Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave
Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
Odluka o izboru

Izvor: sajt Službenog lista CG