Na osnovu člana 107. stav 1. tačka 2. i člana 127. Zakona o notarima ("Službeni list RCG", broj 68/2005 i "Službeni list CG", broj 49/2008)​​ i čl. 10 stav 1. tačka 2. Statuta Notarske komore Crne Gore, Skupština Notarske komore Crne Gore donijela je dana 10.12.2011. godine, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore:

Tarifu o naknadama za rad i naknadama troškova notara

Tarifa je objavljena u "Službenom listu CG", br. 6/2012 od 27.1.2012. godine.

A. OPŠTI DIO

Predmet Tarife

Član 1.

Ovom Tarifom o naknadama za rad i naknadama troškova notara (u daljem tekstu: Tarifa), propisuje se vrsta i visina naknade za rad notara i naknada troškova u vezi sa obavljanjem poslova.

Notarska naknada za rad

Član 2.

(1) Notaru pripada naknada za vršenje notarskih poslova i naknada troškova u vezi sa obavljanjem poslova u visini i na način propisan ovom Tarifom.

(2) U naknadu za notarski posao iz stava 1. ovog člana obračunati su i pripremni poslovi, koji su povezani sa notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim učesnicima u poslu, sastav, čitanje i obrazloženje notarske isprave).

Ekonomski najpovoljniji način postupanja

Član 3.

Prilikom obavljanja notarske djelatnosti notar je dužan postupiti na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranke, osim ako stranke, nakon odgovarajuće pouke notara zahtijevaju da se drukčije postupi.

Osnovi za određivanje naknade

Član 4.

Naknada za notarski posao zavisi od vrste posla i određuje se:

· prema vrijednosti predmeta,

· prema utrošenom vremenu,

· u fiksnom iznosu.

Određivanje naknade prema vrijednosti predmeta

Član 5.

(1) Za sastavljanje notarskih akata i za obavljanje drugih notarskih poslova kod kojih je vrijednost predmeta poznata ili se može utvrditi, naknada se određuje prema vrijednosti predmeta na koji se posao odnosi. Za određivanje vrijednosti mjerodavno je vrijeme preduzimanja notarskog posla.

(2) Osnov za određivanje naknade je stvarna tržišna vrijednost stvari, koja je predmet notarskog akta, bez odbitaka dugova.

(3) Izuzetno, notar može odrediti tržišnu vrijednost bez obzira na vrijednost koju stranka ili drugi učesnici u poslu navedu kao vrijednost predmeta pravnog posla, ako tako navedena vrijednost ne odgovara​​ tržišnoj vrijednosti. Pri tome notar mora uzeti u obzir vrijednost stvari koja se postiže u uobičajenom pravnom saobraćaju, uzimajući u obzir svojstva stvari i službeno poznate činjenice, kao što su procjene nadležnog poreskog organa za tu ili slične stvari na tom području, podaci drugih organa uprave, cijene koje se za slične stvari postižu na javnoj licitaciji i sl.

(4) Ako je predmet pravnog posla potraživanje, uzima se samo glavno potraživanje bez sporednih potraživanja, kao što su kamata, ugovorna kazna, troškovi postupka i sl.

Pravni poslovi o diobi i razmjeni imovine

Član 6.

Kod sastavljanja notarskih akata koji za predmet imaju podjelu​​ zajedničke bračne imovine, diobu ili razmjenu i kod sličnih pravnih poslova, kao osnov za određivanje naknade uzima se vrijednost ukupne imovine koja je predmet pravnog posla.

Bračni i nasljednopravni poslovi

Član 7.

(1) Kod sastavljanja notarskih akata o​​ bračnim ugovorima, kao osnov za određivanje naknade uzima se vrijednost imovine obje ugovorne strane koja je predmet ugovora.

(2) Kod sastavljanja notarskih akata o raspolaganju za slučaj smrti, kao osnov za određivanje naknade uzima se vrijednost imovine​​ ostavioca, umanjena za obaveze, odnosno vrijednost dijela imovine koja je predmet raspolaganja.

Privredni ugovori i poslovi u vezi sa privrednim društvima i drugim pravnim licima

Član 8.

(1) Za sastavljanje notarskih akata o privrednim ugovorima, osnov za​​ određivanje naknade je vrijednost predmeta određen u ugovoru.

