Uredba o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti
Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za pripremu analize regulatornog okvira za razvrstavanje organizacija koje ne obavljaju privrednu djelatnost
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 kV – 160 kVA „Bubanje 3“ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu, KO Bubanje, opština Berane
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje elektroenergetske infrastrukture DV 10 STS „Jasen“ – STS „Orah“ KO Jasen, opština Plužine
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje kablovskog – podzemnog 35 kV od TS 400/110/35 kV „Lastva“ do SM broj 75 DV 35 kV „TS 35/10 kV Dubovica – TS 35/10 kV Grbalj“, opština Kotor
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje kablovskog voda 10 kV sa DV 10 kV „Morača“, otcjep od STS Ponari do STS Žabljak Crnojevića – (Podgorica – Cetinje)
Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2022. godini
Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna opreme za zavarivanje
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i označava granični prelaz i njegovo područje
Rješenja o izdavanju licence privatnoj ustanovi (Auto-škola „Laguna“, Podgorica; Auto-škola „Gas“, Bijelo Polje; Auto-škola „Viktorija“ iz Berana, za rad područne ustanove sa sjedištem u Podgorici; Auto-škola „Stara Varoš“, Mojkovac; Auto-škola „Mediteran“, Ulcinj; Auto-škola „Ferrari“, Ulcinj; Auto-škola „Start“, Podgorica; Auto-škola „Full speed“, Podgorica; Auto-škola „Fleš PG“, Podgorica; Auto-škola „Bojović“, Podgorica; Auto-škola „Tadić“, Nikšić; Auto-škola „Zarubica“, Nikšić; Auto-škola „Lucky driver“, Nikšić; Auto-škola „Zeleni signal“, Nikšić; Auto-škola „Domaz“, Nikšić; Auto-škola „Gold“, Nikšić; Auto-škola „Kilkas“, Nikšić; Auto-škola „Maks“, Podgorica; Auto-škola „AS team“, Podgorica; Auto-škola „Mirav“, Podgorica; Auto-škola „Go smart“, Podgorica; Auto-škola „TDI“, Bijelo Polje; Auto-škola „Zebra“, Bijelo Polje; Auto-škola „S&M“, Kolašin; Auto-škola „Otarija“, Mojkovac; Auto-škola „Stefan“, Bar; Auto-škola „Vozač“, Bar; Auto-škola „Delfin“, Kotor; Auto-škola „Kotor AM“, Kotor; Auto-škola „A. Š. Radojičić“, Herceg Novi; Auto-škola „Go smart“ iz Podgorice, za rad područne ustanove sa sjedištem na Žabljaku; Auto-škola „Marjanović“, Pljevlja; Auto-škola „Reli“, Plav; Auto-škola „Gazela“, Cetinje; Auto-škola „Rina“, Budva; Auto-škola „Uno“, Tivat; Auto-škola „Fleš“, Tivat; Auto-škola „Le man“, Bar; Auto-škola „Clio“, Bar; Auto-škola „Točak“, Podgorica; Auto-škola „Signal B&D“, Podgorica; Auto-škola „Eurocar“, Podgorica; Auto-škola „Auto škola Bolid“, Podgorica; Auto-škola „Minel“, Plav; Auto-škola „ABS“, Plav; Auto-škola „Putokaz“, Rožaje; Auto-škola „Mladost“, Rožaje; Auto-škola „Feleć“, Rožaje; Auto-škola „Duga II“, Rožaje; Auto-škola „Dabetić „, Berane; Auto-škola „Mitrović „, Berane; Auto-škola „Evropa 93“, Rožaje; Auto-škola „Bux start“, Bijelo Polje; Auto-škola „Viktorija“, Berane; Auto-škola „Zeta drive“, Zeta; Auto-škola „Lider“, Zeta; Auto-škola „Tehnomobil“, Podgorica; organizatoru obrazovanja odraslih „Centar za strane jezike English journal“, Podgorica; organizatoru obrazovanja odraslih „Centar za profesionalni razvoj“, Bijelo Polje; organizatoru obrazovanja odraslih „Language centre Ferriland“, Podgorica; Auto-škola „Marjanović“, Pljevlja; Auto-škola „Vlačić“, Herceg Novi)
Ispravka Rješenja o postavljenju sudskog vještaka

Izvor: sajt Službenog lista CG