Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 108/2022, od 30.9.2022. godine:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. godine
Odluka o dopuni Odluke o izgledu i formatu izvještaja o naknadama za izvršene usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača
Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom usavršavanju članova komore

Izvor: sajt Službenog lista CG