Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), a u vezi sa članom 5 Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list CG”, br. 83/09 i 75/18), na osnovu Odluke br. 0102-1238-6/2024 od 26.06.2024. godine viceguverner donio je

Odluku o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2024. godine

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 65/2024 od 5.7.2024. godine.

1. Za period od 1. jula do 31. decembra 2024. godine stopa zatezne kamate iznosi 12,25%.

Br. 0104–5347-1/2024

Podgorica, 1. jul 2024. godine

Centralna banka Crne Gore

Viceguverner,

dr​​ Nikola Fabris, s.r.