Ukaz o proglašenju sastava Sudskog savjeta
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zvanjima i zaradi vojno-diplomatskih predstavnika, lica upućenih na rad u međunarodnim organizacijama i administrativno-tehničkog osoblja
Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
Odluke o preuzimanju standarda odbrane
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka ratarstva i povrtarstva
Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka stočarstva
Rješenje o standardu zanimanja Voćar-vinogradar/Voćarka-vinogradarka
Rješenje o standardu zanimanja Ratar-povrtar/Ratarka-povrtarka
Rješenje o standardu zanimanja Proizvođač/Proizvođačica u stočarskoj proizvodnji
Rješenje o standardu zanimanja Igrač/Igračica savremenog baleta
Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka elektroenergetskih sistema
Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka sistema obnovljivih izvora električne energije
Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica instalatera sistema obnovljivih izvora električne energije
Odluka o prestanku funkcije državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici
Rješenja o prestanku, imenovanju, određivanju i razrješenju (Vlada Crne Gore; Vijeće za nacionalnu bezbjednost; Generalni direktorat za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom; Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti; Direktorat za sistem finansiranja lokalne samouprave i politiku zarada; Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa; Direktorat za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO; Ministarstvo javne uprave; Direktoraz za lokalnu samoupravu; Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima; Direktorat za obrazovanje i vaspitanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; Direktorat za visoko obrazovanje; Direktorat za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje; Direktorat za naučnoistraživačku djelatnost; Direktorat za gimnazijsko i stručno obrazovanje; Direktorat za inovacije i pametnu specijalizaciju; Direktorat za cjeloživotno učenje; Direktorat za visoko obrazovanje i studentski standard; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju; Skupština „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o.; Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture; Direktorat za imovinsko-pravne poslove; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine; Direktorat za unapređenje konkurentnosti privrede; Direktorat za investicioni i regionalni razvoj; Direktorat za budžetsku inspekciju, suzbijanje nepravilnosti i prevara; Uprava prihoda i carina; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama; Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte)

Izvor: sajt Službenog lista CG