Vlada je na danas održanoj 25. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović,  usvojila Uredbu o izmjenama Uredbe uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet. Izmjenama Agrobudžeta za 2022. godinu opredijeljena su dodatna sredstva od 4.22 miliona eura, tako da će ukupan iznos Agrobudžeta biti 61.101.757.51 euro. Dodatna sredstva koja su  obezbijeđena kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu, namijenjena su za:

– rješavanje putne i vodovodne infrastrukture 0.7 miliona eura,

– realizaciju mjera iz oblasti ruralnog razvoja 1.2 miliona eura, i to u dijelu nabavke namjenske mehanizacije i rasnih mlječnih grla,

– isplatu staračkih naknada 1.95 miliona eura a usljed usklađivanja sa najnižom penzijom ostvarenom u Crnoj Gori i

– podršku opštim uslugama u poljoprivredi 0,37 miliona eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Izmjenama i dopunama se produžuje važenje postojećeg  umanjenja iznosa akcize za 50% do 7. novembra 2022. godine, kao i umanjenje visine akcize za period od 8. novembra do 5. decembra 2022. godine za 40%, odnosno od 6. decembra do 3. januara 2023. godine za 25%. U raspravi je naglašeno da će se, u cilju zaštite životnog standarda građana, iznos akcize korigovati u zavisnosti od kretanja cijena naftnih derivata na tržištu.

Vlada je donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti u cilju rješavanja svojinskih odnosa CANU-a kao institucije od nacionalnog značaja. U diskusiji je naglašeno da je Vlada, u cilju dokompletiranja urbanističke parcele radi izgradnje novog objekta CANU-a, 30. januara 2020. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada i Vlade, koje su nakon uknjižbe upisane kao svojina Crne Gore sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore.

Usvojen je Plan pripreme zimske turističke sezone 2022/2023. godine. U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja Plana stvaranje uslova za nesmetano odvijanje sezone, što u krajnjem treba da doprinese boljim finansijskim i kvantitativnim efektima, tj. ostvarenju turističkog prometa koji će biti bolji od prethodne sezone. Takođe, teži se ispunjenju jednog od strateških ciljeva koji je definisan Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2025. godine, a to je da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija. U pravcu kvalitetnijeg odvijanja zimske sezone, planirane su aktivnosti na unapređenju infrastrukture, održavanju komunalne higijene i organizovanju niza događaja i manifestacija, posebno za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za nabavku robe za ugostiteljstvo. U Informaciji se navodi da je usljed sajber napada, između ostalog, onemogućen pristup Elektronskom sistemu javnih nabavki, zbog čega se Uprava za katastar i državnu imovinu susrijeće sa nizom poteškoća u radu, prvenstveno u vezi sa ugovorima o javnim nabavkama čiji rok važenja ističe uskoro ili je ugovorena vrijednost javne nabavke istrošena prije isteka roka važenja ugovora, a za koje nijesu u mogućnosti da blagovremeno sprovedu otvoreni postupak javne nabavke. Takođe, Uprava je u obavezi da nakon usvajanja rebalansa budžeta izmijeni Plan javnih nabavki, što iziskuje dodatne rokove, pa sve navedeno dodatno prolongira rokove za sprovođenje otvorenih postupaka javnih nabavki, što bi nadalje prouzrokovalo blokade u radu državne uprave. U tom smislu, zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljiivanja poziva za nadmetanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz poštovanje načela konkurentnosti, i izvrši nabavku potrebne robe u ukupnom iznosu od 72.250 eura .

Vlada je utvrdila dopunu Liste razvojnih projekata u oblasti turizma sa dva nova projekta koji su ispunili kriterijume postavljene Javnim pozivom od 4. jula ove godine. Izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa Tivat”, po kondo modelu poslovanja, kandidovao je Konzorcijum kompanija „ALK Montenegro“ d. o. o. Podgorica i „Sofir“ d.o.o. Tivat. U neposrednoj blizini morske obale i glavne gradske marine, planirana je izgradnja hotela kategorije 5 zvjezdica, sa 77 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 22,77 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela otvori 82 nova radna mjesta. Predviđeno je da će kompletni radovi biti završeni najkasnije do 31. marta 2026. godine. Projekat hotela Prezident”, Budva, po mješovitom modelu poslovanja, dostavilo je privredno društvo „ALK Nekretnine“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici. Planom je predviđena izgradnja hotela kategorije 5 zvjezdica u neposrednoj blizini gradske marine i Starog grada, sa 154 smještajne jedinice, predračunske vrijednosti 51,37 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela otvori 123 nova radna mjesta. U skladu sa planom, krajnji rok za završetak kompletnih radova 30. april 2026. godine. U cilju obezbjeđivanja investicija dostavljene su bankarske garancije na iznos od po million eura za oba projekta.

