Zakon o državnim i drugim praznicima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 27/2007​​ i​​ "Službenom listu CG", br.​​ 36/2013,​​ 145/2021​​ i​​ 3/2023.

Član 1 ​​ 

Državni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti, 13. jul - Dan državnosti, 13. novembar -​​ Njegošev dan, crnogorski praznik kulture i 20. septembar - Dan Ekološke države.

Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada.

Član 2

Državni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: praznični dani).

Član 3

Praznični dani su neradni.

Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana.

Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.

Član 3a

Izuzetno od čl. 2 i 3 ovog zakona, praznik 20. septembar - Dan Ekološke države praznuje se radno.

Član 3b

Izuzetno od člana 2 i člana 3 st. 2 i 3 ovog zakona, praznik 13. novembar - Njegošev dan, crnogorski praznik kulture, praznuje se jedan dan i to na dan praznika.

Član 4

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

Član 5 ​​ 

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti, ako priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, mogu raditi u praznične dane.

Dozvolu za rad u praznične dane subjektima iz stava 1 ovoga člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa kriterijumima i pravilima koje propiše.​​ 

Propis o kriterijumima i pravilima o izdavanju dozvole za rad iz stava 2 ovog člana donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove rada, reprezentativnih organizacija poslodavaca i sindikata.

Član 5a​​ 

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko nadležne inspekcije.​​ 

Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti su dužni da u poslovnim prostorijama, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti imaju dozvolu za rad u praznične dane iz člana 5 stav 2 ovog zakona.​​ 

Član 5b​​ 

Novčanom kaznom od 1000 do 20000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako obavlja rad u praznične dane suprotno ovom zakonu.​​ 

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 1000 eura.​​ 

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 do 2000 eura.​​ 

Član 5c​​ 

Propis iz člana 5 stav 3 ovog zakona donijeće Ministarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 6

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 27 Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti ("Službeni list RCG", br. 47/04).

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".