Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini
Pravilnik o klasifikaciji otpada, katalogu otpada, postupcima obrade otpada, odnosno prerade i odstranjivanja otpada
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada
Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita i obrascu licence za izradu planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika
Rješenje o izmjeni Rješenja kojim se utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu

Izvor: sajt Službenog lista CG