Usvojena je Informacija o potrebi sufinansiranja programa sportskih organizacija. U Informaciji se navodi da određeni nacionalni sportski savezi nijesu u finansijskoj mogućnosti da realizuju učešće naših reprezentativaca na prestižnim međunarodnim takmičenjima ili nijesu u prilici da organizuju određena takmičenja za koja su preuzeli obavezu kod nadležnih međunarodnih federacija. Imajući u vidu navedeno, a na osnovu konkretnih zahtjeva nacionalnih sportskih saveza, Vlada je opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 eura, i to: Atletskom i Šahovskom savezu po 35.000 eura, Džiju džicu i Tekbol savezu po 10.000 eura i Kik boks i Boćarskom savezu po 5.000 eura. Konstatovano je da je Vlada, vodeći računa o potrebi stvaranja što boljih uslova za naše sportiste, u prethodnom periodu dala podršku brojnim nacionalnim sportskim savezima u realizaciji redovnih godišnjih programskih obaveza, a ovom odlukom se samo nastavlja sa takvom praksom u cilju otvaranja prostora da se pomogne svim sportskim organizacijama gdje postoji objektivna potreba.

Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Fonda za zdravstveno osiguranje, u cilju obezbjeđivanja sredstava za Klinički centar Crne Gore u iznosu od 1.200.000 eura za nabavku medicinske opreme.

Donijet je Kadrovski plan za Ministarstvo finansija za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o prioritetnim objektima čija će se izgradnja finansirati kroz projekat ,,Predškolska infrastruktura u Crnoj Gorl – 2″ – LD 2029. Nakon sveobuhvatne analize, a u cilju nastavka realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori, odlučeno je da prioriteti u realizaciji ovog Projekta, pored izgradnje jaslica i vrtića u Baru i u Ulcinju, što je odlučeno na sjednici Vlade od 22. septembra, budu i objekti u Beranama i City kvartu, u Podgorici. Kako je naglašeno, Kapitalnim budžetom za 2022. godinu su planirana sredstva za izgradnju sva četiri objekta.

Usvojena je Informacija o hitnosti gašenja požara na neuređenom odlagalištu Mislov do“ u Opštini Nikšić. U Informaciji se navodi da trenutna situacija na ovom lokalitetu na kome je došlo do samopaljenja, sa emisijom zagađujućih materija, predstavlja najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Konstatovano je da ovakva odlagališta imaju jako negativan higijensko-zdravstveni uticaj na zdravlje ljudi, budući da se toksične i opasne materije konstantno ispuštaju u životnu sredinu. Kako bi se riješio ovaj problem, Opština Nikšić je angažovala TEKON – Tehnokonsalting doo, Beograd, koja je u julu tekuće godine izradila Studiju idejnog rešenja sanacije i Elaborat o mogućnostima gašenja požara na deponiji „Mislov do”. Gašenje požara predstavlja prvu fazu i preduslov za sanaciju odlagališta. Na osnovu procijenjenog troška, Vlada je zadužila Upravu za kapitalne projekte da zbog hitnosti gašenja požara, kroz uštede obezbijedi iznos od 400.000 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o učešću Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji. U Informaciji je navedeno da se Međunarodna izložba arhitekture smatra najznačajnijim mjestom predstavljanja tokova i dometa savremene arhitekture, i kulture uopšte, u jednoj zemlji. U cilju unapređenja međunarodne prepoznatljivosti i imidža, Crna Gora planira da od 20.05. do 26. 11. 2023. godine bude dio Međunarodne izložbe u Veneciji. Tema Bijenala je „The Laboratory of the future„, a za komesara je imenovan Vladan Stevović, v.d. generalnog direktora Direktorata Glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Donijet je Akcioni plan za 2022. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godina s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu. Akcionim planom za 2022. godinu je predviđeno 157 aktivnosti, dok se u Izvještaju za 2021. godinu navodi da je od 131 aktivnosti u potpunosti realizovano 116, djelimično je realizovano 4, a 11 nije realizovano. Na sjednici je naglašeno da je Generalni sekretarijat Vlade započeo izradu nove Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU sa ciljem da se u narednom periodu unaprijedi komuniciranje procesa evropske integracije, uvežu svi partneri na ovom polju i na taj način omogući veća informisanost svih građana u ovoj oblasti.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

Izvor: sajt Vlade CG