Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize (za državljane Kraljevine Saudijske Arabije; za državljane Republike Jermenije; za državljane Republike Kazahstan; za državljane Arapske Republike Egipat; za imaoce važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima)
Odluka o preduzimanju mjera zaštite javnog interesa u Javnoj ustanovi Viša stručna škola „Policijska akademija“, Danilovgrad
Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2024. godinu
Program za unaprjeđenje sistema za postupanje i upravljanje otpadom odnosno za postupanje sa ambalažom nakon upotrebe pesticida za 2024. godinu
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 21609/20, predmet Boljević i drugi protiv Crne Gore
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 21614/20, predmet Abdović i drugi protiv Crne Gore
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 42403/20, predmet Božović i drugi protiv Crne Gore

Izvor: sajt Službenog lista CG