Vlada je na danas održanoj 24. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu. Inoviranim zakonskim rješenjima postiže se potpuna usaglašenost sa Zakonom o zaštiti prirode, kao i sa evropskim direktivama o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune, kao i očuvanju divljih ptica, što će rezultirati boljom zaštitom i unapređenjem lovstva u cjelini. Donošenjem Zakona stvoriće se potrebni pravni okvir za odgovarajuću neposrednu primjenu zakonskih odredbi, kao i usklađivanje postojećih podzakonskih akata, da bi se ostvario puni kapacitet primjene, kako odredbi koje će stupiti na snagu odmah, tako i onih koje će se primjenjivati nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđena je revizija planskog dokumenta, kao značajan, novi institut u procesu planiranja prostora, a u cilju unapređenja kvaliteta planskih dokumenata. Izmjena postojeće Odluke proizilazi iz potrebe usklađivanja sa novom organizacijom državne uprave, s obzirom na to da je Vlada 31. marta 2022. godine, donijela Odluku o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Spomen park Kruševac – zone A i E“ u Podgorici. Cilj promjena Plana je preispitivanje saobraćajnog rješenja na dijelu parcela koje su namijenjene izgradnji diplomatsko-rezidencijalnih objekata za potrebe Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Koncept je zamišljen kao interakcija okruženja i arhitekture objekata, koja

će svojim kvalitetom i autentičnošću oplemeniti ovaj prostor. Novo rješenje daje autonomnost diplomatsko-rezidencijalnim objektima i otvara mogućnost rješavanja kolsko-pješačkih tokova unutar parcele.

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zona G“ u Glavnom gradu – Podgorica i Odluku o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. Programskim zadatkom je predviđeno da se obezbijede planski preduslovi za uređenje i izgradnju kroz sveobuhvatno i racionalno sagledavanje značaja lokacije i utvrđivanje optimalnog opsega izgradnje, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Poseban akcenat će biti stavljen na osmišljavanje i organizaciju javnih prostora, tako da budući sadržaji budu neodvojiv dio sistema javnih prostora Glavnog grada, sa što većim udjelom uređenih zelenih površina i jednostavnim i neusiljenim vezama sa tokovima pješačkog i kolskog saobraćaja.

Vlada je usvojila Informaciju o podršci EU državama Zapadnog Balkana u vezi ublažavanja efekata energetske krize. U Informaciji se navodi da je, na inicijativu Sjeverne Makedonije i ostalih država Zapadnog Balkana koje su teže pogođene energetskom krizom izazvanom ratom u Ukrajini, a koje su se obratile Evropskoj komisiji u cilju podrške za ublažavanje efekata krize, Evropka komisija donijela odluku da podrži države Zapadnog Balkana sa dodatnom jednom milijardom eura bespovratnih sredstava. Sredstva će biti namijenjena za pružanje kratkroročne i srednjeročne podrške u cilju postizanja većeg stepena energetske nezavisnosti i prelaska na obnovljive izvore energije. Od tog iznosa 500 miliona eura će biti namijenjeno za zajedničku, regionalnu podršku, sa fokusom na projekte koji podrazumijevaju djelimičnu ili potpunu podršku iz sektora energetike, dok će preostalih 500 miliona eura biti podijeljeno kroz nacionalne programe svakoj od država Zapadnog Balkana pojedinačno. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da, u saradnji sa ministarstvima finansija, ekonomskog razvoja i turizma, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nauke i tehnološkog razvoja, evropskih poslova i Kabinetom predsjednika Vlade, pripremi predlog prioritetnih projekata za finansiranje iz podrške Evropske unije. Takođe, Ministarstvo kapitalnih investicija zaduženo je da pripremljeni predlog projekata dostavi Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Usvojena je Informacija o realizaciji centralizovanih javnih nabavki. U Informaciji se navodi da centralizacija javnih nabavki ima za cilj smanjenje troškova nabavke za standardizovane robe, usluge i radove, unapređenje efikasnosti sistema javnih nabavki i jačanje konkurentnosti. Međutim, kako su u implementaciji centralizovanih javnih nabavki prepoznati određeni izazovi, zbog specifičnih potreba određenih resora, Vlada je, u skladu sa tim zadužila Ministarstvo finansija da formira Radni tim, koji će činiti predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave i Uprave za katastar i državnu imovinu, uz konsultaciju Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, da u roku od 20 dana predloži smjernice i model daljeg funkcionisanja sistema centralizovane javne nabavke. Takođe, Ministarstvo finansija je zaduženo da nakon koncipiranja smjernica i modela daljeg funkcionisanja sistema izvrši izmjene i dopune Uredbe o načinu njegovog planiranja i sprovođenja.

Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore. U Informaciji se navodi da 06.11.2022. godine ističu rokovi za preuzimanje sredstava po ugovorima zaključenim sa privrednim društvom ‚‚Montenegro Defence Industry“ Podgorica. S obzirom na to da je kupac platio cjelokupnu vrijednost kupljenih sredstava ali da ista nije preuzeo iz opravdanih razloga u predviđenom roku, Vlada je dala saglasnost da se produži rok preuzimanja sredstava do 06.11.2023. godine.

Usvojena je Mapa puta za prevenciju, detekciju, suzbijanje i zaštitu od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji i rizika (HBRN), prevenciju i suzbijanje proliferacije oružja za masovno uništenje i sredstava za njihovu isporuku, te onemogućavanje njihovog dospijevanja u ruke nedržavnih aktera (2023-2028). Mapa puta definiše smjernice za koordinaciju aktivnosti na nacionalnom nivou, kao i ostvarivanja saradnje sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama i inicijativama radi sveobuhvatnog i efikasnog suočavanja sa ovim složenim međunarodnim fenomenom. Zaštita od HBRN i proliferacionih prijetnji i rizika obaveza je države u njenoj osnovnoj funkciji osiguravanja uslova za siguran i bezbjedan život za svoje građane, slobodan od nasilja, stabilan, demokratski, tolerantan i prosperitetan. Crna Gora je snažno posvećena i odlučna da aktivno sudjeluje i doprinosi temeljnoj implementaciji svih međunarodnih obaveza u ovoj oblasti, stvaranjem svih neophodnih pretpostavki za efikasnu kontrolu razvoja, proizvodnje i transfera osjetljivih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, kao i robe dvostruke namjene. Kao odgovorna članica UN, NATO i OEBS, Crna Gora je snažno posvećena jačanju regionalnog i međunarodnog mira i bezbjednosti.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi podnošenja zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara društva TARA AEROSPACE AD Mojkovac i prihvatila Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine. Redovna godišnja Skupština akcionara društva TARA AEROSPACE AD Mojkovac nije se održala do roka predviđenog  Zakonom o privrednim društvima. Imajući u vidu da Vlada kao vlasnik 12,5% akcijskog kapitala ovog društva ima pravo zahtijeva održavanje Skupštine akcionara, zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da Odboru direktora uputi zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine akcionara ovog društva.

Donešeni su nacrti kadrovskih planova za Ministarstvo sporta i mladih i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kao i  izmjene kadrovskih planova za Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo odbrane za 2022. godinu. Takođe, data je saglasnost za popunu radnog mjesta generalni/a direktor/ica Direktorata za inovacije i otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave, koje nije predviđeno Kadrovskim planom Ministarstva javne uprave za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 04- 2406/2 od 27. aprila 2022. godine, a u vezi sa Zaključcima Vlade Crne Gore br. 04-2302/2 od 06. maja 2021. godine. Riječ je o zaključcima 42. Vlade povodom usvajanja Informacije o sporazumnom raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine – Petijevići kojima je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Zakonom o budžetu predvidi 4 miliona eura za isplatu obaveze po Sporazumu i ovlašćen ministar finansija i socijalnog staranja da isti potpiše. Kako obaveza nije izvršena u mandatu prethodne Vlade, a u tekućem mandatu je utvrđeno da postoje određene dileme u pogledu pravne valjanosti ovog Sporazuma, zaduženo je Ministarstvo finansija da u ime Vlade Crne Gore, a imajući u vidu sadržaj usvojene Informacije, cjelokupnu dokumentaciju proslijedi nadležnom državnom tužilaštvu.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžava do 4. novembra tekuće godine.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju IPA 2018 programa za oblast „Vladavina prava i temeljna prava“. U Informaciji se navodi da je 02. decembra 2019. godine stupio je na snagu Finansijski sporazum za IPA 2018 između Evropske komisije i Crne Gore, kojim je za Projekat ,,EU za poboljšanje pristupa pravdi i temeljna prava“ opredijeljeno 13.516.733 eura. Riječ je o izgradnji četiri objekta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, rekonstrukciji/adaptaciji šest objekata sudstva i adaptaciji/rekonstrukciji prostorija Uprave prihoda i carina Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi i Carinska ispostava – putnički terminal. Opšti cilj Projekta je unapređenje sistema vladavine prava povećanjem efikasnosti i djelotvornosti institucija i usklađivanje sistema za promociju i zaštitu ljudskih prava sa najboljim praksama Evropske unije. Budući da usljed porasta cijena građevinskog materijala na tržištu, sve prispjele ponude znatno prekoračuju procijenjene vrijednosti, odnosno opredijeljena sredstva za ugovaranje i realizaciju projekata, zaduženo je Ministarstvo finansija da u kapitalnom budžetu za 2023., 2024. i 2025. godinu planira nedostajuća sredstva u ukupnom iznosu od približno 2 miliona eura, dok će se tačan iznos utvrditi nakon potpisivanja ugovora.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja žitone sredine kojom se propisuje da obračun eko-naknada utvrđuje, umjesto resornog ministarstva, Agencija za zaštitu životne sredine.

Vlada je usvojila Informaciju o učešću Crne Gore na 53. sajmu turizma u Novom Sadu, koji će biti održan od 17. do 19. novembra tekuće godine. U diskusiji je ocijenjeno da je učešće Crne Gore kao turističke destinacije na ovom Sajmu višestruk imajući u vidu da većina izlagača dolazi iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i da ovaj region daje najveći doprinos u ostvarenju turističkog prometa u Crnoj Gori. Turistička ponuda Crne Gore na sajmu ogledaće se, između ostalog, u prezentovanju raznovrsne ponude za predstojeću zimsku turističku sezonu 2022/2023. godine, ponude lokalnih turističkih organizacija za novogodišnje praznike, kao i ponude za predsezonu 2023. godine.

Usvojena je Informacija o hitnoj potrebi izbora vježbovno-strelišne prostorije radi priprema Vojske Crne Gore za učešće u aktivnostima odgovora na krize i realizacije NATO i nacionalnih vježbi. Imajući u vidu potrebe Vosjke Crne Gore, kao i bezbjednosne izazove sa kojima se trenutno suočava čitava Evropa, Vlada je zadužila Ministarstvo odbrane da, u komunikaciji sa partnerskim državama, obezbijedi uslove za potrebe kolektivne obuke prvog crnogorskog kontingenta koji je planiran za upućivanje u NATO snage pojačane budnosti u Bugarsku početkom 2023. godine. Takođe, zaduženi su nadležni resori da, najkasnije do kraja 2022. godine, predlože naredne korake za implementaciju Zaključaka Vlade od 12.09.2019. godine Vlada, kojima je lokacija na Sinjajevini ukupne površine 74.590.381 m² ustupljena na privremeno korišćenje Ministarstvu odbrane za potrebe formiranja vježbovno-strelišnog poligona Vojske, ili predlože novo adekvatno rješenje za vježbovno-strelišnu prostoriju na teritoriji Crne Gore, u skladu sa kriterijumima.

Izvor: sajt Vlade CG