Odluka o učešću opštine Berane u postupku prodaje dijela imovine stečajnog dužnika DOO „SIMON VOYAGES““ – u stečaju – Berane
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-robno distributivnog centra
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Danilovgrad
Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa: DTS 10/0,4 kV „Lipovo nova“ na katastarskoj parceli broj 689 i priključnog 10 kV kao i NN izvoda na katastarskim parcelama broj 635, 692, 687/2 i 688, KO Moračko Trebaljevo, Kolašin
Odluke o prestanku mandata potpredsjednika opštine Rožaje (broj, 01-104/23-4069; broj, 01-104/23-4070)
Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4kV, 1x1000kVA – (Nova 4)
Odluke o davanju saglasnosti i donošenju (na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Herceg Novi za 2024. godinu; Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa finansijskim planom za 2024. godinu „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi; Plana i programa rada sa Finansijskim planom za 2024. godinu „Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ D.O.O.; Plana i programa rada „Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi“ DOO za 2024. godinu; Plana i programa rada „Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi“ DOO Herceg Novi za 2024. godinu; Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ DOO Herceg Novi za 2024. godinu; Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“ za 2024. godinu DOO Herceg Novi; Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za „Komunalno stambeno“ DOO Herceg Novi za 2024. godinu; Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ DOO Herceg Novi za 2024. godinu; na visinu cijena upravljanja komunalnim otpadom DOO „Čistoća“ Herceg Novi; na Plan i program rada DOO „Sportski centar Igalo“; Programa rada Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg Novi za 2024. godinu)
Odluka o imenovanju tri člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi DOO (broj: 02-6-040-37/24)
Program rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2024. godinu
Rješenja o prestanku, imenovanju i izboru (Opštinska izborna komisija Herceg Novi; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi; „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi; Društvo sa ograničenom odgovornošću – Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Igalo“ – Igalo; Javna ustanova „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“; Skupština opštine Herceg Novi)

Izvor: sajt Službenog lista CG