Odluka o imenovanju savjetnice bivšeg predsjednika Crne Gore
Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije
Pravilnik o bližim tehničkim uslovima za povezivanje sistema audio-video nadzora kazina sa informacionim nadzornim sistemom
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača

Izvor: sajt Službenog lista CG