Vlada Crne Gore je, na 42. sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o računovodstvu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo. Osnovni razlog za donošenje predloženog Zakona je usklađivanje postojeće regulative sa odgovarajućim direktivama EU.

Donijeta je Odluka o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“. Jedini cilj ovog pravnog akta je ispunjenje zakonske obaveze registracije i evidencije povećanja kapitala društva „ToMontenegro“ kod Centralnog registra privrednih subjekata, koje je regulisano Odlukom Vlade od 1. jula 2021. godine kada je odobrena uplata tri miliona eura, tako da osnovni i uplaćeni kapital Društva iznosi 26 miliona eura.

Vlada je usvojila informacije o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2020. godinu u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014–2020, kao i o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2020. godinu u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014–2020. Vlada je prihvatila predložene sporazume, ocijenivši da će njihovo potpisivanje omogućiti realizaciju aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskim područjima, putem valorizacije turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine. Procijenjeni troškovi ovih programa za 2020. iznose po 1.270.588,00 eura, dok je maksimalni doprinos Unije određen na po 1.080.000,00 eura. Sufinansiranje tematskih prioriteta obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15% ukupnih troškova na nivou projekta.

Usvojena je Strategija razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2021-2022. godina i Izvještajem sa javne rasprave.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018 – 2022, za 2021-2022. godinu.

Donijeta je Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2021–2025 s Akcionim planom 2021–2025. Imajući u vidu analizu postojećeg stanja u ovom sektoru, dugoročnu viziju da se uključivanjem u predškolsko vaspitanje i obrazovanje svoj djeci predškolskog uzrasta u Crnoj Gori osigura najbolji mogući početak u životu, kao preduslov za razvoj svih njihovih potencijala, ovim dokumentom je postavljen strateški cilj – obezbjeđivanje jednakih šansi za rani razvoj sve djece u Crnoj Gori kroz jačanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti PVO. Tako definisani strateški cilj je konkretizovan u formi tri operativna cilja koji su bili osnova svih planiranih mjera i aktivnosti za period do 2025. godine:

  • povećanje obuhvata djece PVO,
  • unapređenje i obezbjeđivanje kvaliteta PVO i
  • unapređenje šansi za rani razvoj djece iz osjetljivih grupa.

U tom smislu, planirano je da se do 2025. godine poveća obuhvat predškolskim obrazovanjem djece do 6 godina na 60 %,  a od 3 godine do polaska u školu na 90 %, unaprijedi kvalitet PVO i razvije sistem za njegovo obezbjeđivanje u skladu sa EU okvirom, kao i da se unaprijedi sistem za pružanje podrške za rani razvoj djece iz osjetljivih grupa, pružanjem podrške roditeljima i većom uključenošću u kvalitetne programe PVO.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture za period januar – jun 2021. godine. U Informaciji je, u prvom redu, dat pregled aktivnosti na izgradnji ski centara na području Bjelasice i Komova, Durmitora i Hajle, ali i prirodnih atrakcija poput Đalovića pećine, sa trenutnim statusom i fazama realizacije, a koji uključuju izgradnju novih žičara, skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, baznih stanica, pristupnih puteva i prateće infrastrukture, kao i potrebne mjere za njihovu realizaciju. Konstatovano je da je na svim gradilištima na sjeveru Crne Gore nastavljeno sa radom, u skladu sa planiranim aktivnostima. U prilog tome svjedoče i podaci da je Uprava javnih radova u izvještajnom period realizovala investiciona ulaganja u navedene projekte na sjeveru zemlje u vrijednosti od preko 3,29 miliona eura. U Informaciji je za predstavljene projekte dat i predlog mjera neophodnih za unapređenje njihove realizacije, a koje su nastale kao rezultat analize statusa realizacije investicionih aktivnosti.

Usvojena je Informacija o prihvatanju Zajedničke izjave o slobodnom protoku podataka u regionu Zapadnog Balkana. U diskusiji je naglašeno da su, svjesne izazova digitalne transformacije u ekonomijama Zapadnog Balkana i značaja regionalne saradnje, kao i prepoznajući nužnost usklađivanja ambicija digitalizacije Zapadnog Balkana s vizijom i ambicijama Evropske unije, države ovog Regiona usaglasile Zajedničku izjavu o slobodnom protoku podataka u Regionu. Svrha ovog dokumenta, koji će, na inicijativu crnogorske strane, biti usmeno prihvaćen na Digitalnom samitu koji se održava u Podgorici u hibridnom formatu od 11. do 13. oktobra 2021, predstavlja nastavak zajedničke akcije i inicijative ka unapređenju regionalne saradnje i podrške digitalnoj integraciji kroz razmjenu informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave policije, radi isplate nagrada službenicima Uprave policije povodom uspješno realizovane aktivnosti vezane za održavanje vjerskog obreda ustoličenja Mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz Tekuće budžetske rezerve za ovu namjenu obezbijedi iznos do oko 500.000,00 eura neto, odnosno do oko 900.000,00 eura bruto.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore” za II kvartal 2021.godine.

Vlada je usvojila Akcioni plan za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za period 2021-2022. godine koji, kako je naglašeno, predstavlja važan mehanizam monitoringa implementacije Industrijske politike na planu ispunjenja mjerila za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 20. Akcioni plan je sačinjen na bazi utvrđenih preporuka iz Izvještaja o realizaciji Industrijske politike za period 2019-2020. godine, kako bi se odgovorilo na izazove relevantne za razvoj industrije u uslovima oporavka u periodu nakon pandemije koronavirusa. Akcioni plan sadrži 63 aktivnosti sa indikatorima rezultata, za čiju implementaciju je predviđen finansijski okvir na nivou 450.838.056,83 eura, odnosno 235.244.763,13 eura u 2021. godini i 215.593.293,70 eura u 2022. godini. Planirane aktivnosti imaju razvojni karakter i usmjerene su, prije svega, na unapređenje konkurentnosti industrije i saradnju privrede i nauke, podržavaju razvoj zelene, klimatski neutralne ekonomije, kao i razvoj cirkularne industrije i digitalne transformacije preduzeća.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija