Vlada Crne Gore je na 28. sjednici održanoj 17. juna 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima. Uzimajući u obzir velike promjene koje je ovaj Zakon donio, kao i otežane uslove poslovanja zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, izmjenama je predviđeno ublažavanje određenih sankcija za kršenje propisanih rokova. Izmjenama je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom, što će omogućiti da se izbjegne pokretanje postupka sudske likvidacije po službenoj dužnosti za ove privredne subjekte, ukoliko u razumnom roku otklone pravosnažno utvrđenu povredu zakona.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica. Osnovni cilj izmjene Zakona je terminološko usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom. Implementacijom predloženog teksta Zakona izvršiće se postupanje po preporukama sadržanim u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2021. godinu.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML). Crna Gora, koju u OIML-u predstavlja Zavod za metrologiju, pridružila se ovoj organizaciji kao dopisni član 2007. godine. Potvrđivanjem Konvencije Crna Gora će steći status države članice i imati mogućnost učešća u donošenju odluka na najvišem nivou u oblasti zakonske metrologije kao i predstavljanje sopstvenih interesa i potreba na međunarodnom nivou, što će doprinjeti jačanju svjetskog mjernog sistema u oblastima u kojima mjerenja utiču na transparentnost ekonomskih transakcija, zdravlje i bezbjednost.

Donijeta je Uredba o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene baste. Crna Gora je jedna od manjih država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija – UNFCCC, čije nacionalne emisije gasova sa efektom staklene bašte iznose svega 0,009 % od ukupne globalne emisije. Tokom diskusije naglašeno je da je Crna Gora suštinski posvećena da svojim razvojnim potencijalima upravlja na odgovoran i održiv način i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i promjenu klime. Trgovina emisijama jedno od završnih mjerila za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Donošenje Uredbe omogućiće da Crna Gora bude u potpunosti spremna za ulazak u EU sistem trgovanja emisionim jedinicama, nakon sticanja članstva u Evropskoj uniji, i to precizno definišući koje vazduhoplovne aktivnosti neće biti uključene u taj sistem kroz nacionalni okvir.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda. Osnovni razlog za izmjene sadržan je u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama i Zakonom o vodama. Ovom Odlukom se obezbjeđuje naplata vodnih naknada za korišćenje vode za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene. Takođe, Zakonom o vodama definisana je odgovarajuća kategorija stanja voda, za površinske vode: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše stanje, a za podzemne vode: dobro i loše stanje pa se iz tog razloga mijenja odgovarajući član Odluke. Izmjenom je, pored ostalog, propisano i smanjenje naknade za rafting i splavarenje zbog ekonomske situacije izazvane COVID-19 virusom i to za rafting po čamcu 2,00 eura za jedan spust i za splavarenje po splavu 3,00 eura za jedan spust.

Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošču u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. Izmjenama se pristupilo zbog određenih kadrovskih promjena u organima državne uprave koji su značajni za rad ovih odbora.

Usvojena je Informacija o statusu postupka broj ECS-15/21 pred Sekretarijatom Energetske zajednice. Sekretarijat Energetske zajednice uputio Uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore, zbog navodnog nepoštovanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, preliminarno zaključivši da TE Pljevlja navodno nije poštovala pravila iz člana 4 (4) Direktive, te da je dostigla ograničenje od 20.000 radnih sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom. Slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni na navode o navodnom nepridržavanju pravila Energetske zajednice i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta. U Informaciji se navodi da je EPCG, u skladu sa ranijim zaključcima Vlade i uz konsultacije sa Ministarstvom kapitalnih investicija, pristupila proceduri nabavke usluga, odnosno, angažovanju renomirane pravne firme specijalizovane za postupke pred Energetskom zajednicom, a sve u cilju da državi Crnoj Gori obezbijedi najbolji nivo pravne zaštite u predmetnom postupku. S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija, da preduzme sve dalje pravne radnje u ovom postupku.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja pozajmice iz tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „Montenegro Bonus“ DOO Cetinje. Uzimajući u obzir činjenicu da je neophodno zadržati kontinuitet dobrog poslovanja, te spriječiti posljedice po Društvo usljed vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, kao i pozitivno rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi Predlog ugovora o pozajmici „Montenegro Bonus“-u DOO Cetinje i za ovu svrhu obezbijedi sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura iz tekuće budžetske rezerve.

 

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore 2020. godinu. Svrha Izvještaja je pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u ovim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak. U Izvještaju su date informacije o aktivnostima koje su preduzete od strane korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja tokom 2020. godine u cilju harmonizacije i razvoja ovog sistema. Tim povodom, donijeto je više zaključaka kojima se, pored ostalog, zadužuju svi korisnici sredstava budžeta Crne Gore da donesu Plan za unapređenje upravljanja i kontrola u skladu s Pravilnikom i dostave ga Ministarstvu do kraja septembra 2021. godine. Takođe, preporučeno je svim korisnicima sredstava budžeta lokalne samouprave da donesu iste planove i dostave ih Ministarstvu.

Vlada je usvojila Informaciju o prijedlogu za valorizaciju trajno oduzetog poludragog kamenja „OPALA“ koji su u vlasništvu u Države Crne Gore. Radi se o poludragom kamenju koje je u pravosnažno okončanom sudskom postupku postalo vlasništvo Države Crne Gore. Tim povodom donešeni su zaključci kojima se nadležni organi zadužuju da pokrenu postupak procjene njihove tržišne vrijednosti i predlože najpovoljniji način prodaje.

Usvojena je Informaciju sa predlogom sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd i dala saglasnost na predlog Sporazuma. Cilj Sporazuma je održavanje i unapređenje sigurnog, bezbjednog redovnog i ekspeditivnog vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Crne Gore i dijelu vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora, radi očuvanja bezbjednosti i efikasnosti u upravljanju ovim prostorom.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. godine. Izvještaj je pripremljen na osnovu podataka dostavljenih od javnopravnih organa na centralnom i na lokalnom nivou i sadrži: uvod, zbirni (statistički) prikaz godišnjeg izvještaja javnopravnih organa na centralnom i lokalnom nivou, opštu ocjenu stanja i mjere za unapređenje stanja. U diskusiji je ocijenjeno da, generalno posmatrano, podaci pokazuju određeni nivo efikasnosti upravnog rješavanja, ali istovremeno ukazuju na potrebu unapređenja rada javnopravnih organa u određenim segmentima ostvarivanja i zaštite prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica i drugih stranaka u postupcima pred javnopravnim organima primjenom osnovnih načela i pravila upravnog postupka.

Vlada je donijela Dopunu Mjera podrške građanima i privredi za II kvartal 2021. godine kojom je lista mogućih korisnika turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike proširena i za stručne i medicinske radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite. Takođe, predviđeno je i da se rok realizacije ove mjere produžava do 01.12.2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori. U Informaciji se navodi da je Ministarstvo ekonomskog razvoja u posljednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima (Savez sindikata CG, Unija slobodnih sindikata CG i Unija poslodavaca CG) kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva. Ključni motivi ovog dijaloga su unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica COVID-19 krize na ekonomiju Crne Gore. U tom procesu socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede, ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Naglašeno je da se u procesu intenzivnih pregovora došlo do zajedničkih  stavova oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženja modaliteta da se omogući rad nedjeljom preduzetnicima i mikro-preduzećima koji su dominantno porodične firme i čiji je opstanak bio doveden u pitanju usljed posljedica pandemije.

Izvor: https://www.gov.me/