Kalkulator kamata i sudskih taksi Crne Gore

Sastoji se iz dva kalkulatora:

  • kalkulator kamata
  • kalkulator sudskih taksi

 

 

 

 

 

1. Kamatni kalkulator ima na raspolaganju dve vrste kamatnih stopa: definisane i moje kamatne stope.

Definisane kamatne stope koje ažurira Redakcija:

  • Zatezna kamata – Crna Gora – utvrđuje se na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list CG“, br. 83/09). Stopa zatezne kamate utvrđuje se polugodišnje – od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra, a obračunava godišnje.
  • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (ECB)

Moje kamatne stope je deo u kome korisnik može definisati sopstvene kamatne stope.

Obračuni kamate mogu se sačuvati i po potrebi menjati, uz mogućnosti da se vrši obračun putem proporcionalne, komforne ili mešovite metode.

Takođe je moguće vršiti i zbirni obračun. Zbirni obračun je obračun duga po više različitih faktura (računa), kroz jedan ZBIRNI obračun po principu: jedan poverilac, jedan dužnik, više novčanih potraživanja (sa različitim datumima dospelosti, različitim iznosima duga) i iznos ukupnog duga po svim tim različitim osnovama.

U delu Promene na računu, korisnici mogu sami da odaberu da li će se delimična otplata duga prvo oduzimati od kamate ili od glavnice.

2. Kalkulator sudskih taksi omogućuje da izborom ponuđene tarife i osnovice za obračun takse izračunate koliki je iznos konkretne sudske takse.