Razvojni plan biznis zone ,,Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, ‘Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i Ribarevine-Poda“
Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o imenovanjima
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV „Orahovac-Simes inženjering“ sa uklapanjem u SN mrežu
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika Opštine Kotor
Odluka o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 039/17 od 11.09.2017)
Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
Odluka o imenovanju vršioca funkcije Predsjednika Skupštine Opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata
Rješenja o imenovanju, razrješenju (Skupština Turističke organizacije Kotor; doo „Lovanja“)
Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjednici Opštine Kotor Sonji Seferović
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu
Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine Kotor Nenadu Vukadinoviću
Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče (Branku Briniću; Dragu Miloviću; Antu Staničiću)
Odluke o izmiještanju spomen-ploče (poginulim radnicima „Arsenala“ Tivat; sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Parking servis“ Tivat
Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2018. godinu
Odluka o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata
Odluke o imenovanju (Upravni odbor Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat; Žiri za dodjelu Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada)
Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata
Odluka o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Ulcinj za 2019 – 2023 god.
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „ Centar za Kulturu“ Ulcinj
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za zaštitu životne sredine skupštine opštine Ulcinj
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost skupštine opštine Ulcinj
Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG