Na osnovu člana 27 Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti ("Službeni list CG", broj 69/03 i "Službeni list CG", br. 21/08, 1/15 i 52/16), Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je

Odluku o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 10/2024 od 9.2.2024. godine, a stupila je na snagu 17.2.2024.

1. Ovom odlukom usklađuju se mjesečna novčana primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite, od 1. januara 2024. godine, za 3,45% i iznose:

1) lična invalidnina

- I grupa sa 100% invaliditeta 796,81 eura,

- II grupa sa 100% invaliditeta 581,66 eura,

- III grupa sa 90% invaliditeta 438,23 eura,

- IV grupa sa 80% invaliditeta 326,70 eura,

- V grupa sa 70% invaliditeta 231,08 eura,

- VI grupa sa 60% invaliditeta 143,43 eura,

- VII grupa sa 50% invaliditeta 103,58 eura,

- VIII grupa sa 40% invaliditeta 64,73 eura,

- IX grupa sa 30% invaliditeta 55,76 eura,

- X grupa sa 20% invaliditeta 47,82 eura;

2) dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica 398,42 eura;

3) ortopedski dodatak 199,20 eura;

4) porodična invalidnina 79,76 eura;

5) uvećana porodična invalidnina 278,89 eura;

6) novčana naknada materijalnog obezbjeđenja 159,35 eura;

7) porodični dodatak 338,67 eura.

2. Usklađivanje mjesečnih novčanih primanja izvršiće se, po službenoj dužnosti dosadašnjim korisnicima toga prava, bez donošenja posebnog rješenja.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-127/24-591/1

Podgorica, 2. februara 2024. godine

Ministarka,

Naida Nišić, s.r.