Trgovina na veliko i na malo se može obavljati nedeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smeštenim u okviru tržnih centara u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova.

Ovo je usaglašena preporuka Socijalnog saveta, koja će se naći u izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koje je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i poslalo Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje.

Neradna nedelja za trgovinu, sa izuzetkom kioska, benzinskih pumpi… uvedena je u oktobru 2019. godine na inicijativu odbora za trgovinu Privredne komore.

U Nacrtu dokumenta u koji „Vijesti“ imaju uvid definisano je da će delimična radna nedelja važiti godinu, nakon čega će ponovo biti razmatrana.

Trgovci koji obavljaju trgovinu na veliko i/ili na malo, kako je definisano, mogu da nedeljom otvore samo jedan prodajni objekat na teritoriji jedne opštine.

„Trgovci su dužni da obaveste nadležni inspekcijski organ u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana pre početka obavljanja trgovine. Trgovac može promeniti prodajni objekat u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti, a koje direktno prouzrokuju nemogućnost obavljanja trgovine u objektu koji je bio prvobitno određen“, navodi se u nacrtu zakona.

Radnici koji budu radili nedeljom imaće uvećanu dnevnicu i pravo na dodatni slobodan dan.

„Trgovac je dužan da zaposlenom koji obavlja rad nedeljom u skladu sa čl. 35b ovog zakona i st. 1 do 5 ovog člana omogući da kao dan sedmičnog odmora koristi prvu narednu subotu“, precizirano je u Nacrtu zakona.

Ako trgovac ne bude poštovao zakonom definisani rad nedeljom, inspektor mu može privremeno zatvoriti prodajni objekat.

Nakon što Sekretarijat za zakonodavstvo dâ mišljenje o izmenama i dopunama ovog zakona, Vlada treba da ga utvrdi i pošalje Skupštini na usvajanje.

Precizirano je da podzakonski akti treba da se donesu u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu zakona.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija