Na osnovu čl.​​ 15 st.​​ 2 Zakona o advokaturi („Službeni list RCG“, br. 079/06, „Službeni list Crne Gore", br. 073/10, br.​​ 022/17) i čl.​​ 21​​ tačka 22 Statuta Advokatske komore Crne Gore, Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 23.11.2017.​​ godine, donosi​​ 

Advokatsku​​ tarifu​​ AKCG

Advokatska tarifa je objavljena u "Službenom listu CG", br. 79/2017 od 29.11.2017. godine, a stupila je na snagu 7.12.2017.

I. OPŠTE ODREDBE​​ 

Član 1​​ 

Ovom Tarifom određuju se nagrade i naknade troškova za rad advokata.​​ 

Visina nagrade određuje se u zavisnosti od vrste postupka u kojem advokat postupa i vrste usluge koju pruža.​​ 

Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, odluci suda ili nadležnog organa, usmenom ili pisanom nalogu stranke.​​ 

Stranka i nadležni organ dužni su da advokatu plate i nagradu i naknadu troškova, utvrđenu na način propisan ovom Tarifom.​​ 

Stranka je dužna platiti advokatu i nagradu i naknadu troškova određenih ovom Tarifom bez obzira na uspjeh u sporu, osim ukoliko stranka i advokat ne ugovore drugačije.​​ 

Nadležni sudovi i nadležni državni organi su dužni da u postupcima primjenjuju ovu Tarifu i advokatima priznaju i obračunaju nagradu i naknadu troškova utvrđene ovom Tarifom.​​ 

Advokatu pripada nagrada utvrđena ovom Tarifom i za rad van mjesta sjedišta advokatske kancelarije, bez obzira da li u mjestu gdje radnju preduzima postoje drugi advokati sa sjedištem svoje kancelarije.​​ 

Član 2​​ 

Kada advokat svoj rad obavlja u drugoj državi, može nagradu kao i naknadu troškova da naplaćuje u skladu sa ovom Tarifom ili u skladu sa advokatskom tarifom te države.​​ 

Za pružanje pravne pomoći inostranim pravnim i fizičkim licima, advokat može primijeniti ovu Tarifu, tarifu zemlje iz koje je stranka ili tarifu zemlje u kojoj se vodi postupak.​​ 

Član 3​​ 

Pored nagrade za rad advokata određene tarifnim brojevima ove Tarife, advokat i stranka mogu ugovoriti nagradu u​​ paušalnom iznosu, nagradu u procentualnom iznosu, kao i nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti niža od 75 eur za svaki započeti sat.​​ 

Prilikom utvrđivanja i obračunavanja visine nagrade i naknade troškova advokata stranci koja je uspjela u sporu, sudovi ili drugi državni organi nijesu obavezni da primijene ugovor o visini nagrade u paušalnom iznosu, ugovor o nagradi za rad po​​ osnovu satnice ili inostranu advokatsku tarifu, već da nagradu i troškove postupka obračunaju po ovoj Tarifi.​​ 

Član 4​​ 

Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog tarifnim brojevima ove Tarife, ali ne manje od 50% od punog iznosa koji je pojedinačnim tarifnim brojem ove Tarife određen za svaku odnosnu radnju.​​ 

Advokat sa strankom može ugovoriti i iznos koji je veći od iznosa propisanog tarifnim brojevima ove Tarife, ali ne veći od petostrukog iznosa određenog tarifnim brojevima za svaku odnosnu radnju.​​ 

II. NAKNADA TROŠKOVA​​ 

Član 5​​ 

Advokatu pripada naknada svih troškova u vezi sa radom (za prevoz, prenoćišta, PTT usluge, fotokopiranje spisa i dokumenata i dr.).​​ 

Sudovi i državni organi su dužni priznati i obračunati advokatu naknadu svih troškova, koje advokat može dokumentovano dokazati, u skladu sa ovom Tarifom. Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrijednost ima pravo dodati pripadajući porez na dodatu vrijednost na izvršeni obračun nagrade i troškova.​​ 

U Advokatskoj tarifi su prikazani iznosi na ime nagrade za rad advokata iskazani u EUR bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost, koji se ima dodatno obračunati na svaki iznos utvrđen ili obračunat po ovoj Advokatskoj tarifi, za advokate obveznike poreza na dodatu vrijednost.​​ 

Sudovi i državni organi su dužni priznati i obračunati porez na dodatu vrijednost na nagradu i naknadu troškova utvrđene ovom Tarifom advokatu koji je obveznik poreza na dodatu vrijednost i koji u postupku dostavi rješenje nadležnog organa da je obveznik poreza na dodatu vrijednost.​​ 

Član 6​​ 

Za rad van mjesta sjedišta advokatske kancelarije advokatu pripada naknada za prevoz, smještaj i dnevnica.​​ 

Advokatu pripada naknada troškova:​​ 

1) za prevoz u međumjesnom saobraćaju u visini cijene javnog prevoza, a za slučaj postojanja avioprevoza u visini cijene povratne avionske karte;​​ 

2) za upotrebu sopstvenog automobila u visini od 30% od cijene litra najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru.​​ 

3) za smještaj u visini cijene hotelskog smještaja, osim hotela sa 5 i više zvjezdica.​​ 

Advokatu pripada dnevnica u iznosu od 30,00 eur za službeno putovanje u zemlji, u mjesto koje je udaljeno najmanje 30​​ km​​ od mjesta sjedišta kancelarije.​​ 

Advokatu pripadaju troškovi i dnevnica iz stavova 1,​​ 2 i 3 ovog člana bez obzira da li u mjestu gdje radnju preduzima​​ postoje drugi advokati sa sjedištem svoje kancelarije.​​ 

III. NAPLATA​​ 

Član 7​​ 

Nagrada se naplaćuje po pravilu nakon izvršene usluge i to za svaku pojedinačnu radnju, ali se advokat može sa strankom sporazumjeti da mu ona unaprijed isplati dio ili cjelokupan iznos nagrade i troškova.​​ 

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unaprijed naplati novčana sredstva na ime obezbjeđenja buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja, iz kojih advokat može naplatiti pružene advokatske usluge u visini određenoj po ovoj Tarifi ili u visini određenoj po osnovu dogovora sa strankom.​​ 

Član 8​​ 

Nagrada za rad i naknada troškova za rad advokata utvrđuje se prema važećoj advokatskoj tarifi u vrijeme obračuna.​​ 

Ako se naplata ne izvrši u vrijeme obračuna, nagrada i troškovi utvrđuju se prema advokatskoj tarifi koja je na snazi u trenutku njihove naplate.​​ 

IV. NAGRADA ZA RAD ADVOKATA​​ 

1. Krivični postupak​​ 

Odbrana okrivljenog​​ 

Tarifni broj 1.​​ 

Za odbranu okrivljenog u izviđaju, prethodnom postupku, na glavnom pretresu, postupku po pravnim lijekovima, te ostalim postupcima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku, advokatu pripada nagrada u zavisnosti od vrste i visine zaprijećene kazne za krivična djela, i to:​​ 

1)​​ 

za novčanu kaznu i kaznu zatvora​​ 

do 3​​ godine​​ 

100​​ 

​​ 

2)​​ 

za kaznu zatvora​​ 

od 3 do 5​​ godina​​ 

150​​ 

​​ 

3)​​ 

za kaznu zatvora​​ 

od 5 do 10​​ godina​​ 

200​​ 

​​ 

4)​​ 

za kaznu zatvora​​ 

preko 10​​ godina​​ 

250​​ 

​​ 

Za neodržane procesne radnje advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz stava 1 ovog tarifnog broja.​​ 

Za pristupanje radi prijema rješenja o zadržavanju, ako ne prisustvuje saslušanju osumnjičenog, advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz stava 1 ovog tarifnog broja.​​ 

Ako se okrivljenom stavlja na teret više od jednog krivičnog djela, tokom trajanja takve procesne situacije, advokatu pripada nagrada​​ predviđena stavom 1 i stavom 2 ovog tarifnog broja, uz uvećanje za 50% za svako drugo i naredno krivično djelo, obračunato prema djelu koje je zaprijećeno najvišom kaznom.​​ 

Ukoliko je u toku postupka došlo do izmjene pravne kvalifikacije krivičnog djela, advokatu pripada nagrada iz ovog tarifnog broja prema pravnoj kvalifikaciji koja je postojala u vrijeme preduzimanja radnje.​​ 

Zastupanje oštećenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca​​ 

Tarifni broj 2.​​ 

Za zastupanje privatnog tužioca, oštećenog i oštećenog kao tužioca advokatu pripada naknada u iznosu iz tarifnog broja 1 ove Tarife.​​ 

Sastavljanje podnesaka​​ 

Tarifni broj 3.​​ 

Za sastavljanje krivične prijave, privatne tužbe, zahtjeva za sprovođenje istrage, optužnice optužnog predloga oštećenog kao tužioca, predloga i svih ostalih obrazloženih podnesaka, advokatu pripada nagrada iz tarifnog broja 1. ove Tarife.​​ 

Za sastavljanje neobrazloženih podnesaka advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1 ovog tarifnog broja.​​ 

Pravni ljekovi​​ 

Tarifni broj 4.​​ 

Za sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih ljekova, odgovora na iste, predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, molbe za pomilovanje, molbe za uslovni otpust, i sl., advokatu pripada nagrada u dvostrukom iznosu nagrade iz tarifnog broja 1.​​ 

Advokatu​​ pripada nagrada u dvostrukom iznosu iz tarifnog broja 1 u slučaju podnošenja zahtjeva za odlučivanje o troškovima postupka sudiji za istragu, kao i žalbi na rješenje o troškovima postupka sudije za istragu i sudećeg vijeća.​​ 

2. Ostali postupci

Sastavljanje​​ podnesaka u procjenjivim predmetima​​ 

Tarifni broj 5.​​ 

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe, predloga, molbe, zahtjeva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak, kao i za sastavljanje svakog drugog podneska tokom trajanja postupka pred nadležnim sudom, nadležnim javnim izvršiteljem, organima državne i lokalne uprave, vojnim organima, organima za prekršaje, organima nadležnim za posredovanje, medijaciju i mirno rješavanje sporova, arbitražama, pravnim i fizičkim licima, javnim i privatnim ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, nevladinim i društvenim organizacijama i drugim oblicima udruživanja kojima zakon priznaje stranačku sposobnost, u procjenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrijednosti spora, i to za svaku preduzetu radnju:​​ 

1)​​ 

do​​ 5.000 €​​ 

100​​ 

​​ 

2)​​ 

od​​ 5.000​​ € do​​ 10.000​​ ​​ 

125​​ 

​​ 

3)​​ 

od​​ 10.000​​ € do​​ 25.000​​ ​​ 

150​​ 

​​ 

4)​​ 

od​​ 25.000​​ € do​​ 50.000​​ ​​ 

200​​ 

​​ 

5)​​ 

od​​ 50.000​​ € do​​ 100.000​​ ​​ 

250​​ 

​​ 

6)​​ 

od​​ 100.000​​ € do​​ 200.000​​ ​​ 

300​​ 

​​ 

7)​​ 

od​​ 200.000​​ € do​​ 300.000​​ ​​ 

350​​ 

​​ 

8)​​ 

od​​ 300.000​​ € do​​ 400.000​​ ​​ 

400​​ 

​​ 

9)​​ 

od​​ 400.000​​ € do​​ 500.000​​ ​​ 

450​​ 

​​ 

10)​​ 

od​​ 500.000​​ € do​​ 600.000​​ ​​ 

500​​ 

​​ 

11)​​ 

od​​ 600.000​​ € do​​ 700.000​​ ​​ 

550​​ 

​​ 

12)​​ 

od​​ 700.000​​ € do​​ 800.000​​ ​​ 

600​​ 

​​ 

13)​​ 

od​​ 800.000​​ € do​​ 900.000​​ ​​ 

650​​ 

​​ 

14)​​ 

od​​ 900.000​​ € do​​ 1.000.000​​ ​​ 

700​​ 

​​ 

U procjenjivim predmetima za sastavljanje tužbe, protivtužbe, prijedloga, molbe, zahtjeva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak, kao i za sastavljanje svakog drugog podneska tokom trajanja postupka za iznose preko 1.000.000 eur nagrada se uvećava za 50 eur na svakih započetih 100.000 eur, ali nagrada za pojedinačni podnesak odnosno radnju ne može biti veća od 2.700 eur, s tim što se nagrada utvrđena ovim tarifnim brojem može uvećavati shodno odredbama predviđenim u drugim tarifnim brojevima ove Tarife.​​ 

U procjenjivim predmetima pred Upravnim i Ustavnim sudom, advokatu pripada nagrada iz ovog tarifnog broja, a u svakom slučaju ne manje od nagrade propisane za odnosne postupke tarifnim brojem 6.​​ 

U procjenjivim predmetima koji se odnose na potraživanja iz radnih odnosa, kao i na ime naknade štete za potraživanja iz radnih odnosa, osim za naknadu štete po osnovu povrede na radu, za vrijednost spora do 100 eur, advokatu pripada nagrada iz ovog Tarifnog broja, ali ta nagrada​​ ne može biti veća od 250,00 eur za cjelokupan postupak.​​ 

Sastavljanje podnesaka u ostalim predmetima​​ 

Tarifni broj 6.​​ 

Za sastavljanje podnesaka iz tarifnog broja 5, u neprocjenjivim predmetima, advokatu pripada sljedeća nagrada:​​ 

1)​​ 

u sporovima iz imovinskih i drugih građansko pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, zbog smetanja posjeda, o pravu službenosti i drugim stvarnim pravima​​ 

150​​ 

​​ 

2)​​ 

u sporovima o razvodu i poništaju braka, o​​ zakonskom izdržavanju, o smještaju maloljetne djece, o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva i srodnim predmetima​​ 

125​​ 

​​ 

3)​​ 

u postupcima medijacije, pred sudom časti, pri privrednim komorama, pred izabranim sudom, arbitražom ili u drugim sličnim postupcima​​ 

125​​ 

​​ 

4)​​ 

u postupcima upisa u registar privrednih subjekata kod nadležnog organa i sporovima povodom upisa u taj registar​​ 

200​​ 

​​ 

5)​​ 

u postupcima upisa u sudski i drugi registar​​ 

125​​ 

​​ 

6)​​ 

u sporovima povodom upisa u sudski ili drugi registar​​ 

150​​ 

​​ 

7)​​ 

u postupcima pred Ustavnim sudom​​ 

300​​ 

​​ 

8)​​ 

u upravnom postupku i upravnom sporu​​ 

200​​ 

​​ 

9)​​ 

u postupcima privrednih prestupa​​ 

100​​ 

​​ 

10)​​ 

u prekršajnom postupku​​ 

100​​ 

​​ 

11)​​ 

u postupku iz radnih odnosa koji se vodi kod poslodavca, u sporovima iz radnih, stambenih i zakupnih odnosa​​ 

125​​ 

​​ 

12)​​ 

u postupcima ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine​​ 

250​​ 

​​ 

13)​​ 

u svim ostalim postupcima​​ 

150​​ 

​​ 

Ostali podnesci​​ 

Tarifni broj 7.​​ 

Za sastavljanje odgovora na podneske iz tarifnog broja 5 i 6, prigovora i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada iz tarifnog broja 5 ili tarifnog broja​​ 6.​​ 

Za sastavljanje ostalih podnesaka advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz tarifnog broja 5 ili tarifnog broja 6.​​ 

Ako je podnescima iz tarifnog broja 5 i 6 obuhvaćeno više zahtjeva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava po 50% od tog iznosa nagrade, za drugi i svaki dalji zahtjev.​​ 

