Na osnovu odredbi člana 107. stav 1. tačka 2. i člana 127. Zakona o notarima ("Službeni list RCG", broj 68/2005 i "Službeni list CG", broj 49/2008). člana 157. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni list RCG", broj​​ 27/2006) i člana 10 Statuta Notarske komore Crne Gore, Skupština Notarske komore Crne Gore, donijela je 27.11.2012. godine

Tarifu o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku

Tarifa je objavljena u "Službenom listu CG", br. 19/2013​​ od 19.4.2013. godine, a stupila je na snagu 27.4.2013.

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Tarifom o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se visina naknade troškova za rad notara kao povjerenika suda u sprovođenju radnji u ostavinskom postupku.

Pored naknade za rad i naknade troškova za obavljeni posao koje je notar dužan obračunati u skladu sa ovom Tarifom, notar je dužan da obračuna i naplati strankama i propisani porez na dodatu vrijednost.

Član 2.

Notaru u sprovođenju ostavinskog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedna naknada i određuje se prema vrijednosti zaostavštine.

Vrijednost zaostavštine, radi određivanja naknade određuje se po slobodnoj ocjeni, na osnovu izjava nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli.

Izuzetno notar može odrediti obavljanje procjene putem vještaka o trošku nasljednika.

(4) Vrijednost neto zaostavštine radi naplate naknade utvrđuje se prema vrijednosti zaostavštine u vrijeme procjene.

(5) Za utvrđivanje vrijednosti udjela i/ili akcija u privrednim društvima uzima se njihova nominalna vrijednost.

(6) Prilikom utvrđivanja vrijednosti neto zaostavštine radi određivanja naknade, odbiće se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi.

Član 3.

Za pojedine radnje u ostavinskom postupku notar ima pravo i na posebnu nagradu, samo u slučajevima predviđenim odredbama ove Tarife.

Član 4.

Ako notar odluči da se ne sprovodi ostavinska rasprava jer umrli nije ostavio zaostavštinu, za obavljanje radnje u tom ostavinskom predmetu ne pripada mu nikakva nagrada.

Član 5.

Radi naknade troškova u ostavinskom postupku, u smislu ove Tarife, troškom se ne smatra utrošak papira i drugog kancelarijskog materijala radi izrade i umnožavanja dovoljnog broja primjeraka isprava u ostavinskom spisu radi uručivanja nasljednicima, dostave spisa sudu i zadržavanja prepisa spisa u notarskoj kancelariji.

Član 6.

Notar neposredno​​ od nasljednika, tokom ostavinskog postupka, naplaćuje pripadajuću naknadu.

O obračunatim i naplaćenim nagradama i troškovima, kao i o eventualno naplaćenoj akontaciji ovih naknada, bez obzira jesu li isti u ostavinskom spisu zabilježeni na pojedinoj ispravi, notar će u spisu voditi i poseban obračunski list kojem će hronološki bilježiti činjenice izvršenih uplata po pojedinom nasljedniku, te plaćenih nagrada i naknada troškova, a po obavljenim radnjama obračunski list će zaključiti potvrđujući jesu li u cijelosti plaćeni nagrada i troškovi.

II. ODREĐIVANjE NAGRADE PREMA VRIJEDNOSTI ZAOSTAVŠTINE

Član 7.

Za radnje notara oko pozivanja nasljednika na ročište za raspravu, za​​ sprovođenje ostavinske rasprave te donošenja i otpravka rješenja o nasljeđivanju,​​ kao i​​ za druge radnje za koje ovom Tarifom nije određena posebna naknada notaru​​ pripada naknada u iznosu prema vrijednosti zaostavštine, i to:

- na vrijednost zaostavštine do 1.000 eura, naknada iznosi 17,09 eura;

- na vrijednost zaostavštine preko 1.000 eura naknada iznosi 17,09 eura +​​ 0,855% na razliku vrijednosti do vrijednosti 5.000 eura;

- na vrijednost zaostavštine preko 5.000 eura naknada iznosi 51,28 eura +​​ 0.427% na razliku iznad vrijednosti 5.000 eura, ali ne više od 256,41 eura.

(2) Ako nastupe uslovi za prekid postupka za do tada obavljene notarske radnje,​​ notaru pripada naknada od 50% nagrade iz stava 1, ovog člana i naknada svih do​​ tada nastalih troškova postupka.

(3) Ako se po nastavku ostavinskog postupka ponovno povjeri notaru​​ sprovođenje ostavinskog postupka, pripada mu naknada do punog iznosa nagrade iz st. 1, ovog člana i nastali troškovi.

Za dopunsko rješenje o naknadno utvrđenoj zaostavštini naknada se plaća prema naknadno utvrđenoj vrijednosti tog dijela zaostavštine.

Za legat, plaća se naknada prema vrijednosti legata.

ODREĐIVANjE POSEBNE NAGRADE ZA POJEDINE RADNjE

Član 8.

Ako notar sprovodi pojedine radnje popisa i pečaćenja ostaviočeve imovine​​ u pokrenutom ostavinskom postupku ili sprovodi prethodne radnje u povjerenom poslu prije pokretanja ostavinskog postupka, ima pravo i na posebnu naknadu u visini 75% nagrade iz člana 7, ove Tarife.

U svakom slučaju, bez obzira na broj obavljenih pojedinih​​ radnji iz stava 1, ovog člana, visina posebne nagrade ne može preći iznos koji notaru pripada po članu 7, ove Tarife.

Član 9.

Ako notar prima u depozit ostaviočeve stvari, isprave, novac, dragocjenosti i hartije od vrijednosti, visina posebne naknade se određuje prema pravilima važeće Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova za rad notara.

Član 10.

Ako notar, zbog ponašanja stranaka ili njihovih punomoćnika, nije mogao obaviti pojedinu radnju iz povjerenog posla, pripada mu 50% nagrade predviđene za​​ tu radnju po odredbama ove Tarife.

Član 11.

Kada notar zbog obavljanja radnji odsustvuje iz kancelarije ili radnju obavlja izvan utvrđenog radnog vremena, neradnim danom ili praznikom, visina posebne naknade se određuje prema pravilima važeće Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara o povećanju nagrada zbog odsustvovanja iz kancelarije i za radnje izvan utvrđenog radnog vremena, neradnim danom ili praznikom.

IV​​ ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 276/13

Podgorica, 16. aprila 2013. godine

Predsjednik Skupštine Notarske komore Crne Gore,

Tanja Čepić, s.r.