Zakon o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna državne studije lokacije „Dio sektora 22 i sektor 23“, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna državne studije lokacije
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ opština Tivat
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi „EXPO 2025 Osaka“
Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 kV; 100 kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS KO Krivošije Donje, opština Kotor
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Detaljnog urbanističkog plana „Plavsko jezero“, opština Plav na životnu sredinu

Izvor: sajt Službenog lista CG