Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Andrijevica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekat distributivne mreže TS 10/0,4 kV 1(2) x 1000 kVA „Nova 4“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na djelovima katastarskih parcela broj 3573/95, 3573/82 i 4089/1 KO Pečurice, broj 01-018/24-151/1 od 29.01.2024. godine
Odluka o usvajanju završnog računa budžeta opštine Tuzi za 2023. godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tuzi
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Fudbalskog kluba „Dečić“
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tuzi
Zaključak o usvajanju (Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU KIC „Malesija“ za 2023. godinu; Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fudbalskog kluba „Dečić“ za 2023. godinu; Izvještaja Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2023. godinu; Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Košarkaškog kluba „Dečić“ za 2023. godinu; Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi za 2023. godinu; Izvještaja o radu i ekonomsko-finansijskog poslovanja za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi; Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno/Komunale“ Tuzi za 2023. godinu)
Rješenje o imenovanju Komisije za odabir projekata za valorizaciju kulturne baštine opštine Tuzi
Zaključak o prihvatanju (Izvještaja o radu za 2023. godinu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi; Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU Muzeji i galerija Herceg Novi; Izvještaja o radu i poslovanju JUK „Herceg fest“ za 2023. godinu; Izvještaja o radu za 2023. Godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi)
Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Skupštine Turističke organizacije opštine Herceg Novi

Izvor: sajt Službenog lista CG