Vlada Crne Gore je na 135. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, ocijenila da je nakon učestalih slučajeva pomora ribe u rijekama koji su nastali kao posledica ispuštanja različitih otpadnih voda stanje na vodotocima alarmantno te da iziskuje hitno sistemsko djelovanje kako bi institucionalnim i koordiniranim aktivnostima i mjerama bili spriječeni novi incidenti. Usvojivši Informaciju o degradaciji ribolovnih voda (rijeke, riječni rukavci, prirodna i vještačka jezera, kanali, potoci, akumulacije i druge vode u kojima žive ribe i drugi vodeni organizmi) nastalih ispuštanjem otpadnih voda i odlaganjem različitih vrsta otpada Vlada je prihvatila predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da se za definisanje standarda i hitno i sinhronizovano djelovanje formira posebna radna grupa i to od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Državnog tužilaštva i osnovnih sudova, nadležnih laboratorija za ispitivanje i analize, Saveza sportsko ribolovnih organizacija, predstavnika nauke, zajednice opština, Privredne komore, civilnog sektora i drugih relevantnih institucija. Investiciono-razvojni fond je zadužen da kreira posebnu kreditnu liniju za privredne subjekte koji investiraju u izgradnju postrojenja za prečišćavanje.
Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka kojim se ovaj Zakon usaglašava sa Zakonom o državnoj upravi, propisuju se nadležnosti organa u postupku izdavanja dozvola za pristup tajnim podacima za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore i koriguju se pojedine odredbe važećeg Zakona radi preciznijeg tumačenja i primjene. U predloženom tekstu prihvaćene su, u odnosu na prethodnu verziju Predloga zakona, primjedbe dijela civilnog sektora koje se tiču osnova za proglašavanje podataka tajnim: Iz ranijeg teksta uklonjena je odrednica da osnov proglašavanja podatka tajnim može biti i štetna posljedica za ostvarivanje funkcije organa. Usljed organizacionih i kadrovskih promjena, a u cilju nesmetanog funkcionisanja i veće efikasnosti u radu, donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. Pored toga, u skladu s inkluzivnim i otvorenim pristupom, u rad grupe su uključeni i predstavnici nevladinog sektora na osnovu javnog poziva koji je u julu 2019. godine raspisala Kancelarija za evopske integracije.
Vlada je usvojila Dvadesetdrugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2019, koji sadrži pregled najvažnijih aktivnosti koje se odnose na politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom, pregovore o pristupanju, informisanje javnosti o procesu pristupanja, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje domaćeg s evrospkim zakonodavstvom i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA. Radi redovnog i sveobuhvatnog informisanja i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa, Izvještaj se prosljeđuje članovima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore.
Usvojena je Informacija o stanju u sektoru prerađivačke industrije. U raspravi je navedeno da je u julu tekuće godine u industrijskoj proizvodnji zabilježen rast za 5 odsto viši u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kao rezultat rasta u svim sektorima industrije, pri čemu prerađivačka industrija bilježi godišnji rast od 3,3 odsto. Istaknuto je i da se implementacijom raznovrsnih nacionalnih programa podrške za razvoj prerađivačke industrije i preduzetništva, u vidu podsticaja za direktne investicije i modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj zelene ekonomije, digitalizacije, razvoj klastera, u kombinaciji sa programima u oblasti obrazovanja, nauke, istraživanja i inovacija, tržišta rada, a potpomognuto raspoloživim sredstvima iz programa EU, IPA i drugim donatorskim programima, stvaraju uslovi za povećanje konkurentnosti ovog izuzetno važnog sektora ekonomije.
Vlada je usvojila Informaciju o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za lučke usluge u akvatorijumu luke Bar, sa predlogom Koncesionog akta i Ugovora o koncesiji. U akvatorijumu luke Bar, navedene lučke usluge već obavlja “Ocean Montenegro” doo u svojstvu Koncesionara, počev od 2010. godine, a koncesija je dodijeljena na period od 30 godina. Imajući u vidu da je u proteklom periodu povećan broj brodova odnosno pretovara tereta, uvođenjem novih koncesionara omogućiće se još veći nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima. Dodjelom koncesije za lučke usluge, saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, doprinosi se povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu usluga u ovoj oblasti.
Usvojena je Informacija o potrebi unapređenja rada Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. U skladu sa preporukom Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom da države potpisnice odrede jedno ili više središta unutar Vlade za pitanja koja se tiču sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kako bi se uspostavio mehanizam koordinacije koji će olakšati sprovođenje mjera u različitim sektorima i na različitim nivoima, donijet je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja da pripremi Prijedlog odluke o formiranju Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Odlukom će se Savjet konstituisati kao tijelo na nivou Vlade, gdje će članovi biti ministri resornih ministarstava, kao i predstavnici nevladinog sektora.
Vlada je usvojila Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti razvoja nacionalnog brenda. U Izvještaju je navedeno da je međunarodni Javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore koji je bio otvoren do 04. jula 2019. godine pristiglo 24 konkursnih rješenja, od kojih, po ocjeni Komisije, ni jedno nije zadovoljilo postavljene kriterijume. Imajući u vidu značaj nacionalnog brenda za pozicioniranje Crne Gore u međunarodnim okvirima, uključujući inostrana ulaganja, turističke posjete, politička partnerstva, tražnju domaćih proizvoda na inostranom tržištu i brojne druge oblasti, Vlada je zadužila se Ministarstvo ekonomije da, do kraja septembra 2019. godine, ponovi javni konkurs, kao i da poveća iznos nagrade sa 10 000 na 50 000 eura.
Usvojen je i Drugi izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai. Vlada je danijela Odluku o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru. Izmijenjenom Odlukom obračunati iznos otpremnine isplaćuje se u neto iznosu odnosno ne umanjuje se za procenat poreza koji je u visini u prosjeku 11 odsto obračunatog iznosa.
Usvojena je Informacija o e-peticiji „Sačuvajmo Sinjajevinu – proglasimo Sinjajevinu zaštićenim područjem i parkom prirode”. Vlada nije prihvatila e-Peticiju s obzirom na to da je Prostornim planom Crne Gore definisano da se izbor i određivanje kompleksa i lokacija neophodniih za funkcionisanje sistema odbrane vrši na osnovu zakonskih i strateških dokumenata koji regulišu oblast odbrane Crne Gore te da je, u skladu sa Zakonom o odbrani, Vlada donijela Strategijski pregled odbrane i Dugoročni plan razvoja odbrane 2019-2028 kojim je, između ostalog, definisano da je jedan od ključnih prioriteta Ministarstva odbrane, da se na lokaciji koja se nalazi na planini Sinjajevina, formira vojni poligon koji mora da obezbijediti uslove za taktičke vježbe jedinica do ranga bataljona i bojna gađanja pješadijskim naoružanjem i artiljerijskim oruđima Vojske. Istaknuto je da Ministarstvo odbrane Crne Gore nema namjeru da na prostoru Sinjajevine gradi infrastrukturne objekte, te da bi bile otklonjene bilo kakve sumnje u eventualna zagađenja, Ministarstvo će u saradnji sa nadležnim i akreditovanim institucijama, obezbjediti transparentan sistem monitoringa životne sredine.