Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 22. jula, sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;
 3. Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
 4. Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima;
 6. Predlog zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima – dijasporom;
 8. Predlog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
 11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“ i predlog Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“;
 12. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela “ Kraljičina plaža“ Budva;
 13. Predlog Etičkog kodeksa poslanika;
 14. Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. godine;
 15. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu;
 16. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu;
 17. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu;
 18. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu;
 19. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2018. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektroske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu;
 20. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu;
 21. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 22. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;
 23. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu;
 24. Izvještaj o radu Agancije za zaštitu konkurencije za 2018. godine;
 25. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu;
 26. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu;
 27. Izbori i imenovanja.

Izvor: sajt Skupštine CG
Naslov: Redakcija