Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žirija za dodjelu nagrade „21. novembar“
Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21. novembar“
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, br. 13714 od 29.04.2021. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, br. 22182 od 26.07.2021. godine
Odluka o kupovini autobusa iz sredstava Glavnog grada
Odluka o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica
Odluka o završnom računu budžeta opštine Ulcinj za 2020. godinu
Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o ustupanju na korišćenje prostorija JP Centar za kulturu JU Dnevnom centru „Sirena“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pomoćnim objektima na teritoriji opštine Ulcinj
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku d.o.o. „Komunalne djelatnosti“ o utvrđivanju cijena komunalnih usluga (Cjenovnik) broj 4317 od 05.10.2021. godine
Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korišćenje privremene lokacije za postavljanje informacionih punktova „Turistička organizacija Ulcinj“ za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine, br. 01-082/21-1286/2 od 31.08.2021. godine o odobravanju finansijskih sredstava FK „Otrant-Olympik“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora J.P „Centar za kulturu“ Ulcinj
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj
Zaključci (Br. 02-016/21-290-17; Br. 02-016/21-290-18; Broj: 02-016/21-290-3)
Zaključak o usvajanju Strategije zapošljavanja opštine Ulcinj za period 2021-2025. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG