Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini troškova homologacije vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bezbjednosti igračaka
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližim kriterijumima, visini i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovne i srednje škole
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na Smještaj i ishranu u domu i participaciju prevoza učenika i studenata
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na studentski kredit i stipendiju
Odluka o izboru predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju (broj: 01-4091/24)
Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Privrednog suda Crne Gore (broj: 01-2995/24-1)
Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2024. godine
Rješenje o upisu u u Imenik notara Notarske komore Crne Gore (broj; 8/11-3/24)
Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara (broj: 8/11-3/23)

Izvor: sajt Službenog lista CG