Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta NDTS 10/0,4kV 1×630 kVA “stadion 2” sa priključnim 10kV kablovskim vodom i uklapanjem u NN mrežu u KO Berane, opština Berane
Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim kriterijumima za obrazovanje Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Rješenje o oduzimanju licence Institutu – Centru izvrsnosti za istraživanje i inovacije Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Rješenje o izdavanju licence akcionarskom društvu „13. Jul – Plantaže” a.d. Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnom broju članova posade broda
Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. septembra 2023. godine
Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. septembra 2023. godine
Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. septembra 2023. godine
Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. septembra 2023. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG