Zakon o lobiranju
Zakon o sprečavanju korupcije
Zakon o medijima
Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama
Zakon o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću
Odluka o imenovanju zamjenika generalnog sekretara Skupštine Crne Gore
Odluka o imenovanju lica u okviru akreditovanih IPA struktura odgovornih za vršenje indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
Odluka o visini i načinu plaćanja godišnje naknade za korišćenje prostora bespravnog objekta na teritoriji opštine Budva
Rješenje o izdavanju licence (Privatnoj ustanovi Auto-škola „Eurocar“, Podgorica; Javnoj ustanovi Srednja stručna škola Nikšić)
Smjernice o analizi rizika i uspostavljanju sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju
Granski kolektivni ugovor za pomorski saobraćaj, lučko-pretovarne usluge i luke nautičkog turizma

Izvor: sajt Službenog lista CG