Odluka o imenovanju članova Odbora direktora doo “Sportski centar” Berane
Odluka o prestanku mandata članici Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Opštine Berane
Odluka o izboru predsjednika Opštine
Zaključak o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Bijelo Polje
Zaključak o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Bijelo Polje
Zaključak o prestanku mandata predsjedniku Opštine Bijelo Polje
Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: DTS 10/0,4kV 1x 630kVA “Lokve” sa priključnim 10kV vodom i uklapanje u NN mrežu u naselju Dulovine u Kolašinu
Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa: objekata distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanica i vodova od 110 kV ili manje, rasklopnih postrojenja, u skladu sa idejnim rješenjem i smjernicama Detaljnog urbanističkog plana “Centar Kolašin” u Kolašinu na kataskim parcelama 1291/47, 1291/46, 1291/45, 1280, 1279/1, 1272, 1071, 280/6, 280/1, 280/14, 280/16, 280/5 KO Kolašin, Opština Kolašin
Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa: vodovodne, i kanalizacione infrastrukture, u skladu sa idejnim rješenjem i smjernicama Detaljnog urbanističkog plana “Kolašin – Centar” u Kolašinu – kroz trup saobraćajnice (kolska i pješačka) koja je planirana kroz podzone D1, D2 i D3 u Zoni D navedenog planskog dokumenta
Odluka o ustupanju vozila na korišćenje bez naknade Društvu sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica
Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica
Odluka o ustupanju prostora na korišćenje
Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Ulcinj
Odluka o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja dva 10 Kv kablovskih voda od TS 10/0,4 Kv 2×1000 kVA “Pinješ 2” do TS 10/0,4 Kv 1×630 Kva “Pinješ 4” KO Ulcinj
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 56 zona A ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Pinješ 1” Opština Ulcinj
Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću “Možura” za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbornika koji prisustvuje sklapanju braka
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova odbora za Statut i propise
Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga izmjena i dopuna Statuta
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i završnog računa za 2021. godinu za Javnu ustanovu Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena”
Rješenje o ispravci Rješenja Odbora za izbor i imenovanje
Rješenje o ispravci Rješenja Odbora za izbor i imenovanje
Odluka o finansiranju političkih partija
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cijena za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama za pravna i fizička lica za 2023. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje
Odluka o sufinansiranju pružanja usluge “Pomoć u kući” odraslim i starim licima u Opštini Gusinje za 2023. godinu
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom
Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom
Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine opštine Gusinje o produženju važenja Odluka o planovima na području opštine Gusinje
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za praćenje ostvarivanja Ustava i Statuta
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za propise
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za Saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
Odluka o Budžetu opštine Gusinje za 2023. godinu
Program rada Skupštine opštine Gusinje za 2023. godinu
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za kulturu” Gusinje za 2023. godinu
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Turistička organizacija” – Gusinje za 2023. godinu
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje za 2023. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tuzi
Odluka o proglašenju 2023. godine – “Godinu Džubljete”

Izvor: sajt Službenog lista CG