Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, definisano je da svi korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita), odnosno korisnici svih kreditnih proizvoda, uključujući kreditne kartice, odobrenih od strane banaka, imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana. Ovo podrazumijeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita – glavnice, kamate, zatezne kamate, naknada i dr, na period do 90 dana. Shodno Odluci, banke su dužne da, u toku trajanja moratorijuma, obustave sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.).

Naglašeno je da svi  korisnici kredita, koji u ovom trenutku nemaju potrebu za primjenom moratorijuma, navedeno pravo mogu iskoristi u bilo kojem budućem trenutku  tokom važenja odluke i banke će biti u obavezi da postupe u skladu sa navedenim zahtjevom u roku od pet radnih dana, od dana prijema zahtjeva.

Takođe, za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

Iako banke tokom trajanja moratorijuma neće vršiti naplatu potraživanja po osnovu kamate, istu će obračunavati i na kraju perioda trajanja moritorijuma kapitalizovati. Korisnici kredita će nakon isteka moratorijuma nastaviti sa otplatom kredita u periodu koji je produžen za period trajanje moratorijuma, u skladu sa novim planom otplate koji će dobiti od banke nakon obustave vanrednih oklolnosti. Banke neće sačinjavati anekse ugovora o kreditu zbog uvođenjja moratorijuma, čime se takođe smanjuje potreba za fizičkim dolaskom u banku.

Centralna banka priprema detaljno uputstvo za banke u cilju adekvatne primjene odluke, kao i obavještenje za korisnike kredita o načinu ostvarivanja prava na korišćenje moratorijuma.

Izvor: sajt Centralne banke Crne Gore (izvod iz vijesti)
Naslov: Redakcija