Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 102/2022, od 19.9.2022. godine:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – katastarske parcele broj 4683/9, u površini od 101 m2, upisane u list nepokretnosti broj 1773, KO Tološi
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 2090/1466 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari aerodrom“, izmjene i dopune
Odluka o dopunama Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu i sprovođenje aktivnosti u okviru predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), u periodu od jul 2022. – jun 2023. godine
Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržini dokumentacije i uslovima prijema tkiva i ćelija u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama koje vrše postupke obrade, očuvanja, skladištenja ili distribucije, odnosno presađivanja tkiva i ćelija
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Vuča
Rješenja o postavljenju tumača
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača