Registar stvarnih vlasnika po prvi put u Crnoj Gori uspostavljen je 1. avgusta ove godine.

Kako bi se omogućio rad Registra, te način pristupa istom i unos podataka u Registar Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24. decembra 2020. godine donijelo Pravilnik o načinu vođenja Registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u Registru, kao i načinu pristupa tim podacima.

Da bi pristupilo ovom Registru potrebno je da lice po Zakonu ima pravo pristupa i da ima svoj korisnički nalog koji mu otvara Uprava prihoda i carina po podnošenju zahtjeva za otvaranje, suspenziju, ažuriranje i ukidanje korisničkog naloga. Shodno Pravilniku, unos podataka u Registar kao i pristup podacima iz Registra vrši se upotrebom crnogorske elektronkse lične karte ili certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Dakle, na osnovu člana 21a Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, strani turist, strana institucija ili sličan subjekt stranog prava, koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da u Registar stvarnih vlasnika unose podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana upisa ovih pravnih subjekata u privredni ili poreski registar, odnosno u roku od osam dana od promjene podataka o vlasniku.

Takođe, novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čije je donošenje planirano za četvrti kvartal ove godine, ovo pitanje će biti još detaljnije uređeno, a sve u skladu sa pravnom tekovinom EU.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija