Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i "Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23 i 125/23) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 05.02.2024. godine, donio je

Odluku o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. januara 2024. godine

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 10/2024 od 9.2.2024. godine, a stupila je na snagu 17.2.2024.

1. Usklađuju se penzije i novčane naknade (novčane naknade za tjelesno oštećenje, dodaci za pomoć i njegu i novčane naknade po osnovu preostale radne sposobnosti), na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koji im prethode, i to u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,08%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini iznos penzije, odnosno novčane naknade na dan 1. septembar 2023. godine.

3. Usklađivanje po ovoj odluci pripada od 1. januara 2024. godine.

4. Usklađivanje penzija i novčanih naknada po ovoj odluci izvršiće se po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

5. Ova odluka se, shodno odredbi člana 193 a stav 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, neće primjenjivati na korisnike najniže penzije iz člana 29 st. 3 i 4 ovog zakona.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 3

Podgorica, 05.02.2024. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Predsjedavajući,

Kemal Đečević, s.r.