Odluka o prodaji katastarskih parcela broj 4150/2, 4150/3, 4755/3 i 6454/16 KO Novi Bar
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora evidentiranog u listu nepokretnosti br. 107 KO Danilovgrad
Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja tri stambena objekta na području Novog naselja – Škaljari
Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – fudbalskom stadionu u Kotoru, Nikša Bućin
Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka potpune i nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje – poboljšanja i proširenja vodovodne kanalizacione mreže za Risan, Perast, Muo, Stoliv i Prčanj
Program rada Skupštine opštine Kotor za 2023. godinu
Izmjene i dopune Programa investicionih aktivnosti u opštini Kotor za 2023. godinu
Izmjene i dopune Programa uređenja prostora u opštini Kotor za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima budžeta opštine Rožaje za 2023. godinu
Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Rožaje
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
Odluka o naknadama odbornicima Skupštine opštine Rožaje
Odluke o razrješenju i imenovanju (Opštinska izborna komisija Rožaje; DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje; DOO „Sportski centar“ Rožaje)
Odluka o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Rožaje za period 2023-2027. godine
Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana biodiverziteta za područje opštine Rožaje za period 2023-2028. godine
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Skupštine turističke organizacije Tuzi („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 038/23 od 11.08.2023)
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
Program mjera za realizaciju sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u opštini Tuzi za 2023. godinu – Agrobudžet
Odluka o davanju saglasnosti za otpuštanje duga po osnovu Ugovora o zajmu između „opština Ulcinj“ i „Turistička organizacija opštine Ulcinj“
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave opštine Ulcinj za 2022. godinu
Odluka o uspostavljanju saradnje i bratimljenju između opštine Herceg Novi i grada Trebinje
Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i Povelje opštine Herceg Novi

Izvor: sajt Službenog lista CG