Vlada Crne Gore je, na 48. sjednici održanoj 26. novembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija. Kako je istaknuto u raspravi, normativno uređenje i unapređenje djelatnosti prevoza opasnih materija, kao dijela sistema bezbjednosti, predstavlja još jedan korak ka usaglašavanju sa politikom EU u ovoj oblasti, što je u interesu države, jer se na taj način pojačava odgovornost svih subjekata u prevozu opasnih materija i stvaraju pretpostavke za njihovim neposrednim angažovanjem u svim uslovima. Inoviranim odredbama uspostavljaju se standardi za sve subjekte koji se bave djelatnošću prevoza opasnih materija, što dovodi do podizanja stepena opšte bezbjednosti u Crnoj Gori. Zakon je, uz primjenu ustavnih principa o međunarodnim odnosima, usklađen i sa međunarodnim ugovorima iz ove oblasti što uključuje i novine koje su u međuvremenu predviđene u tim ugovorima i restruktuiranim tehničkim propisima i prilozima. Tako su stvorene neophodne pretpostavke kako za neposrednu primjenu međunarodnih ugovora, tako i za efektivnu primenu Zakona u cjelini.

Donijet je Ažurirani kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu. Nakon ažuriranja podataka, Kadrovskim planom je predviđeno ukupno 6713 sistematizovanih radnih mjesta. Ukupan broj zaposlenih je 4658, od čega na neodređeno vrijeme 4175, a na određeno 483 izvršilaca. U toku 2021. godine planirano je zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno vrijeme i 232 na određeno vrijeme. Takođe, planirano je zapošljavanje 36 pripravnika od čega 29 sa visokim obrazovanjem i 7 pripravnika sa srednjim obrazovanjem. U toku je postupak stavljanja na raspolaganje 8 službenika Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada, dok će 13 službenika ispuniti uslov za odlazak u penziju. Postupak izrade Kadrovskog plana za 2021. godinu, sproveden je kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, što će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Kadrovskog plana tako da će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim i realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 – Ribarstvo. Sastav radnih grupa je prilagođen kadrovskim promjenama koje su nastupile formiranjem nove Vlade, kao i okolnostima nastalim nakon prihvatanja Nove metodologije proširenja i potrebi da se u punom kapacitetu odgovori na preostale obaveze iz pregovaračkog procesa.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine. Zadaci Savjeta su, između ostalog, organizovanje i sinhronizacija aktivnosti nadležnih institucija u sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom reforme pravosuđa 2019-2022. godine i Akcionim planom, praćenje prioriteta, dinamike i rokova realizacije, ocjenjivanje postignutih rezultata u implementaciji Akcionog plana, kao i ocjenjivanje racionalizacije utroška budžetskih sredstava i sredstava iz drugih izvora opredijeljenih za realizaciju Akcionog plana.

Vlada je donijela Akcioni plan za 2021. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 – 2022. godine i usvojila Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana u 2020. godini.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“, opština Tivat. Analizom prostora obuhvaćenog Projektom, tokom izrade Nacrta, ocijenjeno je da je ovaj prostor najcjelishodnije sagledati u okviru Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Tivat, čija izrada će uslijediti u narednom periodu.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, Opština Tivat. Nakon analize primjedbi koje su date na nacrt DUP-a Lepetane konstatovano je da su ključna pitanja Plana rješavanje problema otpadnih voda, kao i da Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Tivat nije prihvatilo rješenje koje daje planski dokument, a koje je u skladu sa planom šire teritorijalne cjeline, i nije dalo uslove i smjernice koje bi omogućile završetak planskog dokumenta.

Donijet je Nacionalni program za olakšice u vazdušnom saobraćaju. Obaveza donošenja Nacionalnog programa na međunarodnom nivou je propisana Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, dok je u domaćem zakonodavnom okviru propisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Dosadašnja verzija Nacionalnog programa za olakšce sadržala je standarde i preporučenu praksu koji su zastarjeli ili su se u međuvremenu promijenili, a sama struktura Programa nije omogućavala adekvatnu implementaciju navedenih standarda, zbog nepostojanja jasnog definisanja obaveze svih nadležnih organa učesnika u procesu olakšica u vazdušnom saobraćaju. U diskusiji je naglašeno da je osnovni cilj donošenja Programa pojednostaviti procedure i dokumentaciju koji se odnose na kretanje vazduhoplova, posade, putnika, robe, tereta i pošte na način kako bi se ubrzale aerodromske procedure i u najvećoj mogućoj mjeri smanjio broj dokumenata koristeći informacionu tehnologiju, a istovremeno i postigla odgovarajuća usklađenost s međunarodnim i nacionalnim propisima.

Vlada je usvojila Informaciju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajneU Informaciji se preporučuje Vladi da razmotri mogućnosti za dodatno unapređenje odredbi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odredbi Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne, sa ciljem preciziranja ograničenja koja se odnose na poslovne, poreske i carinske tajne, kao i intelektualnu svojinu, koja mogu značajno otežati rad istraživačkih novinara i nevladinih organizacija i učešće javnosti u borbi protiv korupcije. Prihvatajući preporuku Savjeta, Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, da u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, sprovede dodatne konsultacije sa predstavnicima NVO sektora i drugim zainteresovanim stranama, u cilju unapređenja odredbi navedenih predloga zakona.

Usvojena je Informacija o Dopuni 1 Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2019. godinu, s Predlogom dopune 1 Sporazuma. Cilj ovog programa je pružanje podrške Crnoj Gori u suočavanju sa posljedicama epidemije kroz budžetsku podršku namijenjenu najranjivijim društvenim i ekonomskim subjektima, kao i horizontalna podrška kroz Instrument za evropsku integraciju. Vlada je prihvatila Dopunu kojom je, usljed objektivnih okolnosti i potrebe da se što adekvatnije odgovori izazovima izazvanim širnjem virusa COVID-19, Program modifikovan u cilju izmjene načina upravljanja dijelom sredstava u okviru akcije Instrument za evropsku integraciju, odnosno promjenom sa direktnog upravljanja (dodjele grantova) na korišćenje sredstava za ugovor o uslugama i ugovore sa međunarodnim organizacijama. Takođe, izmjene Sporazuma uključuju i korekcije u formulaciji ciljeva i rezultata akcije, kako bi se omogućilo da se intervencije u oblasti zdravstva i tokom vanrednih situacija finansiraju u okviru Instrumenta za evropske integracije, te kako bi se jasno prikazao iznos sufinansiranja obezbijeđen od strane međunarodnih organizacija.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Kreativna Evropa (2021-2027) i prihvatila tekst Sporazuma. Kreativna Evropa je najznačajniji evropski fond za ostvarivanje finansijske podrške u kulturi i unapređivanje saradnje između kulturnih institucija i organizacija širom Evrope, pa samim tim i prilika da crnogorske ustanove kulture, nacionalne i lokalne, nevladine i druge organizacije kulture ostvare finansijsku podršku Evropske unije za realizaciju međunarodnih projekata kulturne saradnje. Cilj programa Kreativna Evropa je pružanje direktne finansijske podrške institucijama i organizacijama koje se bave kulturnom, kreativnom i audivizuelnom djelatnošću u vidu bespovratnih grantova koji funkcionišu po principu sufinansiranja. Crna Gora je učestvovala u prethodnoj finansijskoj perspektivi programa, čime je postala punopravna članica najznačajnijeg fonda EU za podršku projektima iz oblasti kulture.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Unije „Horizont Evropa” – Okvirni program za istraživanje i inovacije i prihvaćen tekst Sporazuma. U pitanju je do sada najambiciozniji okvirni program za istraživanje i inovacije u Evropi i najveći transnacionalni program takve vrste u svijetu sa budžetom od 95,5 milijardi eura. Učešće u programu „Horizont Evropa” je glavni element poglavlja 25 – Nauka i istraživanje. Sporazumom se preciziraju uslovi učešća u programu, čime će Crna Gora dobiti status zemlje pridružene programu (Associated country). Institucijama iz Crne Gore se omogućava apliciranje za dobijanje sredstava za istraživačke i inovacione projekte, povezivanje istraživačkih timova iz više zemalja, povećanje mobilnosti istraživača, podsticanje naučne saradnje istraživača iz istih ili srodnih oblasti istraživanja, kao i privrednih subjekata iz EU i svijeta. Istraživačima iz Crne Gore biće omogućen rad u istraživačkim centrima i institutima u EU, korišćenje savremenih laboratorija i tehnologija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke istraživačke projekte, kao i usavršavanje doktoranada angažovanih na projektima.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, SZ „Solidarno“. Tim povodom, Vlada je odobrila preusmjeravanje 250.000,00 eura iz Tekuće rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, za potrebe realizacije Sporazuma.

Usvojena je Informacija o primjeni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i stvaranju uslova za korišćenje Registra kućnih brojeva, ulica i trgova – Adresnog registra. Na osnovu prikupljenih podataka od jedinica lokalne samouprave, u Informaciji je konstatovano da su sve jedinice lokalne samouprave ispunile obavezu da donesu odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Od ukupno 25 jedinica lokalne samouprave, njih 10 realizovalo je sve zakonske obaveze koje se odnose na određivanje brojeva za označavanje stambenih i poslovnih zgrada i postavljanja tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, dok je kod 15 jedinica lokalne samouprave status realizacije ovih obaveza djelimičan.

S tim u vezi, preporučeno je Prijestonici Cetinje i opštinama Budva, Kotor, Nikšić, Petnjica, Berane, Bar, Kolašin, Tivat, Plav, Gusinje, Andrijevica, Ulcinj, Tuzi i Žabljak da u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2021. godine, završe preostale obaveze i o tome povratno informišu Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ministarstvo je zaduženo da, ukoliko jedinice lokalne samouprave ne ispoštuju preporučene rokove, pokrene prekršajni postupak protiv odgovornih lica.

Vlada je usvojila Informaciju o organizaciji završnih događaja predsjedavanja Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom (CEI) – Samita predsjednika vlada i Komiteta nacionalnih koordinatora. U okviru dvogodišnjeg predsjedavanja Inicijativom, Crna Gora će biti domaćin završnih događaja: Samita predsjednika vlada država članica CEI i sastanka Komiteta nacionalnih koordinatora CEI. Domaćin Samita je predsjednik Vlade Crne Gore, a diskusija će biti posvećena održivom razvoju regiona i evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Istaknuto je da će Samit, koji će okupiti šefove delegacija 17 zemalja CEI i specijalne goste predsjedavanja (visoke zvaničnike iz Evropske komisije, Regionalne kancelarije SZO za Evropu i Evropske banke za obnovu i razvoj) biti prilika za potvrđivanje značajne uloge regionalnih organizacija i koordinisanog multilateralnog djelovanja za obezbjeđivanje socio-ekonomskog oporavka regiona.

Takođe, na marginama Samita, u organizaciji crnogorskog predsjedavanja i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), biće održan i sastanak zemalja Zapadnog Balkana koje su članice CEI. Na sastanku se očekuje usvajanje Mape puta za zdravlje i blagostanje na Zapadnom Balkanu 2021 – 2025.

Vlada je razmotrila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Marko Milačić. S tim u vezi, Vlada je zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u kome su razlozi za izmjenu Krivičnog zakonika, radi bolje zaštite novinara i drugih službenih lica, ocijenjeni opravdanim, imajući u vidu visoko mjesto koje na skali vrijednosti zauzimaju sloboda medija i sloboda izražavanja u svakom demokratskom društvu.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija