Na osnovu člana 38 stav 3 i člana 58 stav 3 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je

Odluku o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 10/2024 od 9.2.2024. godine, a stupila je na snagu 17.2.2024.

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visina materijalnih davanja iz člana 22 stav 1 tačka 1 i čl. 31, 32, 33, 36, 39a, 41, 44 i 54 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i to:

1) visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje iznosi mjesečno, za:

- pojedinca 87,91 eura,

- porodicu sa jednim članom 87,91 eura,

- porodicu sa dva člana 105,57 eura,

- porodicu sa tri člana 126,73 eura,

- porodicu sa četiri člana 149,59 eura,

- porodicu sa pet i više članova 167,14 eura;

2) visina materijalnih davanja iz socijalne zaštite:

a) visina materijalnog obezbjeđenja za pojedinca, odnosno porodicu koji nemaju prihoda iznosi mjesečno, za:

- pojedinca 87,91 eura,

- porodicu sa jednim članom 87,91 eura,

- porodicu sa dva člana 105,57 eura,

- porodicu sa tri člana 126,73 eura,

- porodicu sa četiri člana 149,59 eura,

- porodicu sa pet i više članova 167,14 eura,

- lice koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja 167,14 eura;

b) visina lične invalidnine iznosi mjesečno 297,36 eura;

c) visina lične invalidnine za lice koje nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti iznosi mjesečno 188,30 eura;

č) visina dodatka za njegu i pomoć iznosi mjesečno 87,24 eura;

ć) visina troškova sahrane iznosi 436,30 eura;

d) visina naknade roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu iznosi mjesečno 257,64 eura;

3) visina materijalnih davanja iz dječje zaštite:

a) visina naknade za novorođeno dijete iznosi 986,17 eura;

b) visina naknade za novorođeno dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja iznosi 1095,74 eura;

c) visina dodatka za djecu iznosi mjesečno, za dijete:

- do navršene 18. godine života 30,00 eura,

- korisnika materijalnog obezbjeđenja 55,75 eura,

- čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije 55,75 eura,

- korisnika dodatka za njegu i pomoć 65,88 eura,

- korisnika lične invalidnine 76,03 eura,

- bez roditeljskog staranja 76,03 eura;

č) visina naknade po osnovu rođenja djeteta za lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i redovnog studenta iznosi mjesečno 105,50 eura.

Član 2

Visina materijalnih davanja iz člana 1 tačka 2 i tačka 3 podtačka c al. 2 do 6 i podtačka č ove odluke utvrđuje se po službenoj dužnosti dosadašnjim korisnicima tog prava, počev od 1. januara 2024. godine, bez donošenja posebnog rješenja.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite ("Službeni list CG", broj 80/23).

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-128/24-622/2

Podgorica, 5. februara 2024. godine

Ministarka,

Naida Nišić, s.r.