Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe
Rješenja o određivanju, razrješenju i prestanku (Direktorat za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava; Agencija za investicije Crne Gore; Direktorat za geologiju i rudarstvo; Direktorat za naftu i gas; Direktorat za elektroenergetiku; Uprava carina; Direktorat za upravljanje strukturama pretpristupne podrške EU; Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki; Direktorat za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU podrške; Direktorat za igre na sreću, koordinaciju i izvještavanje o neformalnoj ekonomiji i državnu pomoć; Direktorat državnog trezora; Direktorat za državni budžet; Ministarstvo kapitalnih investicija; Direktorat za kapitalne i IPA projekte; Direktorat za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu; Direktorat za putnu infrastrukturu; Direktorat za željezničku infrastrukturu i saobraćaj; Direktorat za inspekcijske poslove; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva; Direktorat za željeznički saobraćaj; Direktorat za vazdušni saobraćaj; Direktorat za državne puteve; Direktorat za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju; Direktorat za državnu upravu; Direktorata za razvoj i saradnju sa NVO; Direktorat za pomorstvo; Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima; Skupština „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o.; Zavod za školstvo; Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova)
Ispravka Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
Ispravka Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Izvor: sajt Službenog lista CG