Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 113/2022, od 11.10.2022. godine:

Pravilnik o postupku davanja, sadržini i načinu dostavljanja pisane saglasnosti za uzimanje tkiva i/ili ćelija od živog davaoca i sadržini i načinu vođenja registra pisanih saglasnosti i registra živih davalaca
Rješenja o imenovanju, razrješenju, određivanju vršenja dužnosti direktora, prestanku vršenja dužnosti, prestanku mandata, određivanju mandata (Upravni odbor Fonda za obeštećenje; Generalni direktorat za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova; Generalni direktorat za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova; Generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova; Generalni direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova; Generalni direktorat za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova; Direktorat za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete; Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje u Ministarstvu prosvjete; Direktorat za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Direktorat za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Direktorat za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete; Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Direktorat za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja; Direktorat za nacionalne i EU naučne programe u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Direktorat za materijalno finansijske i kadrovske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Direktorat za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta; Direktorat za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Ministarstvo prosvjete; Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete; Savjet za zaštitu potrošača; Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; Direktorat glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Direktor ranije Uprave za šume; Direktorat za normativne poslove i upravni postupak u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja; Uprava prihoda i carina; Direktorat za poreski i carinski sistem u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat za imovinsko-pravne poslove u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat za upravljačku strukturu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat za državni budžet u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat državnog trezora u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; Direktorat za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija; Direktorat za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu finansija; Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija; Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija; Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture; Direktorat za državni budžet u Ministarstvu finansija; Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture)