Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja dvostrukog nadzemnog dalekovoda 10 kV od energetskog objekta TS 35/10 kV „Berane I – Rudeš“ do odcjepnog stuba 10 kV na trasi dalekovoda za Lokvu i Kaludru (Luge)
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu i potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje novoprojektovana TS 10/0.4 kV, 1(2)x630 kVA „Usijek – Nova“ sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, KO Motički gaj I, opština Žabljak
Odluka o obrazovanju Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice
Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG