Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo zdravlja je na svoj sajtu uputilo javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak javne rasprave o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA i da svoje primjedbe, predloge i sugestije dostave u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg broj 46 i na e-mail: mzdravlja@gov.me.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu „PRIMJEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE“, koji je objavljen uz ovaj javni poziv.
Javna rasprava o nacrtu ovog zakona trajaće 20 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave, u skladu sa PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE O TEKSTU NACRTA ZAKONA, koji je objavljen uz ovaj javni poziv.

Ministarstvo zdravlja će nakon završetka javne rasprave sačiniti izvještaj, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18).