Vlada Crne Gore je na 21. sjednici održanoj 22. aprila 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena su sva krivična djela protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih lica. Za sva ova krivična djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora, dok je za ona najteža predviđena mogućnost da učinilac bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina, što je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela. U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja ovog zakona potreba hitne socijalno-kriminološke profilakse u društvenim uslovima i neodložne potrebe preventivnog djelovanja na potencijalne učinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda i posebne zaštite djece.
Usvojena je Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1647/19 od 30.9.2020. godine kojom se nalaže Vladi da podnosiocima ustavne žalbe – stečajnim povjeriocima privrednog društva „Radoje Dakić“ AD u stečaju iz Podgorice isplati naknadu u neoporezivom iznosu od 2.000,00 eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, iz sredstava Tekuće budžetske rezerve, obezbijedi sredstva u iznosu od 344.000,00 €, po osnovu Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1647/19 od 30.9.2020. godine, za 172 stečajna povjerioca ovog privrednog društva.
Vlada je dala saglasnost za zaključivanje aneksa ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini prodajom drveta u dubećem stanju zaključenih u 2020. godini između Uprave za šume Pljevlja i korisnika šuma. Povodom zahtjeva privrednih društava za produženje roka za realizaciju ugovornih obaveza koje se tiču sječe šuma, izvlačenja i otpreme izrađenih drvnih sortimenata, Vlada je dala saglasnost za produženje ukupno 26 ugovora zaključenih u 2020. godini, za koje su postojali opravdani razlozi koji su uzrokovali neispunjenje ugovornih obaveza, a odnose se na imovinsko pravne sporove i zabranu sječe i transporta drvnih sortimenata od strane mještana, zatim loše vremenske prilike, kao i uticaj pandemije COVID-19 na rad i funkcionisanje tih privrednih društava i s tim u vezi nedostatak radne snage.
Utvrđena je Osnova za vođenje pregovora radi zaključenja Ugovora između Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Nacrtom ugovora. U diskusiji je naglašeno da će se potpisivanjem Ugovora obezbijediti povoljan poreski ambijent za međunarodno poslovanje i investiranje i efikasan mehanizam za razrješenje problema dvostrukog oporezivanja.
Vlada je usvojila Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori 2015–2020. godine. Konstatovano je da je procenat realizacije aktivnosti definisanih Strategijom na visokom nivou – u potpunosti je sprovedeno 80,00%, djelimično je realizovano 14,29% aktivnosti, dok je nerealizovanih 5,71%. Kao ključni izazovi za djelimičnu realizaciju pojedinih aktivnosti prepoznate su izmjene normativnog okvira koje su uslovile prolongiranje rokova za njihovu realizaciju.
Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019–2025, za 2020. godinu. Kako se ovaj dokument odnosi na specifičan segment obrazovnog sistema, ocijenjeno je, uprkos otežanim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19, da je uspješno realizovano 42 aktivnosti, u toku i/ili kontinuirano je njih 18, a nerealizovano 7.
Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Programa sprovođenja Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019–2022) za period 2019–2020. godina. U Izvještaju je navedeno da je od ukupnog broja aktivnosti (40), realizovano 36 ili 90%, djelimično su realizovane tri, što u procentualnom smislu čini 7,5%, dok jedna aktivnost, koja čini 2,5% od ukupnog broja aktivnosti, nije realizovana.
Utvrđeni su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za sport i mlade, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Uprave za sport i mlade, Osnovnog suda u Rožajama i Osnovnog suda u Podgorici.
Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Uzimajući u obzir značaj koji rješavanje napada na novinare i imovinu medija ima za crnogorsko društvo i dalji nastavak procesa evropskih integracija, odlučeno je da se formira nova Komisija, u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno vršenja novinarskog poziva.
Komisiju čine 12 članova, a za predsjednika je određen Mihailo Jovović. Zadatak Komisije je da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, da u tu svrhu ostvari saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih istraga, da na osnovu dobijenih informacija i sagledanih okolnosti u vezi sa vođenim istragama sačini pregled dosadašnjeg toka istraga i da pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti, te da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti. Mandat Komisije je dvije godine i može biti produžen za još dvije godine, ako Vlada Crne Gore ocijeni to potrebnim.
Usvojena je Informacija o učešću Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai. Tim povodom, Vlada je odlučila da nastavi sa realizacijom učešća Crne Gore na ovoj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji, a za generalnog komesara izložbe određen je princ Nikola Petrović Njegoš, predstavnik potomaka dinastije Petrović Njegoš i predsjednik Fondacije Petrović Njegoš.
U Informaciji se navodi da je Organizacioni odbor Expo 2020 Dubai, uz razumijevanje za finansijske poteškoće sa kojima se Crna Gora suočava, ponudio pomoć timu koji radi na pripremi učešća Crne Gore na Expo-u u definisanju oblasti u kojima se može napraviti ušteda i shodno tome sačiniti novi prijedlog budžeta. Organizacioni odbor je, kroz direktnu komunikaciju sa ponuđačem, dostavio novu ponudu koja uključuje smanjenje troškova izgradnje paviljona za 47,3% od prvobitno predviđenog iznosa u otvorenom postupku javne nabavke radova, odnosno na 1.192.041 eura. Konstatovano je da će ušteda koja će se ostvariti po ovom osnovu biti preusmjerena na programske aktivnosti tokom šest mjeseci trajanja izložbe.
Vlada je na današnjoj sjednici, pored ostalog, donijela i Odluku o proglašavanju zaštićenog područja Parka prirode „Platamuni”.