Vlada Crne Gore je na 26. sjednici održanoj 01. juna 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske. Predloženi zakon treba da riješi problem niskog stepena međusobne liberalizacije u trgovini poljoprivrednim proizvodima i nepostojanje povlastica u trgovini uslugama. U diskusiji je istaknuto da će liberalizacija dodatno uticati na dolazak u Crnu Goru stranih investitora u  poljoprivrednom i uslužnom sektoru.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini koji ima za cilj da razvija i širi saradnju u pravcu postizanja postepene liberalizacije i međusobnog otvaranja tržišta usluga, u kontekstu evropskih integracija i uzimajući u obzir relevantne odredbe Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) Svjetske trgovinske organizacije. Primjena propisa će omogućiti plasman crnogorskih usluga na tržištu CEFTA strana putem prekograničnog pružanja usluga, komercijalnim prisustvom ili privremenim ulaskom i boravkom fizičkih lica u poslovne svrhe.

Vlada je donijela Uredbu o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Uredbom se definišu bliži kriterijumi i metodologija neophodni za utvrđivanje poreza na nepokretnost od strane organa lokalne samouprave.

Donijeta je Odluka o izmjenama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.

Vlada je usvojila Informaciju o početnim stanjima depozita i neizmirenih obaveza budžeta Crne Gore na dan 01.01.2020. godine. Utvrđeno je da završno stanje depozita budžeta Crne Gore na dan 31.12.2019. godine iznosi 545.139.025,23 eura, završno stanje neizmirenih obaveza budžeta iznosi 20.554.973,12 eura dok je završno stanje nedospjelih obaveza budžeta iznosilo 101.681.654,51 eura. Saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, navedena završna stanja biće evidentirana kao početna stanja depozita, neizmirenih i nedospjelih obaveza i predstavljaće osnovu za pripremu Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu.

Usvojena je Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje Opštine Tuzi. U Informaciji se navodi da je, u cilju nesmetanog funkcionisanja lokalne samouprave i urednog finansiranja zakonski utvrđenih obaveza, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u decembru prošle godine, iako Opština Tuzi nije ispunila uslove za korišćenje sredstava Egalizacionog fonda za ovu godinu, dalo pozitivno mišljenjeo na budžet ove opštine za 2021. godinu, kojim je, između ostalog, planiran transfer iz budžeta Države u iznosu od dva miliona eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz Tekuće budžetske rezerve uplati Opštini Tuzi 500.000,00 eura, dok će se preostali iznos planiranog transfera isplatiti do kraja godine, u skladu sa dinamikom koju utvrdi Ministarstvo.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora o zaključivanju Regionalnog Sporazuma o slobodi kretanja i boravka državljana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i dala saglasnost na Nacrt sporazuma. Izražavajući spremnost za jačanje regionalne saradnje i uzajamnog razumijevanja i uzimajući u obzir važnost slobodnog kretanja ljudi, Vlada je konstatovala da je tekst sporazuma zasnovan na principima međunarodnog prava i dobrim odnosima zemalja potpisnica u cilju unapređenja saradnje i nastojanju da se međusobno olakšaju uslovi putovanja pojednostavljivanjem administrativnih procedura za građane Zapadnog Balkana. Zaključivanje sporazuma predviđeno je Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište (CRM), koji je usvojen na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Sofiji, i predstavlja doprinos ekonomskom razvoju i povećanju ekonomskog rasta, kao i osiguranje napretka i evropske perspektive regiona.

Usvojeni su: Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija za 2020. godinu, Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i organa uprave za 2020. godinu, kao i Izvještaj o javnim nabavkama za 2020. godinu.

Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i, s tim u vezi, zaključila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje kojim se predlaže odbijanje Inicijative u cjelosti jer nije prekršen ni jedan propis, niti je povrijeđeno bilo koje pravo zaposlenih koje im po zakonu pripada.

Na sjednici Vlada je, pored ostalog, utvrdila i Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama  koje je pripremilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Izvor: sajt Vlade CG