Vlada Crne Gore je na 25. sjednici održanoj 20. maja 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije. Suština predloženih izmjena i dopuna je usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi, ali i stvaranje preduslova za popunjavanje menadžmenta i Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Novim rješenjima se omogućava mnogo veći izbor lica koja uživaju lični i profesionalni ugled za poslove koje će obavljati što će se, u konačnom, pozitivno odraziti na veću efikasnost i racionalnost rada Agencije. Takođe, predloženo je i ukidanje mjesta pomoćnika Direktora Agencije.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) kojom su izvršena određena terminološka usklađivanja za već postojeće mjere 1 i 2 (čija implementacija je u toku), detaljna razrada mjere 7 – Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja i izmjena budžetske alokacije Programa u odnosu na ovu mjeru. Stupanjem na snagu Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje javnih poziva na osnovu kojih će se u 2021. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podrške iz pretpristupnih fondova Evropske unije čiji iznos je viši od 20 miliona eura.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai”. Na čelu Odbora je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, a generalni komesar paviljona Crne Gore je princ Nikola Petrović Njegoš.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe. Izmjene se odnose na tehničko usaglašavanje Kontrolne liste sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu, a njihovim donošenjem će se omogućiti carinskim službenicima jednostavnije i objedinjeno sublimiranje i praćenje propisa organa koji se odnose na potrebu pribavljanja dozvola za pojedine vrste roba.

Vlada je donijela Odluku o prestanku postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19, kojom se, nakon što je utvrđeno da na crnogorskom tržištu nema poremećajima u snabdijevanju robama definisanim zakonom o interventnim nabavkama, stavlja van snage postojeća Odluka.

Usvojena je Informacija o 10.500 t pšenice koju je nabavila prošla 41. Vlada Crne Gore.  Budući da pšenica nije puštena u promet shodno prvobitnoj namjeni u vrijeme mandata prethodne Vlade, te da opštine i nosioci snabdijevanja sa njihovih teritorija nijesu iskazali potrebu za intervencijom na tržištu, kostatovano je da nije bilo ozbiljnog poremećaja na tržištu i da su se  stekli uslovi da se pšenica upiše u jedinstvenu evidenciju, kao nefinansijska državna imovina. Razmatrano je više scenarija njene prodaje, a nadležne institucije su zadužene da bez odlaganja formiraju radnu grupu, koja će do 03. juna 2021. godine predložiti način postupanja sa pšenicom, kako bi se minimizirali troškovi nabavke koju je izvršila prethodna Vlada. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz tekuće budžetske rezerve, „Jadroagentu” d.o.o – Bar izvrši plaćanje troškova skladištenja pšenice za februar i mart od 44.100,00 i 48.825,00 eura, kao i troškove fumigacije i elevacije u iznosu od 1.570,18 i 1.050,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o mogućnosti donošenja djelimičnog Kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore.

Usvojena je Informacija o uspostavljanju Programa ,,Saradnici u inovacijama” i prihvatićen predlog teksta Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i potencijalnih privatnih kompanija u realizaciji Programa, kao i predlog teksta Ugovora o povjerljivosti.

Program ,,Saradnici u inovacijama” ima za cilj da obezbijedi stručnu podršku koja će pomoći u realizaciji Vladinih projekata i doprinijeti sveukupnoj digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori. U okviru Programa razviće se saradnja između javnog i privatnog sektora, putem angažovanje profesionalaca iz renomiranih privatnih kompanija (domaćih i inostranih sa sjedištem u Crnoj Gori) za rad u ministarstvima, u trajanju od šest do dvanaest mjeseci. Na taj način, profesionalci će svojim znanjem, iskustvom i ekspertizom pomoći da se dobre korporativne prakse prenesu na javnu upravu, posebno u dijelu digitalne transformacije, projektnog menadžmenta, optimizacije procesa, organizacije poslovanja i slično. U diskusiji je ocijenjeno da će se uvođenjem ovog inovativnog programa ostvariti višestruki pozitivni efekti za proces reforme javne uprave u Crnoj Gori i razvoj njene servisno orjentisane uloge.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom. Informacija sadrži detaljan pregled kako završenih, tako i preostalih poslova, uz zaključak da je za nesmetanu realizaciju ovog Projekta, koji je stvaljen na sami vrh liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, potrebna maksimalna međuresorna saradnja na nivou Vlade kao i podrška svih institucija koje su uključene u rješavanje svih spornih pitanja. S tim u vezi, Vlada je donijela više konkretnih zaduženja za organe i institucije iz svog djelokruga.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2020. godini i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP. U skladu sa ranije preuzetim obavezama, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz tekuće budžetske rezerve isplati redovni iznos troškova lokalne Kancelarije UNDP za 2020. godinu, u iznosu od 408.600,00 USD.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Sporazuma o upravljanju projektom donacije između NATO-a i Crne Gore i prihvaćen tekst Sporazuma. U Informaciji se navodi da je Sjevernoatlantski savjet, na zahtjev Crne Gore, 7. novembra 2020. godine, preko Poverilačkog fonda za pandemiju, odobrio projekat PRTF A/02 za isporuku pomoći za kupovinu 20 respiratora i drugih medicinskih uređaja za borbu protiv virusa COVID-19 ukupne vrijednosti oko 800,000.00 eura. Prvi paket podrške od 20 respiratora je stigao u Crnu Goru 4. novembra 2020. godine, dok je prateća oprema dostavljena 1. februara (zahvaljujući finansijskom doprinosu Češke, Litvanije, Holandije, S. Makedonije, UK, USA). Ukupna vrijednost prvog paketa podrške je oko 370,000.00 eura. Zbog nedostupnosti uređaja na tržištu medicinskih aparata, Vlada je 22. februara 2021. godine revidirala svoj zahtjev prema NATO-u koji je odobren i podrazumijeva da se ostatak sredstava  od 432,970.00 eura utroši za nabavku magnetne rezonance i rentgen aparata za Opštu bolnicu Berane. Konstatovano je da će se unapređenjem tehničkih kapaciteta Opšte bolnice u Beranama, kao regionalnog centra za sjever Crne Gore, riješiti i dugogodišnji problem građana iz sjevernih krajeva i smanjiti pritisak na Klinički centar Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sufinansiranja redovnih programskih aktivnosti sportskih organizacija u II kvartalu 2021. godine. U cilju privremenog sufinansiranja navedenih sportskih organizacija do donošenja Zakona o Budžetu za 2021. godinu i objavljivanja javnog konkursa u skladu sa Zakonom o sportu, iskazana je neophodnost da se, shodno iskazanim prioritetnim i redovnim potrebama sportskih organizacija za II kvartal 2021. godine opredijeli 665,000.00 eura. Tim povodom, zadužena je Uprava za sport i mlade da traženi iznos uplati Crnogorskom olimpijskom komitetu, Paraolimpijskom komitetu Crne Gore i nacionalnim sportskim savezima.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Zajedničke deklaracije o Agendi Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport i prihvaćen tekst  Deklaracije. U Informaciji se navodi da je riječ o političkom dokumentu kojim će zemlje Zapadnog Balkana istaći zajedničku posvećenost evropskim vrijednostima i principima i viziji stabilne i ujedinjene Evrope. Potpisivanje ove Deklaracije je još jedan pokazatelj nedvosmislene podrške EU evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i intenziviranje njenog angažovanja na svim nivoima za podršku političkoj, ekonomskoj i socijalnoj transformaciji regiona, što je prethodno zaključeno Deklaracijom iz Zagreba iz maja 2020. godine. Uzimajući u obzir zalaganje partnera sa Zapadnog Balkana za inkluzivnu regionalnu saradnju i temeljno i snažno sprovođenje neophodnih reformi, ocijenjeno je da je stvoreno snažno polazište za sve buduće zajedničke akcije koje će proizaći iz Zajedničke deklaracije i Agende.

Vlada je usvojila Informaciju o obilježavanje 30 godina Crne Gore ekološke države, sa okvirnim Programom aktivnosti. U susret obilježavanju tridesetogodišnjice od donošenja deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori predviđeno je da se realizuje program aktivnosti akcija koji će doprinijeti oživljavanju ove ideje, ali i preispitivanju dalje posvećenosti u njenoj adekvatnoj realizaciji. Ove aktivnosti treba da prati i snažna medijska kampanja koja bi za osnovni cilj imala podizanje svijesti i znanja društva o očuvanju životne sredine za buduće generacije. U tom kontekstu, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zaduženo je, pored ostalog, da obrazuje radni tim za organizaciju i realizaciju Programa aktivnosti i da dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje detaljnu razradu Programa s predlogom potrebnih finansijskih sredstava. Takođe, zadužena su sva ministarstva da prihvate koncept smanjenja upotrebe jednokratne plastike i da se priključe redovnim mjesečnim akcijama prikupljanja iskorišćenog papira i PET ambalaže za ponovnu upotrebu i/ili reciklažu.

Usvojen je Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2020. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“- Podgorica, za period 01.01.2020 -31.12.2020. godine, sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora.

Vlada je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica za 2021. godinu.

Na predlog Ministarstva zdravlja Vlada je prihvatila Zahtjev da se zaposlenim u Institutu za javno zdravlje za januar, februar i mart mjesec 2021. godine isplati naknada zarade za prekovremeni rad. U prilogu Zahtjeva dostavljen je pregled broja angažovanog medicinskog i nemedicinskog kadra zaposlenog u Institutu koji su imali prekovremeni rad preko 32 sata, koji je uredno isplaćen zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom za zdravstvo. Međutim, zbog epidemiološke situacije 153 zaposlena radili su duže od punog radnog vremena sa plus 32 sata prekovremenog rada, pa se Institut obratio zahtjevom da se zaposlenima isplate svi prekovremeni sati rada koji nijesu isplaćeni. Ukupan broj prekovremenih sati je 3.989,7 što je ukupno u bruto iznosu 30.639,97 eura. Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju i napore zaposlenih u Institutu za javno zdravlje, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi sredstva za ovu namjenu u traženom iznosu.

Izvor: sajt Vlade CG