(2) Za sastavljanje notarskih akata o osnivanju privrednih društava i drugih pravnih lica, te za potvrđivanje odluka organa upravljanja tih lica, naknada se određuje prema utrošenom vremenu.

(3)​​ Kod sastavljanja notarskog akta o prenosu udjela u privrednom društvu mjerodavna je vrijednost prenesenog udjela, ako je viša od protivčinidbe, a ako je niža, mjerodavna je vrijednost protivčinidbe.

(4) Kod sastavljanja notarskog akta o restrukturiranju privrednog društva, osnov za određivanje naknade je ukupna vrijednost osnovnog kapitala svih društava.

(5) Ako su predmet pravnog posla hartije od vrijednosti koje se kotiraju na berzi, osnov za određivanje naknade izračunava se po berzanskom kursu, važećem​​ na dan prije sklapanja pravnog posla.

Založno pravo, jemstvo, fiducijarna svojina i službenosti

Član 9.

(1) Kod pravnih poslova o zasnivanju hipoteke i drugog založnog prava, kao osnov za određivanje naknade uzima se iznos potraživanja koje se obezbjeđuje, ako je ono niže od vrijednosti založene stvari ili prava, bez sporednih potraživanja kao što su kamata, troškovi postupka i sl.

Ako je vrijednost založene stvari ili prava niža od vrijednosti obezbijeđenog potraživanja, kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrijednost založene stvari ili prava.

(2) Na odgovarajući način shodno stavu 1. ovog člana određuje se i vrijednost potraživanja koje se obezbjeđuje zasnivanjem fiducijarne svojine.

(3) Vrijednost obezbjeđenja potraživanja jemstvom određuje se prema visini preuzetog jemstva.

Činidbe koje se ponavljaju. Najamni i zakupni ugovori

Član 10.

(1) Vrijednost prava na buduće činidbe (davanja) koja se ponavljaju, odmjerava se prema vrijednosti svih činidbi obaveznika za vrijeme ukupnog ugovornog razdoblja, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru vrijednosti tih činidbi za vrijeme od pet godina.

(2) Kod ugovora o najmu i zakupu vrijednost se određuje prema jednogodišnjoj najamnini odnosno zakupnini, osim ako se ne radi o najamnom ili zakupnom odnosu sklopljenom na kraće vrijeme, u kojem slučaju se vrijednost određuje prema ukupnoj najamnini odnosno zakupnini.

Vrednovanje prema sličnim poslovima

Član 11.

(1) Notarski poslovi, koji nisu opisani u ovoj Tarifi, vrednuju se upoređivanjem sličnih poslova čija je vrijednost utvrđena u ovoj Tarifi.

(2) Pri vrednovanju, uzimaju se u obzir tarifni stavovi za slične radnje i utrošeno vrijeme, te odredbe opšteg dijela tarife.

Određivanje naknade prema vrijednosti predmeta

Član 12.

(1) Vrijednost predmeta i naknada za notarski posao iskazana u eurima, nalazi se u posebnom dijelu Tarife i čini njen sastavni dio.

(2) Pored naknade za rad i naknade troškova za obavljeni posao​​ koje je notar dužan obračunati u skladu sa ovom Tarifom, notar je dužan da obračuna strankama i propisani porez na dodatu vrijednost.

Obavezna primjena Tarife

Član 13.

Notar je dužan da primjenjuje ovu Tarifu u svakom pojedinačnom slučaju.

Zabranjeno je ugovaranje naknade za obavljeni posao ili naknade troškova u iznosima višim ili nižim od iznosa propisanih ovom tarifom.

Nevažeće i neupotrebljive isprave

Član 14.

Ako je notarska isprava zbog krivice notara nevažeća, a prepisi, potvrde i ovjere neupotrebljivi zbog formalnih nedostataka za koje je odgovoran notar, naknada se ne plaća, a već plaćenu naknadu notar je dužan vratiti.

Dužnost plaćanja naknade

Član 15.

Ako je više stranaka učestvovalo u zaključenju pravnog posla pred notarom ili je notar izvršio jednu radnju za više stranaka, sve te stranke solidarno plaćaju naknadu za rad i naknadu troškova notaru, ako se stranke drugačije ne dogovore.

Plaćanje naknade i akontacije

Član 16.

(1) Notar ima pravo na naknadu neposredno nakon obavljenog posla.

(2) Naknada za obavljeni notarski posao, plaća se prema tarifi koja je na snazi u vrijeme kada je notar posao obavio.

(3) Notar može zahtijevati da mu stranka kod ugovaranja posla plati odgovarajuću akontaciju za potrebne izdatke i troškove.

(4) Ako akontacija nije​​ plaćena odmah ili u roku koji odredi notar, notar je dužan obaviti posao tek nakon prijema akontacije.

Učestvovanje svjedoka i sudskog tumača

Član 17.

Učesnici pravnog posla odnosno preduzimanja službene radnje, dužni su platiti i troškove svjedoka i sudskog tumača.

Predaja dokumentacije i obračun

Član 18.

(1) Notar je ovlašćen i dužan da preda stranci ili drugim učesnicima otpravke i prepise notarskih akata koje je sastavio, potvrde, ovjere, te ostale isprave namijenjene strankama i učesnicima, tek nakon​​ što su troškovi, izdaci i naknade plaćeni u cijelosti.

(2) Notar je dužan stranci izdati potvrdu/račun o plaćenoj naknadi za rad i naknadi troškova.

Rješavanje spora mirnim putem

Član 19.

Ako stranka nije saglasna sa naknadom za rad i naknadom troškova koje je odredio notar, ona ili notar mogu zahtijevati rješavanje spora mirnim putem od nadležnog organa Notarske komore.

Izuzeci od primjene tarife u punom iznosu

Član 20.

Od obaveze plaćanja naknade u punom iznosu, oslobođeni su:

(1) djeca bez roditeljskog staranja;

(2) djeca sa posebnim potrebama;

(3) lica koja su ostvarila status korisnika kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje;

(4) i druga lica u opravdanim slučajevima, po Odluci Upravnog odbora.

Kategorije iz stava 1, tačka 1, 2 i 3 ovog člana, oslobođena su plaćanja naknade u punom iznosu, pod uslovom da posjeduju dokumentaciju o navedenom statusu.

Notarske usluge sačinjavanja notarskih akata , za kategorije iz stava 1 ovog člana, naplaćuju se u visini od 50% naknade, propisane ovom tarifom.

B. POSEBNI DIO

1. NOTARSKI AKTI

Notarski zapis

Tarifni broj 1

(1) Za sačinjavanje notarskog akta u formi notarskog zapisa, koji ne spada u Tarifni broj 2. do Tarifnog broja 20, naknada s obzirom na vrijednost predmeta iznosi:

Vrijednost predmeta

 

Naknada u eurima

iznad €

do €

 

 

0,00​​ 

5.000,00​​ 

 

70 €

5.001,00​​ 

20.000,00

 

120 €

20.001,00​​ 

40.000,00​​ 

 

170 €

40.001,00​​ 

60.000,00​​ 

 

250 €

60.001,00​​ 

80.000,00

 

300 €

80.001,00​​ 

120.000,00​​ 

 

350 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Za vrijednost predmeta preko 120.000,00 eura, za svakih​​ započetih 15.000 €, naknada se povećava za 10 €, s tim što ne može iznositi više od 5000 €.

(3) Naknadom iz stava 1. ovoga člana, obuhvaćena je i naknada za ovjeru sastavljenog notarskog akta, ovjera potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata i izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju notarskog akta.

(4) Za sačinjavanje notarskog zapisa o ustanovljavanju prava službenosti notaru pripada naknada u visini od 50% naknade, iz stava 1 ovog člana. Kao osnov za utvrđivanje naknade,​​ uzima se vrijednost povlasnog dobra.

(5) Za sačinjavanje jednostrane založne izjave notaru pripada naknada u visini od 80% naknade iz stava 1. ovog člana, s tim da naknada ne može biti veća od 1000 €.

(6) Za sačinjavanje zapisa o testamentu, po pravilima koja važe za sudski testament notaru pripada naknada u visini od 100 €.

(7) Za sačinjavanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje je predviđena obaveznost forme notarskog zapisa, kao i za jednostrane izjave u pogledu stvarnih prava na nepokretnostima osim založnih izjava (saglasnost, dozvola, brisovne dozvole i sl.) notaru pripada naknada u visini od 40 €.

(8) Za sačinjavanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđena obaveznost forme notarskog zapisa, kao i za sastavljanje​​ jednostranih izjava volje koje ne spadaju pod izjave volje iz tačke (4) i (6) ovog Tarifnog broja, notaru pripada naknada u visini od 20 €.

(9) Za notarsku obradu predugovora odredit će se 50% naknade po ovom Tarifnom broju. Ako se kod istog notara na osnovu predugovora sačini ugovor naknada za sačinjeni ugovor se umanjuje za naknadu naplaćenu za predugovor.

(10) Za notarsku obradu aneksa ugovora notaru pripada naknada​​ u iznosu od 25% naknade iz stava 1 ovog člana.

(11) Za notarske akte kojim se raskidaju ugovori, naknada notara iznosi od 25% naknade iz stava 1 ovog člana.

(12) Za sačinjavanje notarskog zapisa ugovora o poklonu u prvom nasljednom redu između roditelja kao poklonodavca i djeteta kao poklonoprimca, notaru pripada naknada u visini od 50% naknade iz stava 1 i 2 ovog člana.

Određivanje nagrade u bračnim i nasljednopravnim poslovima

Tarifni br. 2

(1) Za sačinjavanje notarski obrađenog akta bračnog ugovora, odrediće se naknada prema vrijednosti imovine obje ugovorne strane koja je predmet ugovora. Naknada se obračunava po Tarifnom broju 1.

(2) Ako se kod bračnog ugovora ne može odrediti naknada prema vrijednosti, notar ima pravo na naknadu prema utrošenom vremenu, ali ne više od 300 eura..

(3) Za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva notar ima pravo na naknadu u visini od 25€.

(4) Za notarsku obradu sporazuma roditelja o izmjeni doprinosa za izdržavanje djeteta odredit će se naknada u visini od 30 €.

(5) Za notarsku obradu ugovora o raspolaganju za slučaj smrti naknada se određuje prema vrijednosti imovine ostavitelja koja je predmet raspolaganja. Naknada se obračunava prema Tarifnom broju 1.

(6) Za notarsku obradu Ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života naknada se određuje prema vrijednosti ukupne imovine koja se ustupa i raspodjeljuje. Naknada se obračunava prema Tarifnom broju 1.

(7) Za notarsku obradu isprave o primanju nasljeđa ili odricanju nasleđa ako je sačinjena posebno izvan ostavinske rasprave naknada se određuje u iznosu od 20 €.

(8) Za povjereni posao popisa i procjene imovine u ostavinskom postupku naknada se određuje prema ukupnoj vrijednosti te imovine i obračunava prema Tarifnom broju 1.

Zapis o potvrdi privatne isprave

Tarifni broj 3.

Za sačinjavanje zapisa o potvrdi privatne isprave, notaru pripada naknada u visini od 80% naknade, propisane za sastavljanje notarskog zapisa za konkretni pravni posao.

Određivanje naknade prema​​ utrošenom vremenu kad se vrijednost predmeta notarskog akta ne može utvrditi

Tarifni broj 4.

(1) Kada se naknada za obavljeni notarski posao ne može odrediti prema vrijednosti predmeta, niti je propisana u fiksnom iznosu, odredit će se prema utrošenom vremenu.

(2) Pri određivanju vremena potrebnog za pojedinačni notarski posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje notarskog akta ili za drugi notarski posao, uzima se u obzir i vrijeme koje je notar utrošio za savjetovanje sa strankom i drugim učesnicima, vrijeme za pripremne poslove notara i vrijeme odsustvovanja iz kancelarije, ako se posao obavlja izvan notarske kancelarije.

(3) Naknada prema utrošenom vremenu, osim u slučaju da je ovom Tarifom drugačije određeno, iznosi 25 €, za svaki započeti sat rada na sačinjavanju notarskog akta.

Notarski zapisnik

Tarifni br. 5.

Za potvrđivanje u formi notarskog zapisnika nastupanja činjenica od kojih zavisi punovažnost pravnog posla i ispunjenje obaveza koje iz njega proističu i za pravne radnje i činjenice kojima prisustvuje notar, određuje se nagrada obzirom na vrijednost predmeta službene radnje u visini od 50% naknade iz Tarifnog broja 1.

Ako se prilikom sastavljanja notarskog zapisnika vrijednost predmeta službene radnje ne može utvrditi, notaru pripada naknada, koja se određuje prema utrošenom vremenu.

Određivanje naknade kod notarske obrade poslova u vezi sa privrednim društvima i drugim pravnim licima

Tarifni broj 6.

(1) Za sačinjavanje osnivačkih akata privrednih subjekata u formi notarskog zapisa, notaru pripada naknada od 150 €, a za sačinjavanje statuta u formi notarskog zapisa naknada od 200 €.

(2) Za učešće notara kod notarskih poslova za društva i druga pravna lica i to:

1. za prisustvovanje na skupštini akcionarskog društva ili drugog organizacionog oblika, uključujući sastavljanje notarskog zapisnika o činjenicama i pravnim radnjama, kojima prisustvuje notar odrediće se naknada u visini od 200 €,

2. Ukoliko notar prisustvuje Skupštini duže od tri sata pripada mu dodatna naknada za svaki započeti sat, po 25 €.

3. Za sačinjavanje zapisnika kojim notar potvrđuje odluke drugih organa društva, osim skupštine ili odluke jednočlanog privrednog društva (osim akcionarskog društva), notaru pripada naknada od 160 €.

4. Za sačinjavanje notarskog akta u postupku restrukturiranja društava, naknada se određuje po Tarifnom broju 1, ali ne više od 500 €.

5. Za notarski akt kojim se mijenjaju udjeli, kao i za notarski akt o istupanju, odnosno pristupanju člana društva, naknada se određuje po Tarifnom broju 1,ali ne više od 500 €.

6. Za notarsku obradu izmjene osnivačkog akta kojima se vrše ostale promjene predmeta upisa naknada se određuje po Tarifnom broju 1., ali ne više od 300 eura.

7. Za​​ notarsku obradu akta o osnivanju poslovne jedinice ili dijela stranog društva i njihovih izmjena naknada se određuje po Tarifnom broju 1., ali ne više od 300 eura.

2. POTVRĐIVANjE ČINjENICA I IZJAVA (NOTARSKE POTVRDE I OVJERE)

Ovjera prepisa / fotokopija

Tarifni broj 7.

(1) Naknada notara za ovjeru prepisa/ fotokopije isprave iznosi 2,50 € po jednom primjerku isprave, ako isprava ima do tri stranice.

(2) Ako se isprava sastoji od četiri ili više stranica, notaru pripada, pored naknada iz stava 1. ovog tarifnog broja, i naknada u visini od 50% od naknade predviđene u stavu 1 ovog člana za četvrtu i svaku dalju stranicu ovjerenog prepisa/fotokopije jedne isprave.

Ovjera izvoda iz poslovnih knjiga

Tarifni broj 8.

(1) Naknada notara za ovjeru svake stranice izvoda iz poslovnih knjiga iznosi 5 €, ako je ovjera izvršena u notarskoj kancelariji.

(2) Ako je ovjera izvoda iz poslovni knjiga izvršena izvan notarske kancelarije, naknada notara za ovjeru svake stranice izvoda iz poslovnih knjiga iznosi 10 €.

Ovjera potpisa

Tarifni broj 9.

Naknada notara za ovjeru potpisa iznosi 2,50 €, po potpisu na jednom primjerku isprave.

Potvrda o tome da je isprava podnijeta na uvid

Tarifni broj 10.

Za potvrdu o tome da je notaru ili, u njegovom prisustvu, trećem licu podnijeta na uvid isprava koja se po zakonu mora podnijeti na uvid, naknada notara iznosi 5 €.

Potvrda da je lice u životu

Tarifni broj 11.

Za izdavanje potvrde da je određeno lice u životu, naknada notara iznosi 5 €.

Potvrde o ovlašćenju za zastupanje i drugim činjenicama iz registra

Tarifni broj 12.

(1) Za izdavanje potvrde o ovlašćenju za zastupanje i drugim činjenicama iz registra, naknada notara iznosi 10 €, ako tu potvrdu notar izdaje na osnovu uvida u ovjereni izvod iz registra koji mu je stranka predočila.

(2) Za​​ radnje iz stava 1. ovog tarifnog broja, naknada notara iznosi prema utrošenom vremenu ako tu potvrdu izdaje na osnovu prethodno izvršenog fizičkog uvida u registar.

Ova naknada pokriva vrijeme potrebno za prikupljanje podataka i sve troškove u vezi s tim, osim troškova sudskih i administrativnih taksi.

Potvrda drugih činjenica

Tarifni broj 13.

Za potvrđivanje drugih činjenica notaru pripada naknada u visini od 10 €.

U​​ slučaju da se posao iz st. 1 ovog tarifnog broja vrši izvan notarske kancelarije, odrediće se dodatno uvećanje naknade iz st. 1 ovog Tarifnog broja za 25 € za svaki započeti sat odsustvovanja iz notarske kancelarije.

Protesti

Tarifni broj 14.

Za uzimanje​​ na zapisnik izjave o podizanju protesta mjenice i čeka, u skladu sa zakonom notaru pripada naknada prema utrošenom vremenu.

3. DEPOZIT

Preuzimanje, čuvanje i predaja novca, hartija od vrijednosti i dragocjenosti

Tarifni broj 15.

(1) Za preuzimanje, čuvanje, predaju novca i dragocjenosti, uključujući i sastavljanje notarskog zapisnika, naknada notara iznosi i obračunava od 2% od vrijednosti deponovanih stvari:

1. do 3.000,00 € - naknada 50 €,

2. preko 3.001,00 € do 10.000,00 € - naknada za svakih započetih 1.000 €, 5 € više,

3. preko 10.001,00 € do 100.000,00 € - naknada za svakih započetih 10.000 €, 10 € više,

4. preko 100.001,00 € za svakih započetih 50.000,00 € - 10 € više.

Naknada se obračunava na rok čuvanja koji nije duži od 6 mjeseci.

(2) Ako se vrijednost stvari ne može procijeniti po njihovoj prirodi izvršiće se procjena od strane vještaka na trošak deponenta.

(3) Ako čuvanje i predaju novca odnosno hartija od vrijednosti treba obaviti izvan notarske kancelarije, notaru pripada, pored naknade iz stava​​ 1. ovog tarifnog broja, i dodatna naknada prema utrošenom vremenu potrebnom za preduzimanje radnje i načinu njenog preduzimanja.

(4) Naknadama iz stava 1. i 2. ovog tarifnog broja obuhvaćene su sve radnje koje notar mora preduzeti u vezi sa čuvanjem i predajom novca i hartija od vrijednosti.

Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

Tarifni broj 16.

(1) Za preuzimanje isprava na čuvanje i sačinjavanje notarskog zapisnika o preuzimanju isprave, notaru pripada naknada u iznosu od 50 €.

(2) Naknadom iz stava 1.​​ ovog tarifnog broja obuhvaćene su sve radnje koje notar mora preduzeti u vezi sa čuvanjem i predajom isprave.

Preuzimanje, čuvanje i predaja testamenta

Tarifni broj 17.

1) Naknada za čuvanje i predaju testamenta koji je u formi notarskog zapisa sastavio notar uračunata je u cijenu sačinjavanja ovog notarskog akta.

2) Naknada za sačinjavanje zapisnika o preuzimanju na čuvanje i predaju testamenta koji nije sastavio notar kojem se testament predaje na čuvanje, iznosi 20 €.

4. DAVANjE SAVJETA I DRUGI POSLOVI

Tarifni broj 18.

(1) Ako notar na traženje stranke sačini nacrt neke isprave, a taj nacrt se ne pretvori u notarski akt, notaru pripada 50 % naknade predviđene za sastavljanje te isprave kao notarskog akta.

(2) Ako stranka nakon dogovora o izradi notarskog​​ akta odustane, a notar je sačinio nacrt akta notaru pripada naknada u iznosu od 50 % naknade predviđene za notarski akt.

(3) Notar nema pravo na naknadu za savjete koje daje u pripremi ili u vezi s glavnim poslom za koji naplaćuje naknadu.

(4) Ako notar u​​ roku od godinu dana izvrši sačinjavanje notarskog akta na osnovu nacrta koji je on sačinio prema st. 1. ovog tarifnog broja ili ako na osnovu savjetovanja prema stavu 3. ovog tarifnog broja izvrši sačinjavanje notarskog akta, u naknadu za sačinjavanje notarskog akta se uračunava naknada plaćena za izradu nacrta.

Prijedlozi za knjiženje i sačinjavanje prijava za upis kod nadležnih državnih organa

Tarifni broj 19.

(1) Naknada za sačinjavanje i podnošenje zahtjeva za upis u javne knjige ili nadležne registre​​ (Katastar nepokretnosti, Centralni registar Privrednog suda, Registar jahti i sl.) iznosi 10 €.

(2) Za pribavljanje raznih odobrenja, saglasnosti, uvjerenja, izvoda iz javnih registara i sl. naknada notara iznosi prema utrošenom vremenu.

5. IZDAVANjE PONOVNIH OTPRAVAKA I PREPISA NOTARSKOG AKTA, OTPRAVKA U SVRHU IZVRŠENjA I POTVRDA O UPISIMA I NOTARSKIM AKTIMA

Tarifni broj 20.

Naknade u fiksnom iznosu odredit će se za sljedeće notarske poslove:

1. za izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa notarskog akta, naknada notara iznosi 10 €,

2. za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik notarskog akta, naknada notara iznosi 10 €,

3. za izdavanje potvrde o postojanju izvornika notarskog akta, naknada notar iznosi 10 €,

4. za izdavanje otpravka izvornika u svrhu izvršenja,​​ naknada notara iznosi 50 €.

6. POVEĆANjE NAKNADE

Tarifni broj 21.

(1) Za posao koji notar na zahtjev stranke u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom, naknada se povećava za 25% od naknade utvrđene ovom tarifom, pri čemu naknada ne može biti niža od 25 €.

(2) Za posao koji na zahtjev stranke notar iz opravdanih razloga obavi izvan notarske kancelarije, naknada se povećava za 25 € za svaki započeti sat odsustva iz kancelarije.

(3) Ako u sačinjavanju notarskog akta učestvuje više od dvije stranke, naknada notara se povećava za 5% pune nagrade po jednoj stranci.

(4) Ako notar posao preduzima neradnim danom i praznikom i izvan kancelarije, obračunaće obje naknade prema st. 1.​​ i 2. ovog člana.

(5) Ako u sastavljanju notarskog akta učestvuju pozvani svjedoci, drugi notar, vještak ili tumač, naknada notara se povećava za 10 € po svakom takvom licu.

7. NAKNADA TROŠKOVA

Tarifni broj 22.

(1) Za prepis notarskog izvornika, za izradu fotokopije i prepisa drugih dokumenata, naknada kancelarijskih troškova notara iznosi za svaku stranu 0,20 eura.

(2) Za prošivene isprave naknada troškova notara iznosi 1 euro za sve prošivene primjerke iste isprave.

Naknada drugih troškova

Tarifni broj 23.

(1) Stranka je dužna notaru naknaditi i sudske i administrativne takse, naknade za vještačenje, procjene, izdatke za čuvanje stvari, te sve druge nužne troškove vezane za obavljanje notarskih poslova.

(2) Stranka je dužna naknaditi notaru​​ izdatke za poštanske i telefonske usluge, obrasce, bankovne poslove uključujući i troškove otvaranja i korišćenja notarskog računa za stranke, fotokopiranje dokumentacije i druge izdatke. Te izdatke notar obračunava samo u stvarnoj visini.

(3) Notar ima pravo na naknadu troškova prevoza, ako su ti troškovi povezani sa obavljanjem notarskih poslova. Troškovi prevoza pripadaju notaru u visini cijene avionske karte ili drugog prevoznog sredstva koje koristi.

Za upotrebu sopstvenog automobila, notaru pripada naknada od 35% cijene najkvalitetnijeg benzina za 1 litar za svaki pređeni kilometar, pri čemu se kao važeća uzima cijena na dan izdavanja fakture.

(4) Ako mora ostati na putu izvan grada gdje mu se nalazi službeno sjedište, duže od 8 sati ili mora prenoćiti​​ u hotelu, notar ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja, osim u hotelu "Lux" kategorije. Dnevnica se obračunava u visini dnevnice sudije Osnovnog suda na području gdje se nalazi notarska kancelarija.

Prelazna odredba

Član 21

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o naknadama i nagradama za rad notara ("Službeni list CG", broj 34/11).

Završna odredba

Član 22

Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Podgorica, 20.01.2012 godine

Predsjednik Skupštine

Tanja Čepić, s.r.