Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar
Odluka o imenovanju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova
Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
Odluka o imenovanju Savjeta za poboljšanje položaja invalidnih i hendikepiranih lica
Odluka o razrješenju zamjenika člana opštinske izborne komisije
Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za Statut i propise
Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za finansije i privredu
Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bar
Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
Odluka o razrješenju i imenovanju jednog odbornika koji prisustvuje zaključenju braka
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Kulturni centar Bar o izboru direktora ustanove
Zaključak kojim se konstatuje se da je Skupština opštine Bar upoznata sa Izvještajem o realizaciji Strateškog plana razvoja opštine Bar (2020-2025.) za 2022. godinu sa Godišnjim akcionim planom uz opis planiranih projekata za 2023. godinu
Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Bar
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine i organa i službi lokalne uprave za 2022. godinu
Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Bijelo Polje
Odluka o prenosu vlasništva na motornom vozilu na Opštinsku organizaciju Crvenog krsta Bijelo Polje
Odluka o prenosu vlasništva na motornom vozilu na Javnu ustanovu “Centar za podršku djeci i porodici – Bijelo Polje”
Odluka o imenovanju člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje o razrješenju izvršnog direktora Društva
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje o imenovanju izvršnog direktora Društva
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” o razrješenju direktora
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” o imenovanju v.d. direktora
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2022. godinu Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za posebno parkiralište u ulici Štampar Makarije
Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Prijestonice Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2023. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje
Odluka o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i D.O.O. “Sava Trans” Cetinje
Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na DOO “Vodovod i kanalizacija” Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Cetinje za 2023. godinu
Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Organizaciju Crvenog krsta Prijestonice Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje, sa Turističkom organizacijom Prijestonice Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2023. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje za 2023. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni odluke o definisanju cijena zakupa poslovnih i zajedničkih prostorija “Agencije za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2023. godinu
Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2023. godinu
Rješenje o imenovanju člana Savjeta za razvoj seoskog područja
Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za Statut i propise
Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za Statut i propise
Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za zaštitu životne sredine
Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj
Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za zaštitu životne sredine
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Cetinje za 2022. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2022. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2022. godinu
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambene poslove
Odluka o imenovanju predsjednika i članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Odluka o prestanku mandata predsjednice i tri člana Savjeta Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
Odluka o prestanku mandata Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u Opštini Danilovgrad
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju lokalnog puta Danilovgrad – Spuž (preko Martinića), dionica “Gorica – Burum” od KM 0+000 do KM 8+694,46
Odluka o imenovanju predsjednika i tri člana Savjeta Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
Odluka o prestanku mandata tri člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Danilovgrad”
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad

Izvor: sajt Službenog lista CG