Vlada Crne Gore je u srijedu, 20. maja, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim se bliže uređuje ponašanje stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu sa epidemiološkim indikacijama i propisuju odgovarajuće mjere, radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Dopune su predložene u sklopu cjelovitog odgovora na epidemiološku situacije izazvanu pojavom zarazne bolesti novog koronavirusa.

U skladu sa propisanim pravilima ponašanja, radi dosljedne primjene Zakona, bilo je neophodno propisati vršenje inspekcijskog nadzora od strane inspektora nadležnih za oblasti na koje se ove mjere odnose i odgovarajuće prekršajne kazne u slučaju nepoštovanja zakonskih obaveza. Imajući u vidu značaj ovih mjera po javno zdravlje, propisuje se i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrana obavljanja djelatnosti za prekršaj pravnom licu i preduzetniku u trajanju do šest mjeseci, uz novčanu kaznu. Neke od privremenih mjera koje su propisane naredbama Ministarstva zdravlja, saglasno članu 55 stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti moraju se striktno poštovati i nadalje, u skladu sa epidemiološkim indikacijama, u cilju zaštite građana od prenosa zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom.

U sklopu mjera za ublažavanje negativnih posledica uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privrednu djelatnost Crne Gore, Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Ocijenjeno je neophodnim da se drugačije uredi pružanje usluga turističkih agencija koje su u potpunosti zaustavljene za vrijeme trajanja pandemije, kako bi se sa finansijskog aspekta stvorili uslovi za što brži nastavak njihovih privrednih aktivnosti. Predloženim dopunama Zakona predviđena je mogućnost da turističke agencije zadrže avans – depozit uplaćen od strane klijenata za sva putovanja koja su bila zakazana u periodu od 1. marta 2020. godine a koja su otkazana zbog globalne pandemije. Turistički vaučer bi predstavljao garanciju da putnik može da izabere novi datum putovanja za isti ili neki drugi aranžman. Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u značajnoj mjeri bi se pomoglo turističkim agencijama sa aspekta održavanja likvidnosti i ublažavanje negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19, a s druge strane, stvorili bi se uslovi da se otkazana putovanja ipak realizuju u drugom terminu.

U cilju oživljavanja turističke privrede nakon pandemije korona virusa, Vlada je donijela odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije. Privremeno oslobađanje će važiti za period od dana ukidanja privremenih mjera kojima se zabranjuje ulazak stranaca u Crnu Goru i međunarodni saobraćaj do 31. oktobra 2020. godine.

Vlada je usvojila Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja kojom je propisano da se potraživanja nastala u martu, aprilu i maju 2020. Godine, čija je naplata odložena za 90 dana od dana dospjeća, plaćaju u 24 jednake rate, od dana dospjeća obaveze. Uredbom se pruža podrška poreskim obveznicima u cilju prevazilaženja problema u poslovanju nastalih usled negativnih efekata izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19. Imajući u vidu da pravna, fizička lica i preduzetnici, usled novonastale situacije skoro tri mjeseca nijesu obavljali djelatnost za koju su registrovani ili su poslovali u manjem obimu, ocijenjeno je da ta lica nijesu u mogućnosti da dospjele obaveze izmire ni nakon isteka roka od 90 dana.

Usvojena je Informacija o zahtjevima za oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima, koji obavljaju svoje djelatnosti u prostorijama obrazovno-vaspitnih ustanova na osnovu ugovora o zakupu. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, koje imaju zaključene ugovore o zakupima da zakupce oslobode od plaćanja zakupnine na period od 16. marta do 1. juna 2020. godine. U Informaciji je navedeno da su, usljed novonastale situacije izazvane pandemijom bolesti izazvane virusom COVID-19 i mjerama koje je donijelo Nacionalno kordinaciono tijelo, mnoge stomatološke ordinacije, sportski klubovi i mali privredni subjekti su se našli u situaciji da imaju otežano ostvarivanje redovnih mjesečnih primanja.

U skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, Vlada je utvrdila Predlog zakona o kontroli izvoza roba dvostruke namjene. Donošenju ovog akta pristupilo se radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i odgovarajućom Uredbom EU kojom se uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, transporta, brokeringa i tranzita robe dvostruke namjene, a koja čini sastavni dio zajedničke trgovinske politike.

Cilj Predloga zakona, pored usaglašavanja nacionalnog sa EU zakonodavstvom, jeste i pružanje podrške opštim ciljevima politike EU kako su utvrđeni u članu 3. Ugovora o Evropskoj uniji, tj. „doprinijeti miru i sigurnosti, slobodnoj i poštenoj trgovini te borbi protiv terorizma i zaštiti ljudskih prava“. Njime će se osigurati i da Crna Gora odgovorno postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, posebno u pogledu neširenja oružja za masovno uništenje. Osim toga, Predlogom će se pojačati napori Crne Gore za sprečavanje nedržavnih subjekata da ostvare pristup osjetljivoj robi, čime će se doprinijeti borbi protiv terorizma.

Vlada je donijela Uredbu o kriterijumima za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenih u organima državne uprave za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Pored ostalog, propisano je da u mirovnu misiju i drugu aktivnost u inostranstvu može biti upućeno lice samo ako je pripremljeno, obučeno i opremljeno u skladu sa standardima međunarodne organizacije pod čijim mandatom se misija, odnosno aktivnost izvodi. Priprema, obučavanje i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu vrši se u skladu Zakonom o zaštiti i spašavanju, a obuhvata upoznavanje sa mandatom i ciljevima misije, podacima o zemlji u kojoj se misija izvodi, osnovama međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o oružanim konfliktima, kao i zdravstvenu, psihološku i preventivnu imunološku pripremu. Obuka se može vršiti u Crnoj Gori ili u inostranstvu.

Donijeta je Uredba o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga. Uredbom se jasno definiše način i na bazi kojih se troškova mogu utvrđivati cijene komunalnih usluga, čime će se omogućiti bolje poslovanje komunalnih preduzeća i viši nivo i pouzdanost usluga.

Vlada je razmotrila i usvojila Koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen. Nakon što je prethodni Tender za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen proglašen neuspjelim, jer do naznačenog roka za podnošenje ponuda, 28. februara 2020. godine nije pristigla nijedna ponuda, prema sugestiji Vlade pristupilo se izmjeni Koncesionog akta, u smislu povećanja koncesionog područja na stanici Kuk. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pripremilo novi Koncesioni akt kojim je obuhvat koncesije proširen tako da granice koncesionog područja osim lokaliteta za izgradnju terminala Kuk, sada obuhvataju i prostor potreban za smještanje pratećih sadržaja (parkinga, restorana i sl.). Ministarstvo je zaduženo da sprovede neophodne aktivnosti na objavljivanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Hotelsko turističkog preduzeća „Miločer“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva. Kako bi se utvrdila tržišna vrijednost imovine preduzeća, izvršilo usklađivanja stvarnog stanja sa poslovnom evidencijom i izvršio upis kapitala preduzeća kod CRPS-a, Društvo je angažovalo nezavisne licencirane ovlašćene procjenitelje za procjenu materijalne imovine – nekretnina i opreme i procjenu kapitala Druš¸¸tva. Osnovni kapital procijenjen je na iznos od 7.341.491,84, a, s obzirom na to da je imovina društva u cjelosti izdata u dugoročni zakup na period od 42 godine, počev od 2007. godine, privrednom društvu Adriatic Properties d.o.o., tržišna vrijednost nepokretnosti je dobijena kroz primjenu prinosnog pristupa. Takođe, uvažavajući svrhu izrade procjene, predmetne nekretnine su posmatrane sa stanovišta zatečenog stanja („as is“), bez obzira što u ovom trenutku iste nijesu u svojoj najboljoj upotrebi, već se očekuje maksimiziranje njihove produktivnosti kroz izgradnju i dodatna investiranja od strane Zakupca.

Donijet je Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Druga faza) koji treba da omogući Crnoj Gori da ubrzano smanji potrošnju i eliminiše iz upotrebe preostale količine HCFC supstanci do 2025. godine, odnosno prije roka koji propisuje Montrealski protokol. Na ovaj način pored ispunjavanja obaveza shodno odredbama Montreaskog protokola, implementacija Plana pomoći će Crnoj Gori i u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz pravne EU tekovine u ovoj oblasti.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija