Vladа Crne Gore je, na sedmoj sjednici održanoj 21. januara 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Razlozi za donošenje ovog zakona su dopuna mjera i obezbjeđivanje efikasnijeg poštovanja propisanih mjera, radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštita stanovništva od prenošenja zaraznih bolesti. U tom cilju, propisano je i ovlašćenje i dužnost nadležnog inspektora da u postupku inspekcijskog nadzora, zabrani vršenje djelatnosti (proizvodne, uslužne, kao i priređivanje igara na sreću), kada utvrdi nepoštovanje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolest, u trajanju od pet do 30 dana, u skladu sa težinom prekršaja, odnosno štetnim poljedicama protivpravnog ponašanja subjekta nadzora. Novim zakonskim rješenjima propisana je obaveza poslodavaca u djelatnostima koje se obavljaju u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i u objektima koji obavljaju djelatnost u poslovanju hranom, da svojim zaposlenim obezbijede odgovarajuću obuku, koju sprovodi Institut za javno zdravlje Crne Gore, u skladu sa odgovarajućim programom koji propisuje Ministarstvo zdravlja. Regulisano je i da obavezne zdravstvene preglede kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih lica u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru mogu vršiti samo zdravstvene ustanove čiji osnivač je država.

Donijeta je Nacionalna strategija za imunizaciju protiv SARS – CoV-2 (COVID-19). Strategija ima za cilj da upravlja nacionalnim odgovorom Crne Gore za uvođenje COVID-19 vakcine, a zasnovana je na različitim strateškim dokumentima SZO-a i drugih javno zdravstvenih autoriteta koji su bili dostupni u vrijeme njene izrade. U diskusiji je istaknuto da pravovremena priprema, kako administrativna tako i organizaciona, za upotrebu vakcina protiv SARS-CoV-2 predstavlja ključni elemenat „izlazne strategije“ u borbi sa COVID-19 koji će uz dalje doslijedno sprovođenje opštih nefarmakoloških mjera prevencije i suzbijanja infekcije omogućiti „povratak u normalu“ i funkcionisanje svih elemenata društva na način koji je postojao prije pandemije. Ovaj dokument se upravo bavi time – postavljanjem osnove, te dizajniranjem strategije za distribuciju, primjenu i praćenje upotrebe vakcine(a) protiv COVID-19 osiguravajući da sama strategija i svi sa njom povezani dokumenti budu uvezani te usklađeni sa ostalim nacionalnim elementima odgovora na COVID-19, a primjena u potpunosti integrisana u nacionalne mehanizme upravljanja pandemijom.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19. U cilju efikasnog djelovanja na suzbijanju epidemije COVID-19, definisano je da evidenciju o medicinskim sredstvima i zaštitnoj opremi koja se uvoze kao donacija vodi Ministarstvo zdravlja, preko Operativnog štaba za upravljanje donacijama.

Donijeta je Uredba o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Prestankom važenja ranije Uredbe, poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova koji su bili povjereni jedinicama lokalne samouprave, vraćaju se nadležnom Ministarstvu, čime će se omogućiti bolja kontrola nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, a u cilju zaštite prostora od degradacije i pogoršanja uslova stanovanja, kao i bolje funkcionisanje i vizuelni izgled naselja. U diskusiji je naglašeno da će se na ovaj način postići veći stepen stručnosti, sigurnosti i jednostavnosti postupka izdavanja urbanističko-tehničkih uslova.

Vlada je donijela i Uredbu o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica, čime se poslovi koji se odnose na davanje saglasnosti na idejno rješenje na zgrade bruto građevinske površine 3000 m2 i više iz člana 88 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/2008, 40/2010 – dr. zakon, 34/2011, 47/2011 – ispr., 40/2011 – dr. zakon, 35/2013, 39/2013 – ispr., 33/2014, 64/2017 – dr. zakon i 11/2019 – odluka US), a koji su bili povjereni Glavnom gradu vraćaju Direktoratu Glavnog državnog arhitekte. U raspravi je ocijenjeno da će ovakav pristup, pored ostalog, omogućiti bolju kontrolu nad projektovanjem.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije. Dopunom je predviđeno da se, zbog ozbiljnosti poslova kojim se bavi, kao ličnost koju će štititi Policija odredi i potpredsjednik Vlade.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Izmjenom je propisano da se državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Miljanić uključi u rad Komisije ispred Ministarstva, u cilju dodatnog unapređenja rada ovog tijela.

Utvrđen je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane, s Programom održavanja Javne rasprave. Nacrtom je predviđena dalja transformacija prostora i stvaranje uslova za kvalitetnije korišćenje tog značajnog gradskog područja. Najveći značaj u planskom rešenju ima južni dio planskog područja uz rijeku i novi kružni tok gdje se planira izgradnja doma kulture uz funkcionalno i oblikovno povezivanje sa parcelom parka i dalje pejzažno uređenim površinama javne namjene – uređenom obalom, planiranim parkom i skverom. Na površinama PUP-om namijenjenim za centralne djelatnosti predviđeni su objekti centralnih – poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, koji na višim etažama mogu imati stambeni dio. Javna rasprava o tom planskom dokumentu trajaće 15 radnih dana od dana oglašavanja u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma www.mrt.gov.me.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela rješenje o imenovanju Majde Terzić za predsjednicu Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje.

Jelena Maraš izabrana je za članicu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Wireless Montenegro d.o.o.“ Podgorica.

Za v. d. generalne direktorice Direktorata za upravljanje ljudskim resursima, kadrovska i statusna pitanja u Ministarstvu odbrane određena je Vesna Mijović, dok je mr Veljko Mališić određen za v. d. generalnog direktora Direktorata za logistiku u istom Ministarstvu, do postavljenja generalnih direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Ivana Đurović, državna sekretarka za turizam u Ministarstvu ekonomskog razvoja, imenovana je za predstavnicu Vlade Crne Gore u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija