Odluka o davanju koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“
Odluka o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom
Pravilnik o sadržaju poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija subjekata javnog sektora
Rješenje o dopuni licence Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Univerzitet „Adriatik”
Naredba o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov
Presuda Evropskog suda po predstavci broj 8318/20, Adrović i drugi protiv Crne Gore
Presuda Evropskog suda po predstavci broj 4847/20, Dedić i drugi protiv Crne Gore
Presuda Evropskog suda po predstavci broj 21601/20, Bešović i drugi protiv Crne Gore
Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
Odluka o bližim uslovima i načinu davanja kredita kreditnim institucijama u slučaju potreba za likvidnošću
Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem
Rješenje o određivanju, prestanku, postavljenju, razrješenju i imenovanju (Direktorat za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu; Uprava za gazdovanje šumama i lovištima; Direktorat za zaštitu i spašavanje; Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Društvo sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” – Nikšić; Vlada za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove)

Izvor: sajt Službenog lista CG