Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada Državne uprave
Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa
Odluka o izmjeni Odluke o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 12/21, kojom se ukida Odluka o usvajanju Cjenovnika komunalne usluge – odvoza komunalnog otpada na teritoriji Prijestonice Cetinje, broj: 02/17-2412, koju je donio odbor direktora doo „Komunalno“ Cetinje, na sjednici od 31. maja 2017. godine, i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 3/23, kojom se ukida odredba člana 26. Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova, broj 2355/1, od 17. juna 2022. godine, koji je donio Upravni odbor Javne ustanove Viša stručna škola „Policijska akademija“ Danilovgrad i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG U-I br. 39/21, kojom se utvrđuje da odredbe člana 22. stav 2. i 3. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19 i 146/21), u vrijeme važenja, nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 19/18, kojom se ukidaju odredbe čl. 3. i 17. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, broj 809/20, koji je donio Glavni odbor Sindikata Uprave policije Crne Gore, na sjednici od 9. oktobra 2020. godine, i prestaju da važe danom objavljivanje ove Odluke
Rješenje Ustavnog suda CG U-IV br. 1/21, kojim se obustavlja postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav Crne Gore

Izvor: sajt Službenog lista CG