Vlada je na danas održanoj 26. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, usvojila Informaciju o emisiji Državnih zapisa, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2022. godinu i stvaranja fiskalne rezerve. Riječ je o realizaciji Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu, po kojoj se Država može zadužiti do 350 miliona eura za potrebe finansiranja deficita u 2022. godini i stvaranja fiskalne rezerve. U Informaciji je naglašeno da je u pregovorima sa domaćim finansijskim i nefinansijskim institucijama – poslovnim bankama, osiguravajućim društvima i drugim pravnim licima, iskazano značajno interesovanje za kupovinu kratkoročnih Državnih zapisa koji bi se emitovali putem aukcija kroz prodaju na primarnom tržištu. Ministarstvo finansija, a na osnovu dosadašnje prakse, predviđa da će kamatna stopa na zapise biti značajno manja od tekuće tržišne, koja je trenutno visoka za Crnu Goru, zavisno od ročnosti na godišnjem nivou. Kako je interesovanje za kupovinu Državnih zapisa značajno, zbog kratkog roka dospijeća, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da do kraja godine sprovede sve aktivnosti vezane za emisiju ili emisije Državnih zapisa u iznosu do 70 miliona eura, sa ročnošću od šest mjeseci. Iznos i datum svake pojedinačne emisije odrediće Ministarstvo u skladu sa procijenjenim potrebama.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama s Izvještajem sa javne rasprave. Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se puna implementacija standarda direktiva EU iz ove oblasti, otklanjaju ograničenja i nejasnoće u primjeni propisa, obezbjeđuje puna harmonija implementacije propisa i načina funkcionisanja elektronskog sistema javnih nabavki i doprinosi održivosti sistema javnih nabavki. Jačanje elektronskog sistema javnih nabavki ima za cilj kako pojednostavljenje postupka javne nabavke, tako i povećanje transparentnosti cjelokupnog sistema. Pojednostavljene procedure u postupcima javnih nabavki i smanjenje troškova učešća doprinijeće većem nivou tržišne konkurencije, odnosno povećanju prosječnog broja dostavljenih ponuda.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program). Razlozi izmjene Uredbe odnose se na kriterijum za visinu podrške mladim poljoprivrednicima gdje je precizirano u kom momentu korisnik podrške mora imati manje od 40 godina kako bi ostvario dodatni podsticaj, kao i kriterijum u vezi sa podnošenjem avansnog plaćanja gdje je ostavljen duži rok za one korisnike koji su u mogućnosti da dostave validne bankarske garancije (sa 60 dana na 100). Takođe, bliže su određene situacije u kojima će biti odbijen zahtjev za isplatu, kao i kriterijum kojim je definisan povraćaj isplaćenih sredstava. Stupanjem na snagu ove uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje javnih poziva na osnovu kojih će se u 2022. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podrške iz pretpristupnih fondova Evropske unije čiji je iznos 10.460.063 eura (EU dio 7.845.048 eura a nacionalno kofinansiranje 2.615.015 eura).

Donijeta je Odluka o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom. Odlukom se rješava problem nepreciznosti opisa granica pojedinih lovišta, kao i njihovog podudaranja sa administrativnim granicama jedinica lokalnih samouprava, što će za rezultat imati bolje funkcionisanje službi čuvanja lovišta i samu zaštitu lovišta.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje zone A, B i C“ u Glavnom gradu – Podgorica sa Odlukom o određivanju rukovodioca i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. Izmjena i dopuna DUP-a predstavlja planski osnov za uređenje i izgradnju kroz sveobuhvatno i racionalno sagledavanje značaja lokacije i utvrđivanje optimalnog opsega izgradnje, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP-a određena je dr Miroslava Vujadinović.

Usvojen je Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2021. godiniCilj ovog dokumenta je sagledavanje cjelovite i objektivne slike crnogorskog prostora kao najvažnijeg nacionalnog resursa. Takođe, izvještaj ima za cilj da ukaže na probleme u prostoru, navodi postojeća rješenja za poboljšanje stanja i ukazuje na mogućnosti daljih usmjerenja prostornog razvoja, daje uvid u procese koji koriste regionalne potencijale i doprinose smanjenju regionalnih razlika i promoviše ciljeve evropske teritorijalne kohezione politike.

Vlada je usvojila Informaciju o preduzetim aktivnostima povodom saniranja posljedica izazvanih sajber napadima na Vladinu informatičku infrastrukturu i informaciono-komunikacionu mrežu organaU Informaciji se navodi da je Vladina informatička infrastruktura i informaciono-komunikaciona mreža organa od 20. avgusta ove godine pod kontinuiranim sajber napadima velikog intenziteta i kompleksnosti. Detaljnom analizom od strane Ministarstva javne uprave utvrđeno je djelovanje ransomware malicioznog koda i detektovani su DDoS i Botnet napadi visokog nivoa sofisticiranosti. Analizom je, pored ostalog utvrđeno da je kriptovano ukupno 17 informacionih sistema u 10 institucija, dok je sajber napad direktno uticao na 150 računara. Planom prioritetnih aktivnosti na oporavku Vladine informatičke infrastrukture, preduzete su aktivnosti na uspostavljanju ključnih informacionih sistema neophodnih za nesmetano funkcionisanje državne uprave i servisa koji se pružaju građanima: obezbijeđen je novi internet link od strane provajdera, namijenjen za ponovno uspostavljanje prioritetnih servisa i dostupnosti putem interneta; uspostavljen je portal e-uprave za prijave stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem; elektronski sistem javnih nabavki; ponovo je dostupan Vladin portal gov.me… Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da nastavi aktivnosti na oporavku informatičke infrastrukture.

Usvojena je Informacija o primjeni člana 81 Zakona o strancima (izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja preko diplomatsko-konzularnog predstavništva u državi porijekla stranca). Kako se ova odredba isključivo odnosi na izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja, a s obzirom da se u praksi nije primjenjivao, odnosno nijesu stvorene tehničke pretpostavke za to, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da pripremi predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji će sadržati predlog aktivnosti u cilju rešavanja načina izdavanja dozvola za privremeni boravak i rad, radi sezonskog zapošljavanja.

Vlada je usvojila Informaciju o ključnim aktivnostima u vezi sa IPA III finansijskom perspektivom i prvim programima kroz model indirektnog upravljanja, za period 2021-2027. Upravljačka struktura i Kancelarija nacionalnog IPA koordinatora su u proteklom periodu kontinuirano sprovodile aktivnosti na obezbijedivanju preduslova i uspostavljanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, zahtijevanog od Evropske komisije, u cilju početka sprovodenja prvih IPA III programa u Crnoj Gori, u okviru nove finansijske perspektive 2021-2027. Pored godišnjih nacionalnih programa, bilateralnih programa prekogranične saradnje i programa razvoja poljoprivrede, kroz IPA III finansijsku perspektivu (2021-2027) se planira i programiranje dva višegodišnja operativna programa za oblast životne sredine i oblast obrazovanja. Finansijske vrijednosti programa, koji će se realizovati kroz IPA III finansijsku perspektivu, nijesu unaprijed definisane kao što je bio slučaj sa IPA Il perspektivom, već se tokom faze programiranja i usvajanja relevantnih programa iste određuju, u zavisnosti od niza faktora. S tim u vezi, do sada je za Crnu Goru opredijeljeno: 19,2 miliona eura za Godišnji akcioni program za 2021. godinu za indirektno upravljanje;  8,4 miliona eura za Program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2021-2027; kao i 63 miliona eura za Program razvoja poljoprivrede. Za potrebe samostalnog sprovodenja finansijske podrške EU Crnoj Gori iz IPA III programa neophodno je uspostaviti zakonodavni i institucionalni okvir, koji će biti predmet ocjene od strane Evropske komisije i nakon dobijanja pozitivnog mišljenja ostvariće se formalni preduslovi za početak korišćenja sredstava koji će biti realizovani kroz potpisivanje finansijskih sporazuma za relevante IPA III programe.

Usvojen je Predlog za umanjenje početne cijene za trajno oduzeto plovilo – jedrilicu „Marina“, marke Bavaria cruiser 46, oznake Marina/94005. Riječ je o plovilu koje je presudom Osnovnog suda u Herceg Novom oduzeto kao sredstvo upotrijebljeno za izvršenje krivičnog djela i u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postala državna imovina. Nakon dva neuspjela javna nadmetanja za prodaju jedrilice, po početnoj cijeni od 145.750 eura, Vlada je prihvatila predlog Uprave za katastar i državnu imovinu da se treće nadmetanje, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, sprovede po umanjenoj cijeni za 25 %. Novoutvrđena početna cijena je 109.312,50 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o trenutnom stanju i potrebi sprovođenja kratkoročnih mjera izgradnje vještačkih nasipa-dina radi prevencije štete imovini HTP Ulcinjska rivijera izazvane erozijom na Adi Bojani i obezbjeđivanja uslova za narednu turističku sezonu. Tim povodom, zadužuje se Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da u što kraćem roku pokrene projekat izgradnje vještačkih dina, odnosno nasipa, kao privremene sezonske mjere za zaštitu plaže na Adi Bojani, u realizaciji i iz sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, shodno programskom zadatku koji je korišćen prilikom izvođenja radova 2021. godine, kroz valorizaciju materijala deponovanog na Adi Bojani. Takođe, zaduženi su svi nadležni organi državne uprave da izvijeste Vladu do 31. decembra 2022. godine o daljim aktivnostima koje planiraju da sprovedu s ciljem predlaganja dugoročnijih rješenja za pitanje erozije Ade Bojane.

Usvojena je Informacija o stanju objekta na lokaciji koju formiraju Bulevar Ivana Crnojevića i Ulica Vaka Đurovića na katastarskoj parceli broj 2215/1 KO Podgorica II upisanog u list nepokretnosti broj 635, broj zgrade 1, u zahvatu DUP-a „Nova varoš 2”. Tim povodom, Vlada je zadužila nadležne institucije da sprovedu neophodne aktivnosti u cilju privođenja objekta namjeni kao multifunkcionalnog kancelarijskog prostora za potrebe smještaja državnih institucija.

Vlada je donijela Kadrovski plan Uprave za kapitalne projekte za 2022. godinu.

Donijete su odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju.

Vlada je prihvatila Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5646/2, od 6. oktobra 2022. godine. Radi se o Zaključku kojim je Vlada prihvatila Ugovor o finansiranju Srednje vjerske škole Gimnazija „Mitropolit Hadži Sava Kosanović” Nikšić u iznosu od 450.000 eura. Imajući u vidu da je Gimnazija u međuvremenu zbog objektivnih razloga (prenosa prava svojine nad objektom u kom se Škola nalazila, te nemogućnosti da obezbijedi nove prostorne kapacitete) odustala od izdate licence, Vlada je stavila van snage navedeni Zaključak.

Takođe, prihvaćen je tekst Ugovora o finansiranju Srednje vjerske škole Gimnazija Sveti Sava, Podgorica kojim je za finansiranje ove ustanove predviđeno 900.000 eura.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžava do 18. novembra.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

Izvor: sajt Vlade CG