Sistem, kako su objasnili, omogućava akciznim obveznicima automatizovanu komunikaciju sa Upravom u dijelu izdavanja akciznih markica za obilježavanje akciznih proizvoda, na način kako je to propisano Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

„Akcizne markice za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića koje se izdaju putem navedenog sistema, pored novog izgleda sadrže i bezbjedonosni QR kod, kao i niz digitalnih i drugih sigurnosnih elemenata“, kazali su iz Uprave.

Tim rješenjem su uvažene odredbe Odluke Evropske komisije (EK) o tehničkim standardima za bezbjedonosne karakteristike za duvanske proizvode, kao i odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima.

Iz Uprave su naveli da će se novom tehnologijom štampanja akciznih markica unaprijediti efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, što je i preporuka EK data u godišnjim izvještajima o napretku u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

„Podnošenje zahtjeva za izdavanje akciznih markica, njegovo odobravanje i izdavanje akciznih markica, obavlja se putem veb aplikacija za akcizne obveznike i carinske službenike, putem kojih će, na jednostavan i efikasan način, biti omogućena kontrola upotrebe akciznih markica za konkretan akcizni proizvod za koji su i izdate“, dodali su iz Uprave.

Za potrebe pristupa sistemu, identifikacija akciznog obveznika obavlja se putem digitalnog sertifikata koji je izdalo ovlašćeno sertifikacionog tijela, kao i autorizacijom Uprave carina da je akcizni obveznik registrovan u akciznom sistemu.

„Posebnost sistema ogleda se i u razvoju aplikacije za pametne telefone putem koje se pristup informacionom sistemu može obavljati sa udaljene lokacije. Ova aplikacija koja je prvenstveno namijenjena građanima, ali i carinskim službenicima, omogućava skeniranje QR koda od građana u cilju pribavljanja informacija o akciznom proizvodu, te upućivanje te informacije Upravi“, navodi se u saopštenju.

Sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama infrastrukturno je povezan na nacionalnu aplikaciju za akcize, koju je Uprava razvila paralelno, u kojoj se nalaze odgovarajuće baze podataka o akciznim obveznicima i akciznim proizvodima.

„Ovom aplikacijom će, pored navedenih funkcionalnosti, biti omogućeno i elektronsko praćenje kretanja akciznih proizvoda u režimu odloženog plaćanja akcize, upotrebom elektronskog akciznog dokumenta, kao bitne pretpostavke za buduće povezivanje sa EU akciznim sistemom (EMCS)“, dodaje se u saopštenju.

Razvoj sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama rezultat je otvorenog postupka javne nabavke i realizacije ugovora zaključenog između Uprave carina i kompanije Leonhard Kurz Stiftung & Co.KG sa sjedištem u Njemačkoj.

Sa druge strane, razvoj nacionalne aplikacije za akcize rezultat je projekta Podrška Upravi carina u oblasti akciza, finansiran iz Instrumenta za evropske integracije (EUIF).

Detaljna uputstva za korišćenje oba sistema nalaze se na sajtu www.upravacarina.gov.me

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija