Vlada Crne Gore je na 32. sjednici održanoj 15. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o pojačanom nadzoru poslovanja privrednih društava od strane inspekcijskih organa.

Shodno Zakonu o nevladinim organizacijama, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini. U Odluci su prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se, na predlog ministarstava, finansirati projekti i programi nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u ovoj godini. Raspodjela sredstava definisana je na pozicijama nadležnih ministarstava i iskazana u odgovarajućim procentima u odnosu na, takođe u procentu iskazan, iznos utvrđen za ovu namjenu Zakonom. U raspravi je pojašnjeno da je proces programiranja bilo neophodno ponoviti zbog organizacionih promjena, shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su osnovani.

U skladu sa Zaključkom Skupštine kojim se Vlada poziva na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorke institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Vlada je usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorke institucije. Tim povodom zaduženi su korisnici budžeta da koordiniraju aktivnosti u cilju realizacije Akcionog plana i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, po isteku kvartala dostavljaju izvještaje za sve potrošačke jedinice nad kojima vrše nadzor, dok je Ministarstvo zaduženo da kvartalno izvještava Vladu o realizaciji Plana.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma. U diskusiji je naglašeno da prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou. Potpisivanjem Finansijskog sporazuma biće omogućena realizacija aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u tom području, kroz valorizaciju njihovih turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine. Takođe, potpisivanje Finansijskog sporazuma je uslov za nastavak sprovođenja Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Ukupni procijenjeni troškovi za 2020. godinu iznose 1.270.588,00 eura, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1.080.000,00 eura. Sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15% ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Takođe, usvojena je i Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Albanije za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014–2020 i prihvaćen tekst Finansijskog sporazuma kojim su ukupni troškovi za 2020. godinu procijenjeni na 1.800.000,00 eura, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1.530.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju inicijative „Mapa puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih finansijskih tokova“, pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa i uz ekspertsku pomoć UNODC-a i RAI-a. U raspravi je istaknuto da ovaj dokument, usvojen na Regionalnom forumu održanom od 21. do 23. juna 2021. godine u Ohridu, treba da rezultira ostvarenjem opipljivih poboljšanja u primjeni postojećih nacionalnih mjera za borbu protiv korupcije i nezakonitog finansiranja i međunarodnih standarda i preporuka, uključujući one iz godišnjih izveštaja Evropske komisije u vezi sa proširenjem EU, za period od 2021. do 2024. godine. Mapa puta prepoznaje prioritete zajedničkog djelovanja zemalja Zapadnog Balkana u sljedećim oblastima:

  1. Prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, uključujući javne nabavke u vanrednim okolnostima;
  2. Dalje jačanje sistema prijavljivanja sukoba interesa i imovine;
  3. Unapređenje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomska krivična djela kroz kreiranje regionalne mreže specijalizovanih tužilaca, policije i finansijskoobaveštajnih službi u zemljama Zapadnog Balkana.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019–2023, za 2021–2022. godinu. Akcioni plan sadrži strateške ciljeve, definisane konkretne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta. U diskusiji je naglašeno da su iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih zbog budžetskih ograničenja, pa je namjera da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine. U Informaciji je, pored ostalog,  navedeno da se Koncesionar obratio Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjevom za izmjenu rokova u pogledu izvršenja obaveze izrade rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja, dozvola i saglasnosti neophodnih za izvođenje rudarskih radova u roku od dvije godine od 25. jula 2019. godine, tj. od datuma ulaska u novu fazu realizacije Ugovora. U obrazloženju zahtjeva Koncesionar navodi administrativna kašnjenja nastala od 8. maja 2020. godine, pozivajući se na član Ugovora kojim je propisano da „period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara“. Imajući u vidu dosadašnje rezultate geoloških istraživanja, kao i predstavljeni projekat „Rudnik Brskovo“ kojim je, između ostalog, projektovano: 3 miliona eura koncesione naknade godišnje, oko 330 zaposlenih i 2,3 miliona eura poreza na dobit, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji produži rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima (“Žuta Prla“, “Višnjica“, “Brskovo“ i “Igrišta“) zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Usvojena je Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore i prihvaćen tekst Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Granskim kolektivnim ugovorom za ustanove učeničkog i studenstkog standarda predviđeno je da poslodavac u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih u domovima, na žiro račun posebnog fonda Sindikata uplaćuje iznos koji će ugovorene strane odrediti posebnim Sporazumom. U cilju rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo da za 2021, 2022. i 2023. godinu, za potrebe realizacije Sporazuma, Samostalnom sindikatu učeničkih i studentskih domova obezbijedi sredstva u iznosu od po 70.000,00 eura na godišnjem nivou.

Vlada je usvojila Informaciju o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama u Tokiju. U Informaciji je naglašeno da će Crnu Goru na Olimpijskim igrama u Tokiju, koje se održavaju od 23.07-08.08.2021. godine, predstavljati čak 33 sportista iz 7 sportova, što je, uzimajući u obzir veličinu sportske baze Crne Gore, ogroman uspjeh našeg sporta. U tom kontekstu, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iznos od 228.000,00 eura prenese na račun Crnogorskog olimpijskog komiteta, za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori koji je sačinjen je u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije za zdravlje životinja – OIE, Kodeksom o zdravlju kopnenih životinja OIE i važećim nacionalnim propisima. Operativni cilj Programa je uspostavljanje održivog sistema za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori radi poboljšanja zdravlja i dobrobiti vlasničkih pasa i pasa lutalica, a u konačnom, zaštite zdravlja životinja i ljudi. Na osnovu ovog Programa, preporučuje se svim lokalnim samoupravama da, u skladu sa određenim rokom, donesu svoje planove za kontrolu populacije pasa, prilagođene lokalnim uslovima.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija