Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije Opštine Zeta
Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Rožaje
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta Opštine Rožaje za 2022. godinu
Odluka o potvrđivanju Odluke o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve
Odluka o potvrđivanju Odluke o prenosu prava raspolaganja
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju izvršnog direktora DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje
Odluka o donošenju Lokalnog plana socijalne i dječije zaštite za Opštinu Rožaje za period 2022-2026. godine
Odluka o razrješenju predsjednika Odbora direktora DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje
Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje
Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje
Odluka o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat sa Finansijskim izvještajem za 2021. godinu
Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2021. godinu
Odluke o neusvajanju (Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO „Komunalno“ Tivat za 2021. godinu; Godišnjeg izvještaja DOO Komunalno Tivat o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa Finansijskim izvještajem za 2021. godinu)
Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Turističke organizacije Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021. godinu
Odluka o prenosu vlasništva motornog vozila na Javnu ustanovu „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“
Odluka o participaciji troškova prevoza za učenike sa teritorije Opštine Tivat
Odluka o donošenju Elaborata o opravdanosti osnivanja preduzetničkog inkubatora u Opštini Tivat
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove „Muzej i galerija“ Tivat o imenovanju direktorice
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Tuzi za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti D.O.O. „Komunalno/Komunale“ Tuzi u 2021. godini
Odluka o upotrebi grba i zastave Opštine Tuzi
Odluka o sufinasiranju projekata iz oblasti kulture
Odluke o potvrdi (Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi; Odluke o prestanku funkcije izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi“ Tuzi; Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O. „Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizim“ Tuzi)
Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Tuzi
Zaključci o prihvatanju i usvajanju (Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01-30.06.2022. godine; Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno/Komunale“ Tuzi za 2021. godinu)
Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „15. Decembar“ Opštine Tuzi za 2022. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG