Komentari propisa Crne Gore

U nastavku dajemo njihovu osnovnu strukturu:

– Građansko pravo
– Radno pravo
– Kompanijsko pravo, stečaj računovodstvo
– Porezi i carine
– Krivično i prekršajno pravo
– Pravo na suđenje u razumnom roku

Članovi propisa povezani su sa tekstovima komentara i obrnuto svaki komentar povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem pretrage po rečima ili pretrage po strukturi (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do odgovarajućeg komentara.

Tekstove komentara moguće je editovati i kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Kometare je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom komentaru iz oblasti koji vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i komentara propisa Republike Srbije.