Ako advokat jednim podneskom čini više radnji za koje su ovom tarifom utvrđene posebne nagrade, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava po 50% od tog iznosa nagrade, za svaku sljedeću radnju.​​ 

Zastupanje​​ na ročištima​​ 

Tarifni broj 8.​​ 

Za zastupanje na ročištima advokatu pripada:​​ 

1) za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske iz tarifnih brojeva 5, 6 ili 7.​​ 

2) za svako ročište koje je odloženo rješenjem suda ili postupajućeg organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja;​​ 

3) za svako ročište koje je odloženo, a advokat nije obaviješten o odlaganju do dana održavanja ročišta, 50% od nagrade iz stava 1 tačke 1 ovog tarifnog broja.​​ 

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje vještačenju, uviđaju, raspravi pred drugostepenim organima kao i svim ostalim radnjama suda ili drugog postupajućeg organa koje​​ se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili drugog postupajućeg organa, u svim postupcima na koje se Advokatska tarifa primjenjuje.​​ 

Pravni ljekovi​​ 

Tarifni broj 9.​​ 

Za sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih ljekova, odgovora na iste i predloga za podizanje vanrednih pravnih ljekova, advokatu pripada dvostruki iznos nagrade propisane tarifnim brojevima 5, 6 ili 7.​​ 

3. Sastavljanje isprava

Tarifni broj 10.​​ 

Za sastavljanje isprava o zaključenim pravnim i drugim poslovima, sastavljanje ugovora i izjava​​ volja, opštih i pojedinačnih akata kod privrednih subjekata, državnih organa i ostalih pravnih lica, advokatu pripada nagrada iz tarifnog broja 1, 5, 6 ili 7 ove Tarife, zavisno od vrste akta i zavisno da li se radi o procjenjivom ili neprocjenjivom predmetu.​​ 

4. Zajedničke odredbe

Odbrana i zastupanje više lica​​ 

Tarifni broj 11.​​ 

Kada pokreće postupak, zastupa ili brani dva ili više lica, odnosno ako su protivne stranke više lica, bez obzira da li se u procesnom smislu radi o jednoj ili više stranaka, advokatu pripada nagrada predviđena ovom tarifom, uz uvećanje od 50% za svako drugo i naredno lice, ali ne veća od petostrukog iznosa određenog tarifnim brojevima za svaku odnosnu radnju.​​ 

Pravni savjeti​​ 

Tarifni broj 12.​​ 

Za usmeni pravni savjet advokatu pripada 50% nagrade iz tarifnog broja 1, 5, 6 ili 7.​​ 

Za pismeni pravni savjet advokatu pripada nagrada iz tarifnog broja 1, 5, 6 ili 7.​​ 

Razmatranje spisa i prisustvovanje sastancima​​ 

Tarifni broj 13.​​ 

Advokatu pripada:​​ 

1) za razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, nagrada predviđena tarifnim brojevima 1, 5, 6 ili 7.​​ 

2) za razmatranje i pregledanje spisa, nagrada predviđena tarifnim brojevima 1, 5, 6 ili 7.​​ 

3) za pregledanje javnih knjiga, za pribavljanje izvoda ili prepisa iz istih, za pribavljanje​​ klauzule pravnosnažnosti ili izvršnosti, nagradu u iznosu od 20% nagrade iz tarifnih brojeva 1, 5, 6 ili 7.​​ 

4) za učestvovanje na sastancima na kojima se raspravlja o činjeničnim ili pravnim pitanjima u vezi sa predmetom u kojem advokat postupa, 50% od nagrade predviđene tarifnim brojevima 1, 5, 6 ili 7.​​ 

Satnica​​ 

Tarifni broj 14.​​ 

Ako procesna ili druga radnja traje više od jednog sata, za​​ svaki naredni započeti sat advokatu pripada još po 25% od propisane nagrade.​​ 

Zahtjevi, dopisi i opomene​​ 

Tarifni broj 15.​​ 

Za sastavljanje zahtjeva, dopisa ili opomena, kojima se od državnih organa, pravnih i fizičkih lica zahtijeva izvršenje neke radnje​​ ili uzdržavanje od neke radnje, ili od nje traže obavještenja, dokazi, izvještaji ili drugi podaci, advokatu pripada 50% od nagrade iz tarifnih brojeva 1, 5, 6 ili 7.​​ 

Odsustvovanje iz kancelarije​​ 

Tarifni broj 16.​​ 

Ako uslugu pruža u mjestu udaljenom od kancelarije više od 10​​ km, advokatu pripada i nagrada u visini od 15,00 € za svaki započeti sat odsustva iz kancelarije, no najviše za 8 sati dnevno.​​ 

Ostala uvećanja naknada​​ 

Tarifni broj 17.​​ 

Ukupno obračunata nagrada za rad advokata uvećava se:​​ 

-100% za​​ obavezan rad noću (između 22 sata i 6 sati narednog dana),​​ 

-100% za obavezan rad subotom, nedjeljom i u dane državnih i vjerskih praznika.​​ 

Tarifni broj 18.​​ 

Advokatu pripada paušalni iznos za sporedne radnje u visini od 25% od ukupno obračunatog iznosa​​ nagrade po ovoj Tarifi.​​ 

Visina nagrade u prethodno datim tarifnim brojevima iskazana je sa uračunatim paušalnim iznosom iz ovog tarifnog broja.​​ 

Član 9​​ 

Na zahtjev advokata, sudova i drugih državnih organa Upravni odbor Advokatske komore daje tumačenje ove Tarife koje je obavezujuće u njenoj primjeni.​​ 

V. ZAVRŠNA ODREDBA​​ 

Član 10​​ 

Danom stupanja na snagu ove Tarife prestaje da važi Advokatska tarifa Advokatske komore Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 12/05, „Službeni list CG“, br. 45/08 i 11/15), izuzev​​ odredbe Tarifnog broja 11, koja će se primjenjivati u svim postupcima koji su započeti prije stupanja na snagu ove Tarife.​​ 

Član 11​​ 

Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.​​ 

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE​​ 

TABELARNI PRIKAZ TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA U CG​​ 

Iznosi u tabeli su iskazani u​​ EURIMA, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost, koji se ima dodatno obračunati na svaki iznos iz tabelarnog prikaza Advokatske Tarife.​​ 

Krivični​​ postupak​​ 
Sastavljanje podnesaka i zastupanje na ročištima:​​ 

Zaprijećena kazna zatvora​​ 

Nagrada iskazana u €​​ 

 

 

Odbrana i zastupanje na održanom pretresu​​ 

Odbrana i zastupanje na odloženom pretresu​​ 

Sastavljanje obrazloženih podnesaka​​ 

Sastavljanje ostalih podnesaka​​ 

Sastavljanje pravnih ljekova i odgovora na iste​​ 

do 3 godine​​ 

100​​ 

50​​ 

100​​ 

50​​ 

200​​ 

od 3 godine do 5 godina​​ 

150​​ 

75​​ 

150​​ 

75​​ 

300​​ 

od 5 godina do 10 godina​​ 

200​​ 

100​​ 

200​​ 

100​​ 

400​​ 

Preko 10 godina​​ 

250​​ 

125​​ 

250​​ 

125​​ 

500​​ 

Satnica​​ 

25%​​ 

-

-

-

-

Odsustvo iz kancelarije za 1 sat​​ 

15,00​​ 

-

-

-

-

Ostali postupci (u procjenjivim predmetima)​​ 
Sastavljanje podnesaka i zastupanje na ročištima:​​ 

Vrijednost predmeta

 Nagrada iskazana u €​​ 

 

 

Zastupanje na održanim raspravama i ročištima​​ 

Zastupanje na neodržanim raspravama i ročištima​​ 

Sastavljanje inicijalnih akata i svih obrazloženih podnesaka​​ 

Sastavljanje ostalih podnesaka​​ 

Sastavljanje pravnih ljekova i odgovora na iste​​ 

do 5.000​​ 

100​​ 

50​​ 

100​​ 

50​​ 

200​​ 

od 5.000 do 10.000​​ 

125​​ 

62,50​​ 

125​​ 

62,50​​ 

250​​ 

od 10.000 do 25.000​​ 

150​​ 

75​​ 

150​​ 

75​​ 

300​​ 

od 25.000 do 50.000​​ 

200​​ 

100​​ 

200​​ 

100​​ 

400​​ 

od 50.000 do 100.000​​ 

250​​ 

125​​ 

250​​ 

125​​ 

500​​ 

od 100.000 do 200.000​​ 

300​​ 

150​​ 

300​​ 

150​​ 

600​​ 

od 200.000 do 300.000​​ 

350​​ 

175​​ 

350​​ 

175​​ 

700​​ 

od 300.000 do 400.000​​ 

400​​ 

200​​ 

400​​ 

200​​ 

800​​ 

od 400.000 do 500.000​​ 

450​​ 

225​​ 

450​​ 

225​​ 

900​​ 

od 500.000 do 600.000​​ 

500​​ 

250​​ 

500​​ 

250​​ 

1.000​​ 

od 600.000 do 700.000​​ 

550​​ 

275​​ 

550​​ 

275​​ 

1.100​​ 

od 700.000 do 800.000​​ 

600​​ 

300​​ 

600​​ 

300​​ 

1.200​​ 

od 800.000 do 900.000​​ 

650​​ 

325​​ 

650​​ 

325​​ 

1.300​​ 

od 900.000 do 1.000.000​​ 

700​​ 

350​​ 

700​​ 

350​​ 

1.400​​ 

Preko 1.000.000​​ 

700 + 50 eur za svakih započetih 100.000 eur (ali ne veća od 2.700 eur)​​ 

350 + 25 eur za svakih započetih 100.000 eur (ali ne veća od 1.350 eur)​​ 

700 + 50 eur za svakih započetih 100.000 eur (ali ne veća od 2.700 eur)​​ 

350 + 25 eur​​ za svakih započetih 100.000 eur (ali ne veća od 1.350 eur)​​ 

1.400 + 100 eur za svakih započetih 100.000 eur (ali ne veća od 5.400 eur)​​ 

Satnica​​ 

25%​​ 

 

 

 

 

Odsustvo iz kancelarije za 1 sat​​ 

15,00 eur​​ 

 

 

 

 

Ostali postupci (ako se ne mogu procijeniti)​​ 
Sastavljanje podnesaka i zastupanje na ročištima:​​ 

VRSTA POSTUPKA​​ 

nagrada iskazana u €​​ 

U sporovima iz imovinskih i drugih građansko pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, zbog smetanja posjeda, o pravu službenosti i drugim stvarnim pravima​​ 

150​​ 

U sporovima o razvodu i poništaju braka, o zakonskom izdržavanju, o smještaju maloljetne djece, o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva i srodnim predmetima​​ 

125​​ 

U postupcima medijacije, pred sudom časti, pri privrednim komorama, pred izabranim sudom, arbitražom ili u drugim sličnim postupcima​​ 

125​​ 

U postupcima upisa u registar privrednih subjekata kod nadležnog organa i sporovima povodom upisa u taj registar​​ 

200​​ 

U postupcima upisa u sudski i drugi registar​​ 

125​​ 

U sporovima povodom upisa u sudski ili drugi registar​​ 

150​​ 

U postupcima pred Ustavnim sudom​​ 

300​​ 

U upravnom postupku i upravnom sporu​​ 

200​​ 

U postupcima privrednih prestupa​​ 

100​​ 

U prekršajnom postupku​​ 

100​​ 

U postupku iz radnih odnosa koji se vodi kod poslodavca i sporovima proisteklim iz radnih, stambenih i zakupnih odnosa​​ 

125​​ 

U postupcima ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine​​ 

250​​ 

U svim ostalim postupcima​​ 

150​​ 

Broj: 611/17​​ 

Podgorica, 23. novembar 2017. godine​​ 

Predsjednik AKCG​​ 

Zdravko N. Begović, advokat, s.r.​​