Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama na teritoriji opštine Plav
Odluka o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
Naredba o privremenoj zabrani lova u zaraženom (inficiranom) području od zarazne bolesti Afrička kuga svinja kod divljih svinja
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokaliteta „Pišće – nekropola stećaka“ u Plužinama
Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokaliteta Samograd, opština Bijelo Polje

Izvor: sajt Službenog lista CG