvoda (član 96 stav 5 tačka 3);

65) privremeno ili trajno ustupi, iznajmi ili na drugi način prenese odobrenje za pružanje AVM usluge, bez saglasnosti Savjeta (član 104 stav 2 i član 118 stav 2);

66) u svojstvu emitera koji je dobio odobrenje za emitovanje uz korišćenje elektronske komunikacione mreže bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja odobrenja, ne zaključi i ne dostavi Agenciji ugovor sa operatorom bar jedne takve mreže ili svaki ugovor sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža, zaključen nakon navedenog roka ne dostavi Agenciji najkasnije 15 dana od dana zaključenja tog ugovora (član 114);

67) ne dostavi Agenciji, najkasnije u roku od 90 dana od dana izdavanja odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev uz korišćenje elektronske komunikacione mreže, ugovor sa operatorom bar jedne takve mreže ili dokaz o izvršenom upisu u Registar operatora koji vodi regulatorni organ za oblast elektronskih komunikacija (član 119 stav 1);

68) ne dostavi Agenciji, najkasnije 15 dana od dana potpisivanja, zaključeni ugovor sa operatorom elektronskih komunikacionih mreža (član 119 stav 2);

69) uskrati priključak zainteresovanom korisniku, a za to postoje tehničke mogućnosti ili uslovi pretplatnikov pristup katalogu programa odricanjem od prava na korišćenje iste ili druge usluge koju nudi drugi pružalac AVM usluge na zahtjev ili uslovi pretplatnikov pristup katalogu programa direktnom kupovinom njegove opreme za prijem iako se na domaćem tržištu može kupiti ista ili slična oprema (član 122);

70) proizvodi, uvozi, stavlja u promet, daje u zakup, oglašava ili drži u komercijalne svrhe uređaje ili softver koji​​ su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagođeni da omoguće ili olakšaju zaobilaženje bilo koje mjere uslovnog pristupa zaštićenoj usluzi i koji nemaju drugu značajniju svrhu osim navedene ili vrši njihovu instalaciju, održavanje ili zamjenu u komercijalne svrhe ili zaobilazi bilo koje mjere uslovnog pristupa ili pruža usluge kojima se to omogućava ili olakšava ili emituje ili distribuira bilo koji vid komercijalnih audiovizuelnih komunikacija o aktivnostima ili uslugama iz člana 124 st. 1, 2 i 3 ovog člana (član 124);

71) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, s podatkom o procentu akcija ili udjela (član 129 stav 1);

72) do 31. decembra tekuće godine Agenciji ne dostavi podatke o svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge i učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga​​ (član 129 stav 2);

73) pisanim putem ne prijavi Agenciji promjenu vlasničke strukture (član 135 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanja rada javnih radio-difuznih servisa

Član 147

Postojeći javni radio-difuzni servisi su dužni da organizaciju i način rada usklade sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanja rada komercijalnih radio-difuznih servisa i operatora

Član 148

(1) Komercijalnim radio-difuznim servisima koji rade na osnovu dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, izdatih saglasno Zakonu o radio-difuziji i rješenja o odobrenjima za korišćenje radio-difuznih frekvencija, izdatih saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija će izdati odobrenja za emitovanje, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Operatorima koji rade na osnovu dozvola za izgradnju i korišćenje distribucionih sistema (kablovskih, MMDS i satelitskih sistema i javnih fiksnih telekomunikacionih mreža), izdatih saglasno Zakonu o radio-difuziji i rješenja o upisu u registar operatora, izdatih saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija će izdati odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Odobrenja za emitovanje i odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana biće izdata sa rokom važenja utvrđenim​​ dozvolama izdatim saglasno Zakonu o radio-difuziji.

 

Član 149

(1) Agencija za radio-difuziju nastavlja sa radom kao Agencija za elektronske medije.

(2) Agencija preuzima zaposlene, sredstva, opremu, prava i obaveze Agencije za radio-difuziju.

(3) Vlada Crne Gore će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbijediti prostorne uslove za rad Agencije.

Važenje odobrenja za emitovanje

Član 149a

Odobrenja za emitovanje izdata do početka primjene ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdata.

Objavljivanje javnog poziva ovlašćenim predlagačima članova Savjeta

Član 150

Radno tijelo Skupštine će, u roku od osam dana od dana stupanja​​ na snagu ovog zakona, objaviti javni poziv ovlašćenim predlagačima iz člana 19 stav 1 ovog zakona za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta.

Rok za imenovanje članova Savjeta

Član 151

Skupština će donijeti odluku o predlogu liste za imenovanje članova Savjeta u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanju članova Savjeta po javnom konkursu iz člana 150 ovog zakona.

Prestanak mandata članova Savjeta Agencije za radio-difuziju

Član 152

Imenovanjem članova Savjeta prestaje​​ mandat članova Savjeta Agencije za radio-difuziju.

Konstituisanje Savjeta

Član 153

(1) Savjet će se konstituisati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke Skupštine o predlogu liste za imenovanje članova Savjeta.

(2) Savjet će na konstitutivnoj sjednici izabrati predsjednika Savjeta.

Donošenje Statuta

Član 154

Savjet će donijeti Statut Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Savjeta.

Imenovanje direktora Agencije

Član 155

(1) Savjet je dužan da, u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta, raspiše javni konkurs za izbor direktora Agencije.

(2) Savjet je dužan da imenuje direktora Agencije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

Prestanak mandata direktora Agencije

Član 156

Imenovanjem direktora Agencije prestaje mandat direktora Agencije za radio-difuziju.

Podzakonski akti

Član 157

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana konstituisanja Savjeta.

Član 158

Odredbe člana 61 st. 1 i 4, člana 63 st. 1, 3 i 4​​ i člana 96 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Član 158a

Odredba člana 42 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se do 1. januara 2016. godine.

Prestanak važenja propisa

Član 159 ​​ 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radio-difuziji ("Službeni list RCG", br. 51/02, 62/02, 56/04, 77/06) i odredbe:

- člana 18 stav 7 i člana 24 u dijelu koji se odnosi na elektronske medije, člana 42 stav 1 al. 18 u vezi sa radio​​ programima, člana 43 stava 1 tač. 2 i 4 u dijelu koji se odnosi na elektronske medije Zakona o medijima ("Službeni list RCG", br. 51/02 i 62/02).

Stupanje na snagu

Član 160

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne​​ Gore".