Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica
Odluka o izmjeni Odluke o budžetu opštine Budva za 2019. godinu
Odluka o porezu na nepokretnosti
Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju DUP-a „Centar – Petrovac“ („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 11/09)
Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad 2019 – 2023
Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada na teritoriji opštine Danilovgrad
Odluka o lokalnim administrativnim taksama
Odluka o boravišnoj taksi
Odluka o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Odluke o razrješenju i imenovanju (Odbor za društvene djelatnosti; Odbor za finansije, privredu i razvoj; Odbor za izbor i imenovanja; Odbor za Statut i propise; Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova; Savjet za zaštitu životne sredine)
Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „Deveti decembar“
Poslovnik o radu Žirija za dodjelu nagrade „21. novembar“
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VI Kruševac – Zone 2, 3 i 4“ u Podgorici
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Čepurci – dio 2“ u Podgorici
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija
Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje lokacije u zahvatu UP „Sportsko rekreativni kompleks Balabani“
Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume „Beglaci“
Odluka o obrazovanju, načinu rada i odlučivanja radnih tijela Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
Odluka o uslovima, načinu i postupku za dodjelu stipendija i nagrada za učenike i studente
Rješenje o naknadi za rad članovima Upravnog odbora JU „Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci“ Podgorica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Prnjavorske ulice u Plavu
Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Mojkovac za period 2019 – 2021 godine sa Planom aktivnosti 2019/2020
Odluka o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduženju opštine Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 36/18)
Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA „Dugunja“ , sa uklapanjem u VN i NN mrežu Herceg Novi, oktobar 2019. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG