Zakon o Predsjedniku Crne Gore

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 42/2018​​ i​​ 140/2022.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1 ​​ 

Ovim zakonom uređuju se dužnosti i prava Predsjednika Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik), način obezbjeđivanja materijalnih i drugih uslova za obavljanje funkcije Predsjednika, kao i prava Predsjednika po prestanku funkcije, osnovi za organizaciju službe Predsjednika i druga pitanja od značaja za obavljanje funkcije Predsjednika.

Obavljanje funkcije

Član 2

Predsjednik obavlja funkciju u okviru nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.

Uslovi za obavljanje funkcije

Član 3

Uslove potrebne za obavljanje funkcije Predsjednika obezbjeđuju organi državne uprave i drugi organi, u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da obavještavaju i informišu Predsjednika o pitanjima koja su od značaja za obavljanje njegove funkcije.

Poslovi bezbjednosti

Član 4

Poslove koji se odnose na bezbjednost Predsjednika i objekata koje on koristi vrši organ uprave nadležan za poslove policije.

Sredstva za rad

Član 5

Sredstva za rad Predsjednika i sredstva za ostvarivanje prava po prestanku funkcije Predsjednika obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ​​ 

Tekst zakletve

Član 7 ​​ 

Predsjednik, prije stupanja na dužnost, pred poslanicima u Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) polaže zakletvu koja glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost Predsjednika vršiti odgovorno, časno, savjesno, pravedno i nepristrasno, po Ustavu i zakonu".

Dužnost predlaganja mandatara za sastav Vlade

Član 7a

Predsjednik je dužan da Skupštini predloži mandatara za sastav Vlade (u daljem tekstu: Mandatar) u rokovima propisanim Ustavom Crne Gore i ovim zakonom.

Predsjednik je dužan da predloži Mandatara u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja Vladi u Skupštini, ili kada Vlada ne dobije povjerenje u Skupštini, ili ukoliko Predsjednik Vlade podnese ostavku, ili ako ne predloži budžet do 31. marta budžetske godine ili mu prestane mandat iz bilo kog razloga u skladu sa zakonom koji je nastao u toku trajanja mandata Skupštine.

Predsjednik je dužan da predloži novog Mandatara u roku od sedam dana u okviru roka od 90 dana od predlaganja prvog Mandatara, za slučaj da je mandat vraćen jednom ili više puta.

Obavezni razgovori​​ 

Član 7b

Predsjednik predlaže Mandatara nakon obavljenih razgovora sa predstavnicima svih političkih partija, grupa birača i nezavisnim poslanicima zastupljenih u Skupštini.​​ 

Predsjednik se kroz razgovor iz stava 1 ovog člana, ili dostavljanjem pisanog obavještenja od strane predstavnika političkih partija zastupljenih u Skupštini, ili dostavljanjem potpisa podrške poslanika u formi peticije informiše o postojanju podrške kandidatu za Mandatara.

Poziv za razgovore iz stava 1 ovog člana upućuje se u pisanoj formi, a o ishodu razgovora sačinjava se službena zabilješka.​​ 

Razgovori koji se obavljaju u skladu sa ovim članom moraju biti završeni najkasnije tri dana prije isteka roka za predlaganje Mandatara Skupštini.

Utvrđivanje kanadidata za Mandatara

Član 7c

Predsjednik je dužan predložiti za Mandatara za sastav Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) kandidata koji ima podršku većine od ukupnog broja poslanika Skupštine, nakon što je predloženi kandidat prihvatio kandidaturu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako skupštinska većina nije postignuta u korist jednog kandidata za Mandatara, Predsjednik može predložiti kandidata sa najvećom skupštinskom podrškom nakon obavljenih ponovnih razgovora u skladu sa članom 7d ovog zakona.​​ 

Predsjednik utvrđuje raspoloživost kandidata za Mandatara na osnovu obavljenog razgovora sa njim koji se vrši u skladu sa članom 7b stav 3 ovog zakona.

Ponovni razgovori za Mandatara

Član 7d​​ 

Predsjednik je dužan da dan nakon isteka rokova za utvrđivanje kandidata za Mandatara predloži Skupštini donošenje odluke o skraćenju mandata, ako predlog za Mandatara kroz postupak razgovora nije mogao biti utvrđen.

Sjednica Skupštine sa predlogom odluke Predsjednika iz stava 1 ovog člana održaće se u roku od pet dana od dana dostavljanja predloga Skupštini.

Ukoliko Skupština ne usvoji predlog odluke Predsjednika da sebi skrati mandat, postupak predlaganja Mandatara se ponavlja.​​ 

Rokovi za novi krug razgovora računaju se od dana kada Skupština nije usvojila predlog odluke o skraćenju mandata.​​ 

Razgovori iz stava 3 ovog člana obavljaju se u roku od 15 dana.

Predsjednik je dužan da predloži Mandatara u roku od tri dana od završetka razgovora u skladu sa ovim članom.

Ukaz o raspuštanju Skupštine

Član 7e

Predsjednik je dužan da donese ukaz o raspuštanju Skupštine, ako Skupština ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana kada Predsjednik prvi put predloži Mandatara u skladu sa članom 7a ovog zakona.

Zaštita javnog interesa u predlaganju Mandatara

Član 7f

Ako Predsjednik ne izvrši dužnosti povodom postupka utvrđivanja Mandatara u skladu sa ovim zakonom, radi zaštite javnog interesa, Mandatarom će se smatrati kandidat koji ima podršku većine od ukupnog broja poslanika u Skupštini koja se utvrđuje potpisima u formi peticije sa svim pravima i obavezama Mandatara predloženog od strane Predsjednika.​​ 

Peticija iz stava 1 ovog člana mora biti dostavljena Predsjedniku najkasnije u roku od sedam dana od dana propuštanja vršenja dužnosti Predsjednika.​​ 

Rokovi za sastav Vlade od strane Mandatara utvrđenog u skladu sa stavom 1 ovog člana, računaju se od dana dostavljanja peticije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Postavljanje i opoziv ambasadora

Član 7h

Predsjednik postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: Ambasador), na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose (u daljem tekstu: Odbor).

Predsjednik je dužan da postavi kandidata za Ambasadora kog je predložila Vlada, ako je Odbor mišljenjem podržao postavljenje tog kandidata.

Predsjednik je dužan da traži ponovno izjašnjavanje Vlade o predloženom kandidatu, ako je Odbor mišljenjem odbio da podrži njegovo postavljenje.

Predsjednik je dužan da postavi kandidata predloženog za Ambasadora, ako Vlada ostane pri istom predlogu nakon ponovnog odlučivanja u skladu sa stavom 3 ovog člana.​​ 

Odredbe ovog člana koje uređuju postupak postavljenja Ambasadora jednako se primjenjuju u postupku opoziva Ambasadora.

Tajni podaci

Član 8 ​​ 

Predsjednik je dužan da čuva tajne podatke za vrijeme obavljanja funkcije i po prestanku funkcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Vlada može, u skladu sa zakonom, osloboditi Predsjednika obaveze čuvanja tajnih podataka.

IIa. PRAVA PREDSJEDNIKA

Rezidencija i reprezentativni objekti

Član 9

Predsjednik za vrijeme obavljanja dužnosti koristi rezidenciju, u skladu sa zakonom.

Poslove održavanja i pružanja usluga u rezidenciji obezbjeđuje Vlada.

Predsjednik, za vrijeme obavljanja funkcije, koristi i druge reprezentativne objekte, u skladu za propisom Vlade.

Lično obezbjeđenje i službeno vozilo

Član 10

Predsjednik ima stalno lično obezbjeđenje.

Predsjednik ima pravo na stalnu upotrebu službenog vozila sa ili bez vozača, koje koristi u skladu sa propisom Vlade.

Zarada i druga primanja

Član 11

Predsjednik ostvaruje pravo na zaradu i druga prava iz rada u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade u javnom sektoru, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Pravo supružnika na odsustvo

Član 12

Supružnik Predsjednika, koji je u radnom odnosu, ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada, u vrijeme kada učestvuje u obavljanju protokolarnih poslova Predsjednika.

III. PRAVA PREDSJEDNIKA PO PRESTANKU FUNKCIJE

Pravo na počasni naziv i druga prava

Član 13

Po prestanku funkcije Predsjednik stiče počasni naziv "bivši Predsjednik Crne Gore".

Po prestanku funkcije Predsjednik ima pravo na naknadu zarade, na kancelariju i administrativnu podršku, kao i druga prava propisana ovim zakonom.

Prava iz st. 1 i 2 ovog člana imaju predsjednici Crne Gore koji su tu dužnost obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore (3. juna 2006. godine).

Državne svečanosti

Član 14

Predsjednik iz člana 13 ovog zakona poziva se na državne svečanosti u skladu sa pravilima državnog protokola.

Naknada zarade

Član 15

Predsjednik po prestanku funkcije do ispunjenja zakonom propisanih uslova za sticanje prava na penziju, ima pravo na naknadu zarade u visini od 70% zarade koju je primio u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije Predsjednika, uz odgovarajuće usklađivanje.

Ako bivši Predsjednik Crne Gore ostvari pravo na penziju, a njegova penzija je manja od naknade iz stava 1 ovog člana, ima pravo na posebno mjesečno primanje u iznosu razlike između 70% zarade i penzije koju prima.

Ako bivši Predsjednik za vrijeme ostvarivanja prava na naknadu zarade iz stava 1 ovog člana zasnuje radni odnos, za to vrijeme obustavlja se isplata naknade.

Kancelarija

Član 16

Po prestanku funkcije Predsjednik ima pravo da koristi kancelariju, ima jednog savjetnika i jednog službenika za vršenje administrativnih i tehničkih poslova, kao i pravo na upotrebu službenog vozila sa ili bez vozača.

Prava iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti najduže pet godina po prestanku obavljanja dužnosti Predsjednika.

Sredstva za namjene iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Pristup arhivi

Član 17

Po prestanku funkcije Predsjednik ima pravo pristupa arhivskoj građi nastaloj u vremenu kada je on obavljao dužnost Predsjednika.

Organ u čijem je posjedu arhivska građa iz stava 1 ovog člana, dužan je da Predsjedniku kome je prestala funkcija, na njegov zahtjev, omogući uvid u arhivsku građu.

Lično obezbjeđenje po prestanku funkcije

Član 18

Po prestanku funkcije Predsjednik ima pravo na stalno lično obezbjeđenje u skladu sa bezbjednosnom procjenom koju utvrđuje nadležni organ, u skladu sa zakonom.

Isključenje prava

Član 19

Prava Predsjednika, po prestanku funkcije utvrđena ovim zakonom, ne pripadaju Predsjedniku kome je funkcija prestala razrješenjem u skladu sa Ustavom.

Lični zahtjev

Član 20

Predsjednik, po prestanku funkcije, dužan je da obavijesti nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore, odnosno službu Predsjednika, ako ne želi da koristi prava po prestanku funkcije, propisana ovim zakonom.

Ostvarivanje prava

Član 21

O ostvarivanju prava koje Predsjednik ima po prestanku funkcije stara se služba Predsjednika.

IV. SLUŽBA PREDSJEDNIKA

Obrazovanje i rukovođenje službom

Član 22

Za vršenje stručnih, administrativnih i drugih poslova Predsjednik obrazuje službu.

Službom Predsjednika rukovodi generalni sekretar, koga postavlja Predsjednik.

Generalni sekretar se postavlja na period od pet godina.

Generalni sekretar

Član 23

Generalni sekretar za svoj rad i rad službe odgovara Predsjedniku.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe utvrđuje generalni sekretar, uz saglasnost Predsjednika.

Radna tijela

Član 24

Predsjednik može za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti obrazovati savjete, komisije i radne grupe, kao stalna ili privremena radna tijela.

Sastav, broj i djelokrug stalnih i privremenih radnih tijela iz stava 1 ovog člana utvrđuje se aktom o njihovom obrazovanju.

Izuzetak u primjeni člana 7f

Član 24a

Izuzetno, Mandataru koji je dobio podršku većine poslanika 27. Saziva Skupštine za sastav 44. Vlade rokovi iz člana 7f ovog zakona počinju da teku danom stupanja na snagu ovog zakona